MATURITA

    • MATURITA - odbor Športový manažment (4.MA)

    • Predmetmi maturitnej skúšky v strednej športovej škole v študijnom odbore Športový manažment sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra

     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk ( na úrovni B1 alebo B2)

     c) teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ)

     d) praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ)

      

     Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka má písomnú a ústnu časť:

     Písomná časť sa skladá z 2 častí:

     a) EČ - externá časť - teda písomný TEST

     b) PFIČ - písomná forma internej časti, teda SLOHOVÁ PRÁCA

      

     Ústna časť (ÚFIČ - ústna forma internej časti):

     Žiak si vyžrebuje 1 z 30 maturitných zadaní

     čas prípravy : 20 min.    čas odpovede:   20 min.

     - podrobnejšie informácie o konaní ústnych i písomných maturít poskytnú učitelia konkrétneho predmetu

      

     Teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ)

     Maturitné témy pre TČOZ vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vyučovanie pre odbor Športový manažment

     Pri ústnej maturite z predmetu TČOZ sa žrebuje 1 z 25 schválených zadaní (zadania sa skladajú z 3 otázok: 1. otázka je zo Základov športovej prípravy, 2.  otázka zo Športového manažmentu a 3. otázka z predmetov Ekonomika v športe alebo Právo v športe alebo Základy výživy v športe).

     TČOZ sa koná klasicky počas ústnych maturít

     V šk. roku 2023/2024 sa TČOZ bude konať 7.6.2024

     čas prípravy : 30 min.    čas odpovede:   30 min.

      

     Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ)

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva zhruba od apríla do polovice mája. V šk. roku 2023/2024 sa TČOZ bude konať  22.5.2024

     Forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa určuje na návrh predsedu predmetovej komisie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva ako:

     a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

     b) obhajoba vlastného projektu

     c) realizácia a obhajoba experimentu

     d) obhajoba úspešnej súťažnej práce

     e) predvedenie umeleckého výkonu

     Na našej škole žiaci vykonávajú PČOZ formou obhajoby vlastného projektu.

     Obhajoba vlastného projektu - charakteristika:

     Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo zamerania príslušného študijného odboru a potrieb praxe.

     Kritériá hodnotenia:

     a) odborná úroveň projektu

     b) grafická úroveň projektu

     c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie

     d) používanie odbornej terminológie

     e) využitie odbornej literatúry

      

      

      S pozdravom

                               PhDr. Lukáš Gallo

                                koordinátor MS

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje