NOVINKY

  • Novinky

    • ZMLUVA O ŠTÚDIU
     • ZMLUVA O ŠTÚDIU

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, žiaci,

      vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú tento školský rok „Zmluvy o štúdiu“, ďalej len „zmluvy“ poslané každému žiakovi, alebo zákonnému zástupcovi POŠTOU v dvoch vyhotoveniach. Jedna zmluva ostáva Vám a druhú Zmluvu treba podpísať a poslať poštou späť na adresu školy Súkromná stredná športová škola, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo ju poslať po žiakovi, ktorý ju  v obálke odovzdá triednemu učiteľovi.

      V prípade zmeny adresy, pošlite aktuálnu adresu doručovania elektronicky na sekretariat@sportovegymnazium.sk, alebo SMS na číslo 0903 451 982. Treba uviesť:  Meno a priezvisko žiaka + adresu žiaka, alebo zákonného zástupcu. Nahlásenie zmeny adresy pošlite najneskôr do 5.9.2020!

      Termín odoslania zmluvy bude do 15.9.2020

      Termín doručenia zmluvy späť škole bude do 25.9.2020

      POZOR: V prípade nedoručenia zmluvy v termíne, môže byť žiakovi zamedzený prístup k študijným materiálom a obmedzená komunikácia so školou a vyučujúcimi.

      Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

      ---

      Vedenie školy

    • ROZVRH HODÍN
     • ROZVRH HODÍN

      Milí študenti, aktuálny rozvrh hodín platný do 20.9.2020 si môžete pozrieť na stránke školy, resp. tu: https://www.sportovegymnazium.sk/timetable/.

      Dávame tiež do pozornosti, že Športová príprava bude počas sprísnených protiepidemiologických opatrení prebiehať v športovom bloku umiestnenom po teoretickom vyučovaní a po obednej prestávke.

       

      Tento rozvrh je predbežne platný do 20.9.2020, v prípade pokračovania alebo sprísenia/uvoľnenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Vás budeme informovať.

       

      Časy zvonenia k aktuálnemu rozvrhu:

       

       

       

    • OZNAM PRE RODIČOV
     • OZNAM PRE RODIČOV

      Vážení rodičia,

      OKREM ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY JE NA ZÁKLADE USMERNENIA MŠSR

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY ĎALŠÍM OSOBÁM  (AJ RODIČOM) AŽ DO ODVOLANIA ZAKÁZANÝ.

       

      V prípade potreby kontaktujte sekretariát školy na tel. č. 0911 552 677

       

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE

      Výdaj stravy sa v novom školskom roku začína 3.9.2020, a to len pre stravníkov, ktorí sú k tomuto dátumu na obedy prihlásení a majú uhradený poplatok za september 2020.

      Ostatní záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni sa môžu prihlásiť 2.9.2020 do 11.30 hod, resp. v nasledujúcich pracovných dňoch. Obedy im budú vydané až po uhradení poplatku za september 2020.

    • POKYNY MŠ SR
     • POKYNY MŠ SR

      Milí študenti, vážení rodičia!

      Prázdniny sa nám pomaly končia, onedlho sa znovu uvidíme v škole.

      Dovoľte, aby sme Vám aspoň stručne priblížili aktuálne pokyny Ministerstva školstva SR k začiatku školského roka 2020/2021, ktoré sa dotýkajú súčasnej epidemiologickej situácie u nás. Tieto opatrenia sú predbežne platné do 15.9.2020.

      Školský rok a riadne vyučovanie začína 2.9.2020.  

      Je však potrebné dodržiavať nasledujúce nariadenia:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      Každý žiak je povinný mať na každý školský deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Nosenie rúška je povinné od 2.9. do 15.9. počas celého vyučovacieho dňa, teda v triedach i ostatných priestoroch školy (okrem školskej jedálne).

       

      • Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy (2.9.2020) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Bez vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia nebude možný vstup do budovy školy!

       

      • V prípade, že existuje akékoľvek podozrenie alebo potvrdenie na ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu (alebo plnoletého žiaka) je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

       

      • O ostatných nariadeniach týkajúcich sa teoretického vyučovania a organizácie športovej prípravy budú žiaci podrobne informovaní hneď pri nástupe do školy.

       

      Verím, že túto situáciu spoločne bez väčších problémov a zvládneme a budeme sa tešiť pevnému zdraviu.

    • Smútočné oznámenie
     • Smútočné oznámenie

      So zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku  87 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, bývalý zástupca riaditeľa a spoluzakladateľ našej školy Mgr. Ján Hudec. Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

       

      Kolektív školy

    • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY
     • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY

      SSŠŠ oznamuje svojim študentom, že nástup do školy je 29.6.2020 o 8.00 hod. V tento deň sú všetci povinní priniesť so sebou učebnice a kľúče od skriniek a odovzdať ich v škole.

      Milí študenti, tešíme sa, že sa po dlhom čase konečne stretneme a porozprávame sa :). Počas dopoludnia si tiež upracete triedy, skrinky a zoberiete domov všetky vaše veci.

      Koncoročné vysvedčenia vám rozdáme v utorok, 30.6. o 9.00 hod.

      Dôležité upozornenia:

      1) Každý študent je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyhlásenie, že nemá žiadne zdravotné problémy a môže bez obáv prísť do koletívu školy. Toto vyhlásenie je potrebné vvytlačiť, vypísať, podpísať a priniesť so sebou do školy v deň nástupu.

      Vyhlásenie nájdete v odkaze dolu pod textom.

       

      2) Dbajte na to, aby ste si kompletne uzavreli klasifikáciu, najneskôr do 24.6. K dispozícii sme Vám online cez Teams, mail, telefón a celý pedagogický kolektív bude k dispozícii osobne v budove školy od 22.6. v dopoludňajších hodinách.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie!

    • Bezpečnosť v škole
     • Bezpečnosť v škole

      Na základe včerajšej tragickej udalosti, ktorá otriasla nielen naším školstvom, ale i celým Slovenskom, chceme aj my vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a skoré uzdravenie zraneným.Táto udalosť určite zanechá v mnohých z nás ranu na duši, možno i strach a obavy do budúcnosti.

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia, ak by ste sa potrebovali porozprávať, kontaktuje našu školskú psychologičku Mgr. Zuzanu Breznickú, vyškolenú pre krízovú intervenciu. (tel.č.: 0903/501 157, mail: breznicka.skola@gmail.com, messenger, whatsapp, ...)Spoločne dúfajme, že sa už nič podobné nestane a že škola naďalej zostane naším druhým domovom a bezpečným miestom pre nás všetkých.

       

      Pozrite si aj článok k tomuto príspevku v linku:

       

    • 2. kolo prijímacích talentových skúšok
     • 2. kolo prijímacích talentových skúšok

      Vedenie školy oznamuje uchádzačom o štúdium v šk. roku 2020/2021, že druhé kolo prijímacích talentových skúšok sa uskutoční

      dňa 19.6.2020 o 9.00 hod. v budove školy.

      Uchádzači absolvujú pohybovú časť a psychotest. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a obuv.

      Prosím, kontaktujte nás na tel. č. 0905/150 064 (Mgr. Hromjaková)

    • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?
     • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?

      Športovec a študent zároveň je veľmi náročná kombinácia, ktorej treba obetovať veľa času i energie. Mnohí z našich študentov uvažujú o svojej budúcnosti a čoraz častejšie sa skloňujú slová ako zahraničné univerzity a štúdium na nich. Je všeobecne známe, že náklady na takéto štúdium vo veľkej miere presahujú možnosti slovenských rodín, a preto prichádza do úvahy možnosť získania štipendia. Dôležitým faktorom v procese schvaľovania štipendia sú študijné výsledky, športové výsledky a v neposlednom rade samotná žiadosť, v ktorej musia byť uvedené dôvody, prečo je žiadateľ ten naj....adept pre ich školu a získanie štipendia.  

       Je pre nás prioritou pripravovať študentov tak, aby tieto zručnosti dokázali využiť v budúcnosti.

    • MATURITY NEBUDÚ!
     • MATURITY NEBUDÚ!

      Vážení maturanti,

      vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne vírusového ochorenia COVID 19 sa tento rok maturity neuskutočnia. Situáciu sme pozorne sledovali, ešte minulý týždeň to vyzeralo, že sa nájde riešenie a za určitých podmienok stanovených hlavným hygienikom SR sa pristúpi aspoň k ústnej časti maturity. Dnes však padlo definitívne rozhodnutie, že v školskom roku 2019/2020 sa maturity neuskutočnia. Realizácia tzv. internej maturitnej skúšky sa bude vykonávať administratívnym spôsobom. Maturitné vysvedčenie sa získa aritmetickým priemerom známok, ktorý vykoná škola na základe pokynov MŠ SR.

      Viac informácii o spôsobe a postupe k udeľovaniu maturitného vysvedčenia nájdete v odkaze.

      Prikladáme aj video - tlačovú konferenciu ministra školstva k zrušeniu maturít.

      Ďalej Vás prosíme, aby ste sledovali našu stránku, prípadne stránku Ministerstva školstva, kde si môžete pozrieť aktuálne informácie. Najbližšie sa budú riešiť prijímacie skúšky. Čoskoro budeme informovať "našich záujemcov" o postupe pri prijímacích-talentových skúškach na našej škole.  

      ---

      Vedenie školy

    • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy
     • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy

      Aj tento rok môžete darovať svoje 2% (1%) z daní príspevkovým organizáciám. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním tohto príspevku. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašom príspevku.

      Ak ste sa rozhodli pre nás, kliknite na odkaz.

      ĎAKUJEME a zostaňte doma :-) 

    • Milí študenti!!
     • Milí študenti!!

      Aj v tejto náročnej situácii máte možnosť intenzívne pracovať a študovať. Školský rok ďalej beží, aj keď v inom režime. 

      Sledujte, prosím, intenzívne stránku školy, po prihlásení si vyhľadajte "Domáce úlohy a písomky",  prípadne "E-learning", kde nájdete zadania na vypracovanie pre Vašu triedu. Zadania buď priamo vypracujte, alebo využite možnost kliknút na symbol 👍 (palec hore), aby sme tak získali spätnú väzbu o tom, kto pracuje a zaujíma sa o štúdium.

      Naši pedagógovia poskytujú pravidelne vyučovanie cez SKYPE, je možné sa zúčastňovať na vybraných vyučovacích hodinách online.

      V prípade, že potrebujete konkrétnu informáciu, alebo pomoc, kontaktujte priamo vyučujúceho daného predmetu mailom, všetky kontakty nájdete na stránke školy.

      Aktivitu študentov pravidelne monitorujú triedni učitelia i vedenie školy.

       

      Želáme veľa zdaru pri štúdiu a najmä, zostaňte zdraví :)

    • 1. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať
     • 1. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať

      Vážení rodičia a zájemcovia o štúdium,

      naša škola z dôvodu šírenia sa vírusového ochorenia ruší termín 1. kola prijímacích talentových skúšok, ktoré sa malo konať 02.04.2020 až do odvolania. O novom termíne Vás budeme informovať. 

      Prajeme Vám veľa zdravia a ZOSTAŇTE DOMA!

      Vedenie školy 

    • Zopár rád od našej psychologičky
     • Zopár rád od našej psychologičky

      Milí učitelia, tréneri, študenti, rodičia a nepedagogickí zamestnanci školy.
      Prihovárať sa Vám budem z pozície školského psychológa.

      Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla rôzne. Považujem za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci:
      1.Stres,úzkosť, obavy, pocit bezradnosti, hnev a impulzívnosť sú v takýchto situáciách prirodzenou reakciou a je v poriadku ak máte z tejto novej situácie obavy.  Najúčinnejšou obranou je dodržiavať všetky nariadenia, ktoré nám dáva Ústredný krízový štábumývanie rúk, dezinfekcia povrchov, nosenie rúška, vychádzky von len pre nevyhnutné záležitosti – práca a nevyhnutné nákupy potravín, drogérie ( najlepšie len jeden člen rodiny, prosím, na rodinné nákupy nie je vhodná doba).

      2. Ak neviete, čo s časom, realizujte všetko, čo je predmetom Vašej hobby sféry, záujmov. Veľa spite, hrajte doma spoločenské hry, veľa sa doma rozprávajte, sledujte televízne programy, ktoré Vás privedú na iné myšlienky, začnite s upratovaním toho, čo ste doteraz odkladali. Teraz je najvhodnejší čas, aby sme si užili našich blízkych a naše domovy, tak hor sa na to J .

      3. Ako vnímať prichádzajúce správy o zvýšenom počte nakazených? Vzhľadom k tomu, že čísla nakazených budú rásť exponenciálnym spôsobom, je úplne v poriadku pociťovať určitý rešpekt, prípadne úzkosť, preto berme zvyšujúce sa čísla ako povinnosť správať sa voči sebe a ostatným zodpovednejšie, najmä k najzraniteľnejším skupinám. Ak však máte pocit, že akékoľvek správy o pandémii vás vyčerpávajú a máte pocit, že všetko je len negatívne, nesledujte detailne všetky správy, ktoré nám médiá ponúkajú. Zaoberajte sa len najdôležitejšími informáciami, prípadne sa dohodnite s niekým blízkym aby Vás informoval len o najdôležitejších správach a začnite sa zaoberať niečím pozitívnym.


      Ak však pozorujete na sebe dlhšiu dobu úzkostné stavy, prípadne prejavy paniky, tu si môžete prečítať zopár rád ako sa upokojiť, aby ste zbytočne nevyčerpávali svoj organizmus:
      a) vypnite všetky elektronické zariadenia aspoň na pár hodín, zavrite oči a pokojne dýchajte, relaxujte, pustite si hudbu…
      b) ak už sledujete informácie, tak využívajte len overené zdroje (ako sú
      http://www.uvzsr.sk/,
      https://www.who.int/https://www.vlada.gov.sk/,) a postavte sa k tomu ako k informácii, nie ako k "posledným" slovám.
      c) ak Vás táto myšlienka prenasleduje a neviete sa jej zbaviť, začnite robiť manuálne náročnejšiu činnosť, prípadne cvičiť … upokojí vás to
      2.Chráňte seba aj ostatných dodržiavaním opatrení a aj odporúčania berte ako príkaz
      3.Dodržiavajte všetky hygienické a preventívne zásady - umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, nosenie rúška…
      4.Ak ochoriete, nemusí to hneď znamenať, že ste nakazený. Zavolajte svojmu lekárovi a liečte sa.
      5.Ak by ste potrebovali psychologickú podporu, budem Vám k dispozícii cez Edupage, mail, alebo  môžete ma osloviť aj telefonicky.

      Želám Vám pokojné prežitie nasledujúcich dní, verím, že sa opäť všetci v zdraví stretneme v škole

      Mgr. Zuzana Breznická
      školský psychológ SSŠŠ

      http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR0FtZpLfPsf0pK3wiUBC_mWf1qaFLv0N66bPqFKoLeS5VTjNP914B8kSf0

       

    • Výučba bude pokračovať e-learningovou formou
     • Výučba bude pokračovať e-learningovou formou

      Milí naši študenti,
      ako už viete, vyučovanie na našej škole bude v čase 16. 3. - 27. 3. 2020 (vrátane) prerušené. 

      Tiež písomné maturitné skúšky sú preložené na neskorší termín, predbežne na 31.3. až 3.4.

      Školské voľno v tejto mimoriadnej situácii nemožno považovať za prázdniny!

      Prosím, čo najviac spolupracujte s učiteľmi a spracovávajte všetky zadania, ktoré dostanete ako prácu na doma! K dispozícii máte SKYPE (konzultácie), mail, Edupage a e-mail. 

      Dbajte na preventívne opatrenia, nestretávajte sa vonku, na ihriskách a v reštauráciách!

       

      O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.

       

      Vedenie školy

    • OZNAM!!
     • OZNAM!!

      SSŠŠ Trenčianske Teplice oznamuje,
      že od 10.3.2020 sa z preventívnych dôvodov, v snahe zamedziť možnému šíreniu vírusového ochorenia, rušia až do odvolania osobné konzultácie študentov v škole, ktorí z dôvodu športovej vyťaženosti nedochádzajú denne na vyučovanie. Pre komunikáciu s vyučujúcimi používajte, prosím, mail a telefón, učebné materiály budú prideľované cez e-learning a SKYPE. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte jednotlivých vyučujúcich, prípadne kontaktnú osobu, pani Mgr. Noskovú na tel. čísle 0910/494 821 alebo na noskova.skola@gmail.com.

       

      Vedenie školy

    • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
     • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

      Dňa 13.02.2020 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil už XII. ročník stolnotenisového turnaja O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice, ktorý sa konal pod záštitou mesta Trenčianke Teplice. Organizátorom bola už tradične Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice. Turnaj otvorila slávnostným príhovorom nositeľka mena putovného pohára, primátorka mesta Trenčianske Teplice, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.  Okrem poďakovania, ktoré patrilo organizátorom, pedagógom  a celému vedeniu Strednej športovej školy zaželala pani primátorka mladým športovcom bezproblémový priebeh turnaja, veľa úspechov a pekných športových zážitkov.  

       

      Súťažilo sa vo vekových kategóriách: najmladší žiaci a najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky a napokon dorastenci a dorastenky. Turnaj prebiehal v dobrej nálade a našlo sa i niekoľko obhajcov titulu z minulého ročníka. Pekný  úspech dosiahli tiež študenti našej školy, a to predovšetkým Martin Pšenka, ktorý zvíťazil v kategórii dorastencov a David Dohňanský, ktorý zvíťazil v kategórii mladších žiakov.

       

      Výsledky :

      Dvojhra najmladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Hanka Hromníková (ZŠ Tr. Jastrabie)

      Dievčatá         2.miesto - Barborka Žáková (ZŠ Tr. Jastrabie)                   

      Dievčatá         3.miesto - Ridekyová Martina a Fodreková Paulína (ZŠ Tr. Jastrabie)  

      Chlapci           1. Miesto - Michal Pelech (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Dievčatá         2.miesto - Vladimír Masár (ZŠ Cirkevná N. Dubnica) 

      Dievčatá         3.miesto Marek Vangel (ZŠ Hodžova TN),Krátky David (ZŠ Kubranská TN)

       

      Dvojhra mladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Nina Kopčanová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         2.miesto - Ema Raučinová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         3.miesto - Laura Gabrišová (ZŠ Dol.Poruba),Romana Veleková(ZŠ Cirkevná)

      Chlapci           1.miesto - David Dohňanský (SSŠŠ Tr. Teplice)

      Chlapci           2.miesto – Peter Cucor (ZŠ Dolná Poruba)

      Chlapci           3.miesto - Max Jakub (ZŠ Svinná), Alexander Korienok (ZŠ Nemšová)

       

      Dvojhra starších žiakov

      Dievčatá         1.miesto -  Zuzana Svitanová (ZŠ Tr. Teplá)

      Dievčatá         2.miesto -  Lucia Šelingová (ZŠ Bolešov)

      Dievčatá         3.miesto - Soňa Panáková, Sofia Richtarechová (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           1.miesto - Matúš Mucha (Gymnázium Bánovce n/B.)

      Chlapci           2.miesto - Jakub Slivka (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Chlapci           3.miesto - Radovan Psotný (ZŠ Hodžova TN),Martin Zeman (ZŠ Na          Dolinách TN)

       

      Dvojhra dorastencov

      Dievčatá         1.miesto - Lucia Zajačková (Pedagogická škola TN)

      Dievčatá         2.miesto - Terézia Matúšková (Obchodná Akadémia TN)

      Dievčatá         3.miesto - Dominika Janeková

      Chlapci           1.miesto - Martin Pšenka (SSŠŠ Tr Teplice)

      Chlapci           2.miesto - Daniel Gabriš (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           3.miesto - Jozef Mucha (SPŠ Dubnica),Dušan Panáček (SPŠ Stavebná)

      Na záver odovzdala zástupkyňa primátorky mesta Trenčianske Teplice Mgr. Michaela Fedorová a riaditeľ SSŠŠ Trenčianske Teplice Mgr.Marián Janák súťažiacim diplomy a ceny.

       

      Poďakovanie patrí celému organizačnému výboru, ale najmä p. Danielovi Ježíkovi (zriaďovateľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Mariánovi Janákovi (riaditeľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Jánovi Hudecovi (zástupca riaditeľa SSŠŠ pre šport), Henrichovi Horňáčkovi (hlavný rozhodca turnaja), Dušanovi Zelmanovi, Mgr. Jozefovi Mercellovi, Petrovi Hromjakovi, Mgr. Kataríne Jurgovej, Mgr. Zuzane Kovalíčkovej, Stanislavovi Ďurišovi, Mgr. Eve Hromjakovej, Gabike Ježíkovej a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume, alebo kliknite.

      Tešíme sa na budúci rok !

    • Lucia na univerzite v USA!
     • Lucia na univerzite v USA!

      S potešením sme prijali správu University of Wyoming, USA, konkrétne hlavného trénera ženského tenisu, Deana Clowera, o prijatí našej študentky Lucie Maliňak do študijného programu univerzity a zároveň poskytnutia štipendia vo výške 100%. Lucii blahoželáme a prajeme veľa športových a študijných úspechov.  

    • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ
     • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ

      Dňa 7.2.2020 sa konal dievčenský florbalový turnaj stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo na Obchodnej Akadémií v Trenčíne. Úspešne a prekvapujúco sme postúpili zo skupiny do finálového turnaja.

      Našu školu reprezentovali:  Eva Šatková, Elisa Kunková, Sofia Richtárechová, Nina Veličová, Darina Jančovičová, Anna Juzeková, Skarlet Vašeková, Ema Cmarková, Soňa Panáková.

       

      Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín – SSŠŠ    5:0

      Stredná umelecká škola Trenčín – SSŠŠ           0:3

      Stredná zdravotnícka škola Trenčín – SSŠŠ    4:3

       

      Rozhodujúci zápas bol so Strednou zdravotníckou školou o 3. miesto. Bohužiaľ sme súperom podľahli a prehrali sme 4:3. Dievčtá sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • FUTBALOVÝ TURNAJ
     • FUTBALOVÝ TURNAJ

      Dňa 28. 1. 2020 sa v Nemšovej uskutočnil halový turnaj žiakov a žiačok, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola. Na tomto turnaji si zmerali sily družstiev ZŠ Bolešov, ZŠ Janka Palu Nemšová, Katolícka spojená škola Nemšová, ZŠ Horná Súča a SSŠŠ Trenčianske Teplice. Žiaci a žiačky, ktoré reprezentovali našu školu sú Klaudius Javor, Samuel Kovář, Martin Pšenka, Andrej Gabriš a Matthias Kunka. Spomedzi našich žiačok sa zúčastnili Soňa Panáková, Sofia Richtárechová a Elisa Kunková. Našim zverencom sa veľmi dobre darilo s jednou prehrou a tromi výhrami sa stali víťazmi turnaja. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume..

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Vážení študenti, rodičia, záujemcovia, 

      pozývame Vás na posedenie, kde Vám povieme všetko o našej škole, o výchovno-vzdelávacom procese, o tréningovom procese, o školnom, o uplatnení žiakov a absolventov školy a zodpovieme Vám na všetky doplňujúce otázky.  

      V prípade záujmu nám pošlite SMS, alebo nás kontaktujte elektronicky E-MAILOM.

      SMS: +421 915 664 766, alebo +421 905 150 064

      E-MAIL: sekretariat@sportovegymnazium.sk

      Tešíme sa na NÁVŠTEVU

       

    • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV
     • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV

      Maturanti si vyskúšali, aké to bude...

      Pilotného testovanie pre žiakov maturitného ročníka papierovou formou organizované Národným ústavom certifikovaných meraní.

      Testovaní boli z predmetu slovenský jazyk a literatúra, test trval 100 minút.
      Žiaci po vyhodnotení získajú spätnú väzbu o ich vedomostiach z tohto predmetu, zistia, čo sa ešte treba doučiť, aby bola maturita čo najúspešnejšia.

      Dúfajme, že tu bude platiť známe porekadlo "Ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti".

    • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
     • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

      Vo štvrtok 13.2.2020 sa v mestskej telocvični Trenčianske Teplice uskutoční stolnotenisový turnaj "O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE".

      Súkromná stredná športová škola a ŠA Trenčianske Teplice s podporou Mesta Trenčianske Teplice Vás pozýva na tradičný stolnotenisový turnaj pre deti a mládež všetkých vekových kategórii. Ide o jednodňové podujatie, kde si majú možnosť zahrať všetky deti, bez rozdielu kvality a výkonnosti. Najlepší hrajú o krásne ceny a ich mená budú navždy vyryté na putovnom pohári. Okrem toho bude pre všetkých pripravené malé občerstvenie. Príďte sa pozrieť vo štvrtok 13. februára 2020 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch telocvične pri mestskom úrade. 

      Tešíme sa na návštevu.

    • ÚSPEŠNÝ TURNAJ NA BARAČKE
     • ÚSPEŠNÝ TURNAJ NA BARAČKE

      Od 1. 2. do 3. 2. 2020 sa v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil tenisový turnaj dorasteniek. Išlo o prípravu pred medzinárodným turnajom, ktorý sa na Baračke uskutoční začiatkom marca. ŠPORTOVÚ AKADÉMIU Trenčianske Teplice, ktorá tento turnaj organizovala a ŠPOROTVÚ ŠKOLU Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu 7 hráčok z celkového počtu 30-tich tenistiek. Turnaj hodnotím ako veľmi úspešný, pretože sme mali vo finále dvojité zastúpenie. Stretli sa v ňom Nina Veličová a Kristína Danišková. Z prvého miesta sa tešila Veličová po víťazstve vo dvoch setoch 7/5 a 6/2. Aj ostatné hráčky podali kvalitné a bojovné výkony a vidieť stúpajúcu formu. Turnaj preto hodnotím ako dobrú prípravu a naladenie pred medzinárodným turnajom. Samozrejme treba na sebe stále pracovať.

       

      Kompletné výsledky a správu si môžete pozrieť tu program

      Fotky si môžete pozrieť tu album

       

      Náš klub a školu reprezentovali:

      Nina Veličová

      Kristína Danišková

      Vladimíra Pavlíková

      Chiara Kamenská

      Nina Šimonová

      Emma Lapšová

      Alexandra Blahovcová

       

      Za vzornú reprezentáciu klubu a školy sa chcem poďakovať všetkým dievčatám a zároveň im popriať veľa šťastia na ďalších turnajoch.

       

      ---

      Daniel Ježík, tréner a organizátor turnaja

    • Basketbal SŠ
     • Basketbal SŠ

      15.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili  basketbalového turnaja v Trenčíne. V silnej konkurencii sme obsadili 5.miesto. Našu školu reprezentovali A.Šipek,A.Cyprián, D.Gabriš, R.Patka S.Žáčik. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme. Pozri fotoalbum.

       Výsledky zápasov:

       OA - SSŠŠ TT:   25-18

       SPŠ stav - SSŠŠ TT:   32-10

    • VÝSKUM STREDOŠKOLÁKOV
     • VÝSKUM STREDOŠKOLÁKOV

      16.1.2020 sme sa aj my zapojili do zisťovania rizikového správania stredoškolákov 2. a 3. ročníka

      Tento výskum je oficiálne odsúhlasený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a realizuje sa na celoslovenskej úrovni. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • PREZENTÁCIE V ANGLIČTINE
     • PREZENTÁCIE V ANGLIČTINE

      Rozprávať pred publikom je náročné v rodnom jazyku a nie ešte v cudzom. Rozprávanie je jednou z hlavných zručností ovládania cudzieho jazyka, preto je veľmi dôležité tieto kompetencie rozvíjať nenásilnou a pre študentov atraktívnou formou. Jednou z nich je prezentácia vysnívanej dovolenkovej destinácie. V nej  kladieme dôraz nielen na plynulosť prejavu ale aj na tzv.”accuracy”, správnosť či presnosť použitia gramatických javov a konštrukcií vo vetách.

    • KONVERZÁCIE V ANGLIČTINE
     • KONVERZÁCIE V ANGLIČTINE

         Cieľom výučby cudzieho jazyka je pripraviť študentov na konkrétne životné situácie a využiť svoje vedomosti v reálnom živote. Dňa 16.12.2019 si naši študenti na vlastnom "jazyku" vyskúšali angličtinu v praxi. Naše pozvanie prijal Mr. Jamie Byron z Edinburgu, ktorý sa počas celého vyučovacieho dňa žiakom venoval, pýtal sa, ale aj veľmi ochotne odpovedal na zvedavé otázky študentov. p. Jamie Byrne pôsobí ako lektor anglického jazyka v centre Britskej Rady v Trenčíne.

      Táto celodenná akcia mala u študentov maximálne pozitívny ohlas, o čom  svedčia otázky študentov: "Príde ešte k nám?" 

      Touto cestou sa chceme poďakovať Mr. Jamiemu a zaželať krásne vianočné sviatky na Slovensku.

    • NAŠE DORASTENKY BOLI V TEPLICIACH ÚSPEŠNÉ
     • NAŠE DORASTENKY BOLI V TEPLICIACH ÚSPEŠNÉ

           Posledný novembrový víkend sa v Trenčianskych Tepliciach konal tenisový turnaj dorasteniek.

      Súkromnú strednú športovú školu Trenčianske Teplice a klub ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu až 8 hráčok z celkového počtu 21 hráčok. Turnaj hodnotím ako veľmi úspešný, pretože naše hráčky neboli len do počtu. Vo dvojhre sme mali zastúpenie vo finále a dvojnásobne v semifinále. Vo finále prehrala žiačka našej školy Ashley Krajčovičová (LTC Leopoldov) s druhou nasadenou Kaňovskou 4:6, 0:6 a v semifinále si Kaňovská poradila aj s našou Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) 6:2, 6:2. Vo štvorhre sme mali vo finále trojnásobné zastúpenie. Vyhrali naše dievčatá Chiara Kamenská (ŠA Trenčianske Teplice) a Kristína Danišková (SSŠŠ Trenčianske Teplice) nad našou Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) a Michaela Gedayová (TK Slávia SPU Nitra) 1:6, 6:3, 10:5. Ostatné hráčky však tiež podali kvalitné a bojovné výkony. Možno ešte toho srdiečka trochu pridať a aj to šťastie sa potom prikloní.

      VÝSLEDKY:   dvojhra      štvorhra

      Náš klub a školu reprezentovali:

      Ashley Krajčovičová

      Vladimíra Pavlíková

      Chiara Kamenská

      Nina Veličová

      Kristína Danišková

      Nina Šimonová

      Emma Lapšová

      Alexandra Blahovcová

      Za vzornú reprezentáciu klubu a školy sa chcem poďakovať všetkým dievčatám a zároveň im popriať veľa šťastia na ďalších turnajoch. Zimná sezóna začína a ak budú pokračovať svedomite v príprave, výsledky sa určite dostavia. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      ---

      Daniel Ježik, tréner a organizátor turnaja

    • Naši žiaci opäť postúpili na Majstrovstvá SR
     • Naši žiaci opäť postúpili na Majstrovstvá SR

      O ďalší skvelý úspech našej školy sa postarali žiaci stolného tenisu. Dňa 20.11.2019 vo Veľkých Uherciach po výbornom výkone porazili postupne Gymnázium Dubnica n./Váhom a Obchodnú akadémiu Prievidza a vybojovali si postup na MSR, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku  v apríli v Bratislave.

      Aj keď sme boli oslabení o najlepšieho hráča - Filipa Delinčáka, ktorý práve v Bangkoku štartuje ako jediný reprezentant SR na Majstrovstvách sveta juniorov podali naši študenti zodpovedný výkon a po skončení turnaja sa oprávnene radovali z postupu.

      Reprezentovali nás:

      Gabriš Daniel

      Rurak Vadym

      Patka Richard

      Pšenka Martin

      Výsledky:

      SSŠŠ Tr.Teplice x Obchodná akadémia Prievidza                3 : 1

      SSŠŠ Tr.Teplice x Gymnázium Dubnica n/Váhom               3 : 0

       

      Veľká vďaka patrí nielen hráčom, ale aj trénerom p. Zelmanovi a p. Hudecovi, ktorí trénujú chlapcov a majú podiel na tomto úspechu.

      Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu našej školy a držíme palce na MSR, kde by sme chceli získať historickú prvú medailu pre našu školu. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • WINTER CUP
     • WINTER CUP

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice pod záštitou STZ Vás pozýva na tenisový turnaj jednotlivcov v  kategórii DORASTENKY. Turnaj sa uskutoční v dňoch od 30. novembra do 2. decembra 2019 v čase od 9:00 hod v športovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach. 

      Prajeme Vám príjemný športový zážitok.

    • Mládežníckou hráčkou mesiaca AS Trenčín je naša žiačka
     • Mládežníckou hráčkou mesiaca AS Trenčín je naša žiačka

      „Mládežníckou hráčkou mesiaca AS Trenčín“ sa stala Sofia Richtárechová z tímu žiačok do pätnásť rokov. V úspešnom projekte, ktorý odštartoval pred niekoľkými rokmi, ocenili už takmer stovku hráčov a hráčok. 

      Nádejná futbalistka si rovnako ako všetci jeho predchodcovia vyskúšala tréningovú jednotku s prvým tímom AS Trenčín. „Tréning bol super. Som rada, že som si to mohla vyskúšať,“ povedala Richtárechová. „Je to výborná strelkyňa zo všetkých vzdialeností. Hoci ju trochu pribrzdilo zranenie, jej prístup je stopercený". Fotky si môžete pozrieť vo FOTOALBUME školy.

       

      Gratulujeme!

    • Koordinátor vzdelávania prostredníctvom IKT
     • Koordinátor vzdelávania prostredníctvom IKT

           Milí študenti a rodičia,

      od nového školského roka 2019/2020 sme na našej škole vytvorili novú pozíciu „Koordinátor vzdelávania prostredníctvom IKT“ (informačno-komunikačné technológie). Učiteľ na tejto pozícii má za hlavnú úlohu koordinovať a zlepšiť komunikáciu medzi študentami (štúdujúcim aj prostredníctvom IKT) a učiteľmi. Na zlepšení využitia IKT v procese vzdelávania na našej škole priebežne pracujeme. Pre viac informácii kliknite na odkaz. V prípade potreby a doplňujúcich otázok môžete kontaktovať priamo koordinátora, alebo školu.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      ---

      Vedenie školy

    • Okresné kolo v Aerobiku
     • Okresné kolo v Aerobiku

      Žiačky našej školy sa dňa 24.10.2019 zúčastnili Okresného kola v aerobiku. Súťaž sa konala na Obchodnej akadémii  v Trenčíne a našu školu reprezentovali žiačky Martina Tórvenyiová, Ema Cmarková, Vierka Mazánová a Anna  Juzeková. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Basic Aerobic, Power  joga, Body work a Zumba. Súťaže sa zúčastnilo približne 70 žiakov a žiačok z celého okresu. V tejto konkurencii postúpila do krajského kola aj naša žiačka Martina Tórvenyiová. Dievčatá podali výborné športové výkony a vzorne reprezentovali našu školu. Krajské kolo v aerobiku sa bude konať 13.11.2019 v Trenčíne a našej žiačke Martine budeme držať palce, aby postúpila aj na Majstrovstvá Slovenska rovnako ako  minulý rok.      

    • Okresné kolo vo futbale SŠ
     • Okresné kolo vo futbale SŠ

      Dňa 15.10 sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl. V skupine sme hrali iba jeden zápas, ktorý nám výsledkovo nevyšiel. Počas celého zápasu sme dominovali, ale Obchodná akadémia nás potrestala za každú našu stratu lopty a prehrali sme 4-2 . Góly Cyprián 2.

      Našu školu reprezentovali -Richard Patka, Filip Dráb, Adam Cyprián, Martin Lehotský, Lukáš Brandys , Nikolas Valo, Klaudius Javor, Csaba Biricz ,Branislav Rybička.

    • Stolnotenisový turnaj v Trenčianskej Teplej
     • Stolnotenisový turnaj v Trenčianskej Teplej

      Dňa 8.10.2019 sa na ZŠ v Trenčianskej Teplej uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok základných škôl a 10.10.2019 nasledoval turnaj žiakov a žiačok stredných škôl.

       

      V kategórii základných škôl nás reprezentovali žiačky – Chiara Kamenská, Nina Šimonová, Soňa PanákováElisa Kunková  a žiaci – Klaudius Javor a David Dohňanský. Žiačky hladko postúpili do finále a skončili na peknom 2. mieste.  Vzhľadom k nižšej účasti našich žiakov v chlapčenskej kategórii naši chlapci postup do vyššej súťaže neprebojovali. 

      Výsledky turnaja ZŠ:

      Žiačky:

      1. ZŠ Trenčianske Jastrabie
      2. SSŠŠ Trenčianske Teplice
      3. ZŠ Trenčianska Teplá
      4. ZŠ Dolná Súča
      5. ZŠ Hodžova
      6. ZŠ Dlhé Hony
      7. ZŠ Kubranská
      8. ZŠ J. P. Nemšová
      9. Kat. spoj. Škola Nemšová

      Žiaci:

      1. ZŠ Hodžova
      2. ZŠ Novomeského
      3. ZŠ A. B. Trenčianske Teplice
      4. ZŠ Dolná Poruba
      5. ZŠ J. P. Nemšová
      6. ZŠ Na dolinách
      7. ZŠ Kubranská
      8. ZŠ Veľkomoravská
      9. ZŠ Trenčianske Jastrabie
      10.  SSŠŠ Trenčianske Teplice
      11. Kat. spoj. škola Nemšová
      12. ZŠ Dolná Súča

       

      V kategórii stredných škôl sa súťaže zúčastnili žiačky – Nina Šiková, Ema ŠikovaSofia Gabrišová a žiaci – Daniel Gabriš, Richard Patka, Vadim RurakMartin Pšenka.

      Chlapci získali krásne prvé miesto a vybojovali si tak postup do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 7.11.2019 opäť v Trenčianskej Teplej. Dievčatá dosiahli štvrté miesto a taktiež podali   pekné športové výsledky.

       

      Výsledky turnaja SŠ

      Žiačky:

      1. OA Trenčín
      2. SOŠ ped. Trenčín
      3. GĽŠ Trenčín
      4. SSŠŠ Trenčianske Teplice
      5. SOŠ O a S Trenčín
      6. SPŠ stav. Trenčín
      7. SG Futurum Trenčín
      8. SZŠ Trenčín

      Žiaci

      1. SSŠŠ Trenčianske Teplice
      2. GĽŠ Trenčín
      3. SPŠ stav. Trenčín
      4. SOŠ pod Sokolice Trenčín
      5. SOŠ O a S Trenčín
      6. SOŠ L.-T. Trenčín
      7. ŠUP Trenčín
      8. SG Futurum Trenčín
      9. SZŠ Trenčín
      10. OA Trenčín

      Všetkým zúčastneným študentom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, bojové športové výkony a slušné správanie.

    • WORKSHOP – Manažment kvality
     • WORKSHOP – Manažment kvality

      Dňa 17.10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopu Manažment kvality.

      Prednášku viedol doc. Ing Zdenko Stacho, Phd. Prednáška bola zameraná na aplikáciu manažérskych zručností, komunikáciu a ďalšie možnosti štúdia po ukončení strednej športovej školy. Na záver prednášky výchovná poradkyňa  prezentovala možností študentov po maturite  ,,Kam po strednej škole,,  

       

      Dúfam, že sa naši budúci absolventi rozhodnú správne a úspešne aplikujú svoje nadobudnuté schopnosti a zručnosti v praxi.

       

      Výchovný poradca 

      Mgr. Katarína Jurgová

    • OZNAM
     • OZNAM

      Dňa 3.10.2019 (štvrtok) sa uskutoční náhradný termín obhajoby kvalifikačných prác.

      Harmonogram nájdete na web stránke učiteľky Jurgovej.  

     • Košeckého memoriál

      Dňa 27.9.2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konal už tradičný beh centrom mesta Košeckého memoriál. Memoriál Ľubomíra Košeckého je venovaný pamiatke trenčianskoteplického rodáka, športovca a československého reprezentanta v bežeckom lyžovaní.

      V dopoludňajších hodinách si medzi sebou zmerali sily žiacke a mládežnícke kategórie a  popoludní bol program zameraný pre kategórie dospelých mužov a žien.

      Študenti našej školy štartovali v kategóriách chlapci a dievčatá staršie žiactvo a žiaci a žiačky stredných škôl. Vzhľadom k nižšej účasti v mládežníckych kategóriách sa súťaž zmenila na súťaž v porovnávaní si síl našich žiakov medzi sebou, ktorí napriek tomu podali výborné bojové výkony.

      Výsledky:

      Ročníky 2007/2008:               1.miesto Bibiána Kubištová

                                                     1.miesto Dohňanský Dávid

      Ročníky 2005/2006:               1.miesto Elisa Kunková

                                                     2.miesto Alexandra Blahovcová

                                                     3.miesto Chiara Kamenská

      Žiaci a žiačky SŠ:                   1.miesto Eva Šatková

                                                     2.miesto Scarlet Vašeková

                                                     1.miesto Dávid Matejček

                                                     2.miesto Martin Lehotský

                                                     3.miesto Klaudius Javor

                                                    

                  Po skončení preteku mali súťažiaci možnosť sa občerstviť a doplniť sily po bežeckých výkonoch.  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu a vzorné správanie na tomto príjemnom športovom podujatí.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

      18. októbra je medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľudmi. Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

     • Letné tenisové tábory

      Aj tento rok sa  počas prázdnin v športovom areáli na Baračke v krásnom prostredí kúpeľného parku konali tenisové tábory pre deti. Účasť bola vysoká aj tento rok, počas štyroch týždňov sa na táboroch vystriedalo okolo 90 detí. Určené sú pre deti hlavne z Trenčianskych Teplíc a okolia Trenčína. Deti vo veku od 6 do 13 rokov si otestovali svoje fyzické schopnosti v rôznych športových súťažiach a disciplínach, zahrali si minigolf, volejbal, bedminton, absolvovali výlety a hlavne zažili kopec zábavy. Na kurtoch si vyskúšali hru s nahrávacím tenisovým delom a naučili sa základy z tenisu. Mnohé deti sa už poznali, takže vedeli čo ich čaká. Na záver každého týždňa nechýbalo záverečné vyhodnotenie, najlepší dostali medaile, diplomy a nikto neodchádzal na prázdno. Všetci dostali diplomy, sladkosť a pamätné tričko. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, ale aj mestu Trenčianske Teplice, ktoré už tradične podporuje tieto tábory finančne a vďaka tomu sú dostupné pre všetkých. Fotky z jednotlivých turnusov si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke https://www.sportovegymnazium.sk/album/#. Budúci rok sa vidíme :-)

      Daniel Ježík, za organizátora

     • Cezpoľný beh

      Dňa 24.9.2019 sa študenti SSŠŠ v Trenčianskych Tepliciach zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu.

      Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii stredoškolákov chlapci: Klaudius Javor a Matej Lehotský, ktorým sa v hodnotení dvojíc podarilo obsadiť v konkurencii 11 stredných škôl z celého okresu krásne 4. miesto. V kategórii stredoškoláčok dievčat našu školu výborne reprezentovala Eva Šatková na 14. mieste. V kategórii žiačok základných škôl sme mali zastúpenie vďaka futbalistkám: Soni Panákovej a Elisky Kunkovej. Všetci naši reprezentanti sa venujú futbalu pod vedením Mgr. Kataríny Jurgovej a Stanislava Ďuriša. Za dôkladnú tréningovú prípravu trénerom a žiakom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a k dosiahnutým výsledkom gratulujeme.

     • Timotej na súťaži v Taliansku

      Dňa 7.7.2019 sa konala medzinárodna súťaž vo fitnes a kulturistike na Sapri v Taliansku, kde sa náš žiak Timotej Uriča umiestnil na peknom 2.mieste v kategorii junior klasic. Dna 29.7.2019 sa zucastnil na podobnej sutazi na Bari v Taliansku. 

     • ZAČÍNAME

      Milí naši študenti!

       

      Tak a je to tu zasa! J. Po krásnom slnečnom lete prichádza čas znova zasadnúť do školských lavíc, naučiť sa niečo nové a naplno sa venovať športu. Veríme, že ste si prázdniny poriadne užili a že sa všetci zdraví zasa uvidíme v pondelok, 2. septembra o 8.30 hod. v budove našej školy.

      Zvlášť sa v tomto školskom roku tešíme na našich prvákov v štvorročnom štúdiu, kde otvárame dve triedy - okrem študijného odboru Športové gymnázium aj úplne nový odbor Športový manažment.

      Po úvodnom stretnutí si príďte do riaditeľne pre "Zmluvu o štúdiu"

      Do školského roka 2019/2020 si spoločne zaželajme veľa odhodlania robiť veci stále lepšie a tiež študijné, športové a pracovné úspechy.

       

      Vedenie SSŠŚ, Trenčianske Teplice

       

     • PEKNÉ PRÁZDNINY

      Úspešne sme ukončili školský rok 2018/2019. Želáme všetkým študentom, ich rodičom a priaznivcom školy krásne prázdniny, veľa slnka, vody a oddychu. Vidíme sa v septembri 😉 

     • Okresné finále dievčat vo futbale

      V závere školského roka sa naše žiačky zúčastnili okresného finále vo futbale stredných škôl, kde sme obsadili pekné 4.miesto. Turnaja sa zúčastnili dievčatá: Jančovičová, Šatkova, Šiková, Brídová, Cmarková, Gábrišová, Paksiová, Panáková, Richtareková. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Krásny výlet v Krásnej Vsi

      Koniec školského roka sme oslávili v Krásnej Vsi. Príjemné prostredie, opekačka a miestny bazénik nám spríjemnili záver školského roka. Krásne leto prajeme. 2.ŠA

     • Dubnickí inline hokejisti triumfovali, získali už siedmy titul

      In-line hokejisti Dubnica Wild Kings zvíťazili v bratislavskom areáli netradičných športov aj v druhom zápase finále play off extraligy nad VÚJE Fevra Mad Vipers 12:4. Sériu hranú na dve víťazstvá tak zvládli v najkratšom čase a získali majstrovský titul v 22. ročníku. Vo finále sa objavili viaceré zvučné hokejové mená ( Miklík, Tatar , Kukumberg, Ručkay, Lušňák).

      Chceli by sme poďakovať našim študentom Michalovi Gábrišovi v úlohe brankára ako aj Enrikovi Švecovi obrancovi, za výborný kolektívny výkon ako aj vzorné reprezentovanie našej školy. Gratulujeme!

     • Úspešný rok vo Washingtone

      Naša žiačka, tenistka Lenka Kozačenková zbiera nové skúsenosti, školský rok 2018/2019 absolvovala na univerzite vo Washingtone. Hovorí, že pobyt v USA je pre ňu úplne nový život, nie len čo sa týka kultúrnych zvyklostí, ale i v tom, že po prvý krát bola odlúčená od svojej rodiny a priateľov. Píšu o nej i vo WASHINGTON POST! Lenke želáme veľa úspechov a držíme palce.

     • OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

      V dňoch 10.6. a 11.6. sa v škole konali obhajoby záverečných prác študentov našej školy. Obhajovať záverečné práce prišlo spolu 23 študentov.  Prvý deň boli na rade študenti, ktorí obhajovali I. kvalifikačný stupeň trénerskej licencie vo svojom športe a na druhý deň obhajovali študenti II. kvalifikačný stupeň. Zo všetkých prítomných študentov  dvaja neobhájili a prídu obhajovať v septembri. Úroveň odpovedí a kvality prác bola podľa členov komisie na vyššej úrovni ako v predchádzajúcom období . Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • OZNAM!
     • OZNAM!

      SSŠŠ oznamuje, že v pondelok 24.6. bude riaditeľské voľno. Vyučovanie bude ďalej pokračovať od utorka do štvrtka, každý deň od 8.00 do 12.00 (triednické práce, športové aktivity, výlety, exkurzie, regenerácia v bazéne Grand).

      Záver školského roka a rozdávanie vysvedčení bude v piatok 28.6. o 8.30 hod.

     • DRUŽSTVÁ V TENISE 2019

      Pozrite si tohtoročné družstvá v tenise vo fotoalbume. Tento víkend sme ukončili maratón družstiev v tenise. 

      Tenisový klub ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice reprezentovali mladšie žiačky, staršie žiačky a dorastenky. Všetkým dievčatám chcem týmto poďakovať za vzornú reprezentáciu klubu a mesta Trenčianske Teplice.

      Za zmienku určite stojí postup našich DORASTENIEK, ktoré splnili cieľ a postúpili do vyššej súťaže. Vyhrali všetkých šesť zápasov. Postupne s TK AS Trenčín (B), ŠK Blava 1928 J. Bohunice, TK ASICS Trenčín, TK 77 Skalica (B), ŠKM Nádeje Trakovice a LTC Leopoldov (B). 

      K postupu im gratulujem a dúfam, že sa v podobnej zostave stretneme aj budúci rok.   

     • FLORBAL CUP 2019

      Súkromná stredná športová škola usporiadala florbalový turnaj základných škôl (II. stupeň) v našom regióne, ktorý sa uskutočnil dňa 19.6.2019  v stredu  v mestskej športovej hale. Systém turnaja, kde každé družstvo hralo v skupine, každý s každým, zvíťazili študenti ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice.

      Víťaz skupiny si zahral exhibičný zápas proti študentom Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach. 

      1. ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice
      2. ZŠ Omšenie A
      3. ZŠ Trenčianska Teplá
      4. SSŠŠ Trenčianske Teplice (druhý stupeň)
      5. ZŠ Omšenie B

       Exhibičný zápas vyhrali naši starší študenti proti víťazovi ZŠ A. Bagara ( v zložení Meliš, Švec, Michal Gábriš, Daniel Gábris, Andrichenko, Fiala ). Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Ďakujeme trénerom, študentom, ktorí sa zúčastnili flobralového turnaja a tešíme sa na ďalší turnaj v novom školskom roku.  

     • Majster Slovenska v tenise je z našej školy

      Peter Benjamin Privara, hráč TC EMPIRE Trnava a žiak III.OA pridal ďalší úspech vo svojej zatiaľ veľmi úspešnej sezóne. V 14 rokoch sa stal Majstrom Slovenska v kategórii do 16 rokov. Teraz ho čaká medzinárodný turnaj ITF do 18 rokov v ďalekom Madagaskare, kde bude zbierať skúsenosti. K titulu Majstra Slovenska mu gratulujeme a v Madagaskare prajeme veľa šťastia.

     • FLORBAL CUP 2019

      Súkromná stredná športová škola usporadúva florbalový turnaj základných škôl (II.stupeň) v našom regióne, ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2019 v stredu o 8:30 v mestskej športovej hale. Systém turnaja: každé družstvo bude hrať v skupine, každý s každým, víťaz skupiny si zahrá exhibičný zápas proti študentom súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach.

     • ÚSPEŠNÉ MATURITY 2019

      V dňoch 27. – 30. mája 2019 sa na našej škole uskutočnili ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa ich spolu 21 maturantov, ktorí maturovali z nasledovných predmetov:

      slovenský jazyk a literatúra - 21 študentov

      anglický jazyk - 21 študentov

      geografia - 13 študentov

      základy športovej prípravy - 18 študentov

      biológia - 7 študenti

      dejepis - 2 študenti

      občianska náuka – 2 študenti

      Maturitné skúšky sa niesli v pokojnej atmosfére. Naši študenti dokázali, že sa vedia kvalitne pripraviť a mnohí z nich preukázali vynikajúce znalosti, čo ocenili i jednotlivé maturitné komisie. Štyria z nich dokonca zmaturovali na SAMÉ JEDNOTKY, títo boli na záverečnom vyhodnotení ocenení za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy.

      Dúfame, že naši maturanti zúročia nadobudnuté vedomosti v ďalšom štúdiu na vysokých školách, v kariére profesionálnych športovcov alebo sa kvalitne uplatnia na trhu práce. A keďže tento rok všetci úspešne zmaturovali, tieto maturitné skúšky sa zaradili medzi tie najúspešnejšie v histórii našej školy.

      Všetkým maturantom srdečne gratulujeme a želáme im do života veľa zdravia, šťastia a úspechov.

      Fotky si pozrite vo fotoalbume.

       

      Mgr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

     • Viceguvernér NBS Mgr. Ľudovít Ódor navštívil našu školu

      Naša škola sa stala víťazom súťaže organizovanej Národnou bankou Slovenska. Pán viceguvernér NBS Mgr. Ľudovít Ódor nás 21.5.2019 navštívil osobne, aby našim študentom v rámci zaujímavej prednášky porozprával o 10 ročnej skúsenosti s EUROM na Slovensku.

      Za spoluprácu ďakujeme p. primátorke mesta Mgr. Zuzane Frajkovej Ďurmekovej a Mestu Trenčianske Teplice, ktoré nám umožnilo absolvovať toto stretnutie v priestoroch Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. 

      Prednáška sa uskutočnila v rámci aplikácie prierezovej témy "finančná gramotnosť" do vyučovania. 

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE VO FITNESS A KULTURISTIKE V SRBSKU A MAĎARSKU

      Dňa 27.4. sa náš žiak Timotej Uriča zúčastnil Medzinárodnej súťaže vo fitness a kulturistike v Srbsku, kde sa umiestnil na 2. mieste v kategórii kulturistika juniori a na 6. Mieste v kategórii Men´s Physique.

      5.5 2019 sa zúčastnila Anna Juzeková a Timotej Uriča medzinárodnej nominačnej súťaže v Kulturistike a fitness v Budapešti, súťažili za asociáciu WABBA. Anna Juzeková sa nominovala na súťaž na Capri v Taliansku a Timotej sa nominoval na súťaž na Bari v Taliansku.

      Obidvom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďalších súťažiach.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • HOSPITÁCIE FUTBALISTOV
     • HOSPITÁCIE FUTBALISTOV

      Futbalisti a futbalistky našej školy sa v tomto období zúčastňujú povinných hospitácií v rámci praxe. Absolvovali 2 hospitačné tréningové jednotky v klube AS Trenčín. Žiaci mali možnosť sledovať kvalitný a profesionálny tréningový proces U 19 a mužov A AS Trenčín. Tréningové jednotky sme spoločne s trénermi analyzovali a vyhodnotili. 

      Ďakujeme trénerom AS Trenčín / Martin Fabuš a Richard Slezák/ za možnosť nahliadnutia do tréningového procesu.

      Tréneri: Stanislav Ďuriš a Katarína Jurgová

     • FUTBAL CUP Trenčín

           Dňa 24. 4. 2019 sme sa zúčastnili okresného finále vo futbale starších žiačok. Do finále sme sa prebojovali  zo základného kola, ktoré sme vyhrali  na ZŠ Hodžovej 17. 4. 2019. V oklieštenej zostave bez Chiary Kamenskej a Sofie Richtarekovej, ktoré sa zranili, sme vybojovali tretie miesto. Finálový turnaj sa konal na umelých ihriskách na ostrove v Trenčíne. Dievčatám gratulujeme ku krásnemu tretiemu miestu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Zostava: Pavlíková – Šimonová, Gráčová, Panáková, Richtareková, Blahovcová, Cmarková, Kamenská, Veličová, Brídová

    • GIRL´S DAY 2019
     • GIRL´S DAY 2019

      Po dlhšej pauze sa naše dievčatá zúčastnili „GIRL´S DAY“. Čo je to Girl´s day? Ide o celosvetový deň žien v IT. Každoročne sa koná štvrtý  ŠTVRTOK v štvrtom mesiaci. Tento rok to vyšlo na 25. apríla. IT podniky vo vyše 166 krajinách sveta otvárajú v tento deň svoje brány stredoškoláčkam, ktoré tak majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do čarovného sveta IT. Cieľom tejto aktivity je prezentovať atraktívny odbor IKT (informačno-komunikačných technológií) dievčatám vo veku 15-18 rokov a priblížiť im, aké možnosti  štúdia či práce tento odbor ponúka.

      Aj keď nie sme škola orientovaná týmto smerom, záujem o informačné technológie majú aj naše dievčatá. Tento rok sme si vybrali telekomunikačného operátora O2.  Pozreli si ako vyzerá deň v O2, ako prebieha vývoj webu a aplikácii a prečo je big data analýza budúcnosť.  Mohli sa inšpirovať ženami, ktoré pracujú v IT sektore.

      Na prednáške sa zúčastnili Eva Šatková, Darina Jančovičová, Nina Šiková a Ema Šiková. 

      Všetky dievčatá dostali „Certifikát o absolvovaní“. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      __

      Daniel Ježík

       

    • Hetrik je na svete
     • Hetrik je na svete

      Ďalší úspech nášho žiaka. Peter Benjamin Privara vyhral tretí turnaj za sebou a ťahá sériu 17 víťazných zápasov v rade. Tentokrát vyhral turnaj TEJT Yason Cup hráčov do 16 rokov v Novom Sade. Druhý nasadený Privara až po finále nestratil set, ale Naď, turnajová dvanástka, mu bol zdatným súperom a o Privarovom víťazstve rozhodol až tajbrejk tretieho setu 6:4, 2:6, 7:6(3).

      Gratuľujeme :-)

    • Vyzbierali sme 943 EUR na dobrú vec!
     • Vyzbierali sme 943 EUR na dobrú vec!

      Aj tento rok sme sa zapojili do jedinečnej, verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa v roku 2019 konala už 23. krát. Každý, kto si včera pripol symbolický narcis, vyjadril svoju podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili tento výnimočný projekt. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
     • Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

      Dňa 3.4. apríla sa uskutočnili v Košiciach Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl. Už len účasť na týchto majstrovstvách je obrovským úspechom našich žiakov. Predviedli snaživé výkony, ktoré ale na tých najlepších nestačili. Bojovnosť a zanietenosť sa im však nedá uprieť a tak im teda treba poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy. Reprezentovali nás: Daniel Gabriš, Vadym Rurak, Richard Patka. Vedúci družstva bol Mgr. Ján Hudec s trénerom p. D. Zelmanom.

      Fotky zo športového podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • Rasizmus a extrémizmus v súčasnosti
     • Rasizmus a extrémizmus v súčasnosti

      Dňa 2. apríla sa na našej škole konala prednáška pod názvom Nebezpečenstvá rasizmu a extrémizmu. Žiaci  spolu s lektorom diskutovali o tom, čo znamená pojem rasizmus, kto sú to extrémisti, aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti,  symbolika extrémizmu, nástrahy narastajúceho extrémizmu v spoločnosti a podobne. Prednáška bola realizovaná organizáciou Slovenské národné stredisko pre ľudské práva s cieľom podpory kritického myslenia mládeže.  Lektorovi – p. Tomášovi Foldesovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • Peťo po triumfe v Tepliciach pridal ďalší

      RIJEKA - Po triumfe v Trenčianskych Tepliciach pridal náš žiak a hráč TC Empire Trnava Peter Benjamin Privara ďalší veľký úspech. Tento krát v Chorvátskej Rijeke, kde vyhral medzinárodný tenisový turnaj do 16 rokov. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov :-)

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

      Celkovo viac ako 41 700 žiakov si v stredu 3. apríla overilo svoje vedomosti z matematiky a slovenčiny v Testovaní 9. Po prvý raz boli popri deviatakoch na základných školách testovaní aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) osemročného vzdelávacieho programu gymnázií, medzi nimi aj naši žiaci. Testovanie 9 sa uskutočnilo na 1448 základných školách a na 123 osemročných gymnáziách. 

     • Náš žiak László Bénes opäť úspešný

      Stredopoliar László Bénes nabral v poslednom čase v klube Holstein Kiel hernú prax a skúsenosti, preto s ním už v lete počíta tréner Gladbachu Dieter Hecking.

      László bol dokonca po jeho vynikajúcom výkone proti Erzbirge Aue, kde strelil dva góly a zaznamenal dve asistencie, zaradený do hry Fifa 2019 od spoločnosti EA Sports.

       

      Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov! 

     • Zápas LIGY MAJSTROV SLÁVIA – BAYERN

      V dňoch 20.-21.3.2019 sme sa zúčastnili ženského futbalového zápasu v Prahe. Prvý deň sme navštívili štadión Eden kde sa konalo štvrťfinále ligy majsteriek medzi klubmi Slávia Praha a FC Bayern München. Podarilo sa nám zastihnúť príchod Slávistiek, ktorý nás ohromil. Na štadióne panovala neopísateľná atmosféra. Zápas skončil remízou 1:1 a my sme mali možnosť vidieť kvalitný ženský zápas, ďalekonosnú gólovú strelu hráčky Slavie Praha, mnoho ďalších šancí na góly a aj pekné zákroky brankárok na oboch stranách. Okrem radosti z pekného výsledku sa slávistky mohli tešiť z úctyhodnej návštevy divákov, ktorá prekonala český rekord návštevnosti s počtom 6 822 fanúšikov.

      Na druhý deň sme brázdili centrom mesta. Naša cesta začala návštevou Staromestského námestia, kde sme si mohli pozrieť Staromestskú radnicu, Týnsky chrám, ale aj ako odbíja Pražský orloj. Pokračovali sme na najstarší most stojaci cez rieku Vltavu a to Karlov most, kde sme videli množstvo pouličných umelcov, sochy pochádzajúce z obdobia baroka. Našu cestu sme nasmerovali na Pražský hrad, kde sme mohli vidieť Katedrálu sv. Víta, výmenu stráže, ale aj pekný výhľad na mesto Praha. Naspäť sme sa vrátili cez Karlov most a našu cestu sme zakončili návštevou Václavského námestia. Výlet sa nám veľmi páčil. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Výletu sa zúčastnili : Soňa Panáková, Darina Jančóvičová, Sofia Richtareková, Eva Šatková, Ema Šiková, Katarína Jurgová

      ---

      Darina Jančovičová, žiačka 3. ŠA 

     • Začala sa kvalifikácia na ME vo futbale 2020

      21.3.2019 sme mali tú česť sledovať reprezentačný zápas Slovensko vs Maďarsko v Trnave. Atmosféra bola veľmi dobrá a zápas sme si užili. Vďaka tomu že tam bol aj náš tréner Stanislav Ďuriš, sme mohli rozoberať zápas a všímať si rôzne pozitíva a negatíva. Sme veľmi vďačný, že nám to škola umožnila. Zo zápasu si odnášame pekný zážitok a mnoho ďalších futbalových skúseností. 

     • MATURITY - písomná časť

      22 našich maturantov sa v utorok a v stredu 12.3. a 13. poriadne zapotilo nad maturitnými testami a slohmi zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Čo ich však naozaj potešilo, bola téma na sloh z anglického jazyka - "Šport". Snáď všetci testy zvládli, ich príprava pokračuje na ústne maturitné skúšky, ktoré sa budú konať na konci mája.

    • ADAM BRAT ZÍSKAL STRIEBORNÚ MEDAILU
     • ADAM BRAT ZÍSKAL STRIEBORNÚ MEDAILU

      Obrovský úspech nášho žiaka Adama Brata na Majstrovstvách Slovenska a na Majstrovstvách Európy 

      Výsledky MSR 3 miesto štvorhra-muži Brat-Špánik

      Do 21 rokov na MsR  dvojhra muži 1. miesto Adam Brat

      Majstrovstvá Európy do 21 rokov Gondobar Portugalsko 7-10.3.2019

      Adam Brat spolu s Tiborom Špánikom získali na Majstrovstvách Európy striebornú medailu. Aj napriek tomu že Adam nebol 100 % zdravotne v poriadku, zranenie kolena ho vyradilo na 3 mesiace aj napriek tomu podal fantastický výkon a vzorne reprezentoval našu krajinu a školu a vybojoval so svojim kolegom striebornú medailu. Hneď po príchode na druhý deň zasadol do lavíc a musel sa sústrediť na písanie maturitných tém. Všetci mu na našej škole srdečne gratulujeme a prajeme mu aby aj naďalej úspešne reprezentoval našu krajinu a školu.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume

    • OZNAM PRE STRAVNÍKOV
     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

      Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice oznamuje našim študentom nad 15 rokov (resp. ich zákonným zástupcom), ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ v Trenčianskych Tepliciach, že na základe zmluvy našej školy s TSK budú žiakom nad 15 rokov od januára 2019 preplácané režijné náklady na stravu vo výške 1,47 Eur. 

      Prípadní záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ, p. Chabadovej.

      Stravníci budú do 30.6. 2019 uhrádzať platby ako doteraz, aj s režijnými nákladmi, ktoré im budú štvrťročne vracané na účet.

     • O pohár primátorky Mesta Trenčianske Teplice

      Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice usporiadala dňa 28.2.2019 v mestskej telocvični v poradí už 11. ročník stolnotenisového turnaja „O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice“.

      Doposiaľ najvyšší počet zúčastnených – 107 žiakov základných a stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja svedčí o atraktivite tohto podujatia a je tiež dôkazom toho, že šport a aktívny pohyb mladých ľudí stále baví. 

      Na úvod sa predviedli v stolnotenisovej exhibícií naši žiaci, reprezentanti SR, Alexander Valúch, majster Európy vo štvorhre do 21 rokov a Adam Brat, piaty na Majstrovstvách Európy juniorov.

      Po športovej exhibícii nasledoval samotný turnaj. Zúčastnených privítal riaditeľ turnaja Mgr. Ján Hudec, zástupca riaditeľa pre šport. Stolnotenisový turnaj slávnostne otvorila primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.

      Sme radi, že turnaj splnil svoje poslanie – priniesť mladým radosť zo športu. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na stretnutie znova o rok.

      Fotky si pozrite vo fotoalbume.

    • ŠTUDIJNÉ ODBORY
     • ŠTUDIJNÉ ODBORY

      Súkromná stredná športová škola (SŠG Trenčianske Teplice) poskytuje žiakom absolvovanie uceleného štvorročného štúdia a úplné ukončenie vyššieho sekundárneho vzdelania.

      Rozvíjame talent v oblasti športu, poskytujeme kvalitné vzdelávanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovania v štúdiu na vysokých školách, prípadne na rôznych formách pomaturitného štúdia. Naši absolventi sa môžu po úspešnom ukončení štúdia presadiť tiež ako profesionálni športovci či odborníci  v športe – tréneri, inštruktori športu, športoví manažéri a pod. Naši absolventi môžu získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa, alebo ako INŠTRUKTOR ŠPORTU.

    • Valentín na našej škole
     • Valentín na našej škole

      Deň sv. Valentína je čas, kedy dostávame väčší priestor na prejavenie náklonnosti, lásky či priateľstva osobám srdcu blízkym. Tento rok sa aj naši študenti rozhodli osláviť tento sviatok prostredníctvom „VALENTÍNSKEJ POŠTY“, ktorú zrealizovali členovia III.OA triedy. Deň pred Valentínom mali žiaci možnosť vhodiť svoj odkaz do krabičky-schránky, ktorá bola na to určená. Na prekvapenie všetkých, odkazov tam bolo naozaj dosť! Žiaci III.OA roztriedili „valentínky“ a odovzdali ich majiteľom. Valentínky putovali nielen žiakom do tried ale i do zborovne. Reakcie všetkých boli priaznivé a milé. Valentínska pošta mala veľký úspech a sme radi, že sa do nej zapojilo toľko študentov. Veríme, že sa z nej stane  pekná každoročná tradícia. 

     • EXKURZIA VIEDEŇ

      VIEDEŇ - dňa 12.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Viedne. Program zájazdu bol bohatý - návšteva čokoládovne Hauswirth v Kittsee s možnosťou ochutnávky čokolády, prehliadka Domu mora - 10 poschodovej budovy, ktorá v minulosti slúžila na protileteckú obranu a v súčasnosti sa tam nachádza akvarijná a zoologická výstava, ďalej sme navštívili rakúske korunovačné klenoty a cisársku hrobku, ktorá je určená pre príslušníkov bývalého rakúskeho panovníckeho rodu. Potom nasledovala prehliadka Dómu svätého Štefana, ktorý je považovaný za najväčšiu katedrálu vo Viedni. Našu cestu sme zavŕšili návštevou vianočných trhov, ktoré sa niesli v krásnej a pokojnej atmosfére. Foto z exkurzie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • TURNAJ V PÚCHOVE

      PÚCHOV - v stredu 12.12 2018 v STC Aréne v Púchove sa uskutočnilo, regionálne kolo halovej sezóny žiačok SFZ . Dievčatá FK Dubnica skončili na celkovom 3 mieste a postupujú do 2.kola, ktoré bude 10.1. 2019 v Trnave a 14.1. 2019 v Nitre. Celkové poradie: 1.As Trenčín, 2.Fc Baník Prievidza, 3.Fk Dubnica, 4. Mšk Považská Bystrica, 5.Mšk Púchov. Dievčatam gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole. Tohto turnaja sa zúčastnili naše hráčky z II.OA: Sofia Richtárechová a Soňa Panáková.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

          Vedenie školy oznamuje, že na základe zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1. januára 2019 mení názov školy zo „Súkromné športové gymnázium“ na „Súkromná stredná športová škola“.

           Všetci naši súčasní študenti pokračujú v študijnom odbore Gymnázium šport. V školskom roku 2019/20120 otvárame študijný odbor Športové gymnázium a nový študijný odbor Športový manažment.

     • REGIONÁLNE MAJSTROVSTVA SLOVENSKA V TENISE

      Cez víkend sa konali halové regionálne majstrovstvá Slovenska v tenise v kategórii dorastenci a dorastenky. Školu reprezentovalo 10 hráčov  z toho 7 chlapcov a 3 dievčatá.

      BANSKÁ BYSTRICA –  Stredoslovenký región  dorastencov sa konal v BSELINE SPORT ARÉNE  v Banskej Bystrici Medzi chlapcami sa darilo Milanovi Bežákovi, ktorý postúpil do finále dvojhry. Vo finále dvojhry podľahol svojmu klubovému spoluhráčovi Vlčkovi Karolovi na tri sety 6:4 2:6 6:3. Michal Moncoľ a Tomáš Šuran postúpili vo dvojhre do štvrťfinále, ale vo štvorhre hrali proti sebe vo finále. Víťazmi sa stala dvojica Šuran/Mísař. Posledný zástupca  Kravec Vladimír prehral v prvom kole.

      Finále dvojhry:         Vlčko Karol - Bežák Milan    6:4  2:6  6:3

      Finále štvorhry:        Šuran/Mísař – Moncoľ/Keľo    7:6(3)  6:1

      TRENČÍN – Západoslovenský región dorastencov sa konal v Tenkure v Trenčíne, kde školu reprezentovali dvaja hráči Dušan Baranec a Dávid Daniška. Daniška vyhral v prvom kole 6:2 6:0 nad Melicherikom, ale v druhom podľahol Almásimu 6:1 6:2. Baranec postúpil do finále vo dvojhre, v ktorej podľahol Bielikovi Lukášovi dva krát 6:4.

      TOPOLČANY - Západoslovenský región dorasteniek sa hral v Topolčanoch. Školu reprezentovali Vladimíra Pavlíková a Chiara Kamenská. Pre Kamenskú to bola prvá skúsenosť , prehrala v prvom kole. Pavliková prvé kolo vyhrala nad Kubikovou 6:4 6:1, v druhom kole prehrala nad Baraniakovou Teréziou.  

      BRATISLAVA – V Bratislavskom regióne sme mali dvojité zastúpenie. Karin Haňdiaková prehrala po vyrovnanom a dramatickom trojsetovom zápase v prvom kole nad Lacovou 6:2 1:6 7:6(5). Darilo sa Šimonovi Habšudovi , ktorý vo dvojhre postúpil  do finále, kde podľahol Minárikovi 6:1 6:2. 

     • PIEŠŤANY - príprava na regióny

      PIEŠŤANY - Minulý týždeň sme boli trénovať v Piešťanoch. Regionálne halové majstrovstvá v tenise sa konali cez víkend na tvrdom povrchu v Trnave - staršie žiačky (Veličová, Kamenská, Krajčovičová) a v Banskej Bystrici - muži a ženy (Bežák, Šuran, Demková). Budúci víkend sa budú konať HRM derastnencov. Držíme palce.

     • NAŠI CHLAPCI POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

      Spanilá cesta našich chlapcov za postupom na majstrovstvá Slovenska SŠ začala Okresným kolom v Kubrej. Suverénnym spôsobom vyhrali okresné kolo, kde z 9. SŠ nedali nikomu šancu a postúpili na regionálne kolo. Chlapci na Regionálnom kole opäť potvrdili výbornú formu a nedali nikomu šancu v boji o postup na Krajské kolo.

      Veľká pozornosť sa sústredila na Krajské kolo, kde sa stretli mimoriadne vyrovnaní súperi, ktorí sa veľmi dobre poznajú aj na klubovej úrovni. Veľkou bojovnosťou a nesmiernou vôľou postúpiť na Majstrovstvá Stredných škôl to nakoniec dokázali a tak po skončení posledného zápasu vypukla obrovská radosť našich žiakov s postupu na Majstrovstvá Slovenska. Veľká vďaka za vzornú reprezentáciu patrí žiakom našej školy: Danielovi Gabrišovi, Richardovi Patkovi, Vadimovi Rurakovi, koučom na Krajskom kole p. Hudecovi a Zelmanovi, ale najväčšia vďaka patri trénerke Soni Krovinovej, ktorá ich počas roka aj keď to nebolo vždy ľahké výborné pripravila a najviac sa zaslúžila za tento fantasticky úspech žiakov Súkromného športového gymnáziá v Trenčianskych Tepliciach.

      Výsledky:

      Okresné kolo:   

      1. SŠG Trenčianske Teplice

      2. GĽŠ – Trenčín

      3. OA – Trenčín

      Regionálne kolo:

      1. SŠG Trenčianske Teplice

      2. SPŠ SNP – Myjava

      3. SOŠ Športová Stará Turá

      Krajské kolo:

      1. SŠG Trenčianske Teplice

      2. Gymnázium Dubnica nad Váhom

      3. SOŠ obchodu a služieb Prievidza

       

      Všetci žiaci, tréneri a učitelia držte našim chlapcom palce na Majstrovstvách Slovenska SŠ, ktoré sa uskutočnia v máji 2019.

     • MIKULÁŠ 2018

      Sviatky sú už čo nevidieť za dverami a naša škola sa vo štvrtok 6. 12. 2018 taktiež naladila na vianočnú strunu. Ako to už tradične býva, Mikuláš chodil so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdával darčeky. Aby to však nebolo také jednoduché, každá trieda musela Mikulášovi predviesť svoj spevácky či rečnícky talent. Aj keď sa väčšina žiakov spočiatku ostýchala, nakoniec Mikuláša potešili a všetci dostali sladkú odmenu. Za spríjemnenie dňa ďakujeme celému „Mikulášskemu tímu“. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

    • STOLNÝ TENIS - ZŠ
     • STOLNÝ TENIS - ZŠ

      Výsledky okresného kola žiakov a žiačok ZŠ 3.10.Kubrá

      Umiestnenie:

      Chlapci -  Gabriš, Dohňanský – 5.miesto

      Dievčatá - Kamenská, Panáková, Šimonová – 2.miesto

      ---

      Gratuľujeme za reprezentáciu školy a pekné umiestnenie.

       

     • SAMUEL PUŠKÁR - NAJLEPŠÍ JUNIOR ZA ROK 2018

      BRATISLAVA - Dňa 22.11.2018 sa v NTC konalo slávnostné odovzdávanie cien TENISTA ROKA 2018. Medzi ženami už tradične zvíťazila naša bývala žiačka Dominika Cibulková a tretie miesto získala tiež naša žiačka Magdaléna Rybáriková. Dominike patrí prvenstvo aj v počte nazbieraných prvých miest v tejto ankete. Spolu ich získala už osem. Medzi juniormi zvíťazil ďalši veľký talent a žiak 2. ŠA Samuel Puškár. Všetkým zúčastnením gratuľujeme a prajeme veľa športových úspechov.

      zdroj: ww.stz.sk. 

     • VÝBORNÁ REKLAMA PRE NÁŠ FUTBAL

      Dňa 22.11 sa uskutočnil prípravný zápas v Dubnici nad Váhom. Naši hráči si chceli skonfrontovať svoje schopnosti  proti mužstvu, ktoré momentálne hrá 2.ligu dorastu a v tabuľke sa po jesennej časti nachádza na vrchných priečkach. Zápas nám ukázal, že sme dokázali byť lepši vo všetkyh činnostiach - herných, taktickych, ale aj technickych. A nechýbali nám vôľové vlastnosti a chuť po víťazstve. Zápas skončil 5-2 v náš prospech. Teší nás,  že na zápas sa prišiel pozrieť tréner U 19 AS Trenčín pán Fabuš, s ktorým sme si dohodli ďalšiu spoluprácu .

      Zostava – Patka, Gravas , Okrucký, Lehotský, Žáčik

                        Matejček, Gabriš, Brandys, Cyprián,

                       Obetková ,Chrenko, Šipek

      Góly - Cyprián 3 ,Chrenko, Žáčik,

      ---

      Tréneri - Hudec Ján, Stanislav Ďuriš.

     • FUTSAL

      Dňa 13.11 sa naši futbalisti zúčastnili  okresného kola škôl  vo futsale. Naši žiaci dokázali  suverénnym spôsobom vyhrať   skupinu a postúpiť  medzi najlepšie  4školy v okrese. Vo finálovej skupine sme sa umiestnili na 3.mieste ,kde ako jediný  tým sme dokázali poraziť neskoršieho víťaza .V tomto turnaji sme zaujali  nielen výsledkovo,  ale aj herne a disciplinovanými výkonmi. Hráčom patrí  veľká  vďaka za vzornú reprezentácie SŠG Trenčianske Teplice .

      Reprezentovali- P.Meliš, E. Okrucký, D.Chrenko, F.Zelníček, L. Zelníček , F.Dráb, N.Valo, M.Lehotský, R.Patka, R.Jambor.

     • Okresné kolo v aerobiku

      TRENĆÍN - Naša žiačka MartinaTörvényiová sa 12.11. zúčastnila okresného kola v Aerobiku. Z množstva pretekárok sa umietnila na postupovom mieste do krajského kola. Gratuľujeme a prajem veľa úspechov na kraji. 

    • OZNAM - termín obhajoby záverečnej práce
     • OZNAM - termín obhajoby záverečnej práce

      Vážení študenti, obhajoby záverečných prác sa budú konať 19.11.2018 (pondelok) od 8:00 hod. v priestoroch školy (v učebni č. 24 na druhom poschodí). Pozrite si časový harmonogram obhajoby:

       

       

      8:00 - Fiala Lukáš

      8:30 - Andrichenko Artur 

      9:00 - Hudcovský Marek

      9:30 - Petrovická Kiara

      10:00 - Moncoľ Michal

      10:30 - Kopilec Adam

      11:00 - Kmošena Daniel

      11:30 - Floriš Matúš 

      12:00 - Zelníčkovci

      12:30 - Krajčír Jakub 

       

      V prípade neúčasti, je žiak, zákonný zástupca žiaka povinny písomne informovať vedenie školy, alebo Mgr. Katku Jurgovú. 

      ---

      vedenie školy

    • Okresné kolo vo florbale dievčat
     • Okresné kolo vo florbale dievčat

      Dňa 25. 10. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Turnaj sa konal na základnej škole v Omšení. Turnaja sa zúčastnili 4 školy.

      Našu školu reprezentovali: Ema Harajda, Chiara Kamenská, Ema Cmarková, Soňa Panáková, Alexandra Blahovcová, Scarlet Vašeková.

      Výsledky:

      ZŠ dolná Poruba – SŠG – 2:4

      ZŠ Omšenie – SŠG – 4:2

      ZŠ Trenčianska Teplá – SŠG – 2:1

       

      Celkovo sme obsadili 3 miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • Dievčatá z AS Trenčín triumfovali v Španielsku

      BARCELONA - Futbalistky AS Trenčín sa v polovici októbra zúčastnili medzinárodného turnaja Costa Brava Cup v Španielsku. Turnaja sa zúčastnila aj naša žiačka Sofia Richtárechová.

      Sofia dala najviac gólov (sedem) a veľkou mierou pomohla tímu AS Trenčín získať prvenstvo na tomto turnaji. Sofii gratuľujeme a prajeme veľa podobných úspechov. Viac si prečítajte v článku.

      Dievčatá na podobný medzinárodný turnaj vycestovali po prvý raz a boli plné očakávaní. „Nedávali sme si konkrétne ciele. Po prihlásení na turnaj sme nevedeli odhadnúť silu ostatných tímov. Troška nás zamrzelo, že v našej kategórii neboli tímy zo Španielska, ale to sme nedokázali ovplyvniť,“ povedal po návrate kormidelník tímu Andrej Paulíny.

      Postupne si v šiestich zápasoch v skupine zmerali sily so súperkami z Dánska, Švédska a Maďarska. Ani v jednom zápase neokúsili čo i len stratu bodu a s celkovým skóre 32:2 si jednoznačne zabezpečili finálovú účasť. V ňom narazili na dánsky Silkeborg IF, ktorý v skupine po vyrovnanom, ale kvalitnom zápase na ťažkom teréne porazili 1:0.

      Vo finále však súperovi nedali žiadnu šancu a hneď v prvom polčase mu strelili štyri góly, ktoré boli rozhodujúce. Súper skorigoval v druhom polčase za neutíchajúceho veterného počasia dvoma gólmi.To však bol aj konečný rezultát, a tak si dievčatá spolu s trénermi mohli vychutnať oslavu fantastického prvého miesta na prestížnom turnaji.

      „Tešia nás slová chvály od trénerov a vedúcich súperov. Otvorene povedali, že náš celkový triumf je zaslúžený. Prvenstvo si veľmi ceníme, ale nechceme ho preceňovať. Ukázali sme, že sa vieme konfrontovať so zahraničnými družstvami. Najmä sme sa však ako tím stmelili ešte viac. Môžeme pomýšľať na najvyššie méty aj na Slovensku. V neposlednom rade sme urobili obrovskú radosť rodičom, ktorí sú fantastickí. Oni už dopredu predpovedali, že dievčatá domov dovezú pohár,“ doplnil Paulíny.

      Veľké poďakovanie za skvelú reprezentáciu futbalového klubu AS Trenčín, mesta Trenčín, ale aj Slovenska patrí samozrejme aj sponzorom a v neposlednej miere rodičom, ktorí finančne turnaj zabezpečili.

      Vďaka patrí aj trénerskému tandemu Andrej Paulíny - Martin Čiernik.

      Výsledky:

      Svenstrus S.G.I.F. (DK) - AS Trenčín 0:6 (0:6) góly: Richtárechová 2, Nedorostová, Zbínová, Jurenková, Lipková. Irsta IF (SWE) - AS Trenčín 1:6 (1:4) góly: Richtárechová 2, Huťová 2, Laginová, Škerdová, Silkeborg (DK) - AS Trenčín 0:1 (0:1) góly: Huťová, Herlev Fodbold (DK) - AS Trenčín 1:7 (0:5) góly: Holúbková, Škerdová, Huťová, Zbínová, Štefániková, Špačková, Szombathely (HUN) - AS Trenčín 0:6 (0:5) góly: Škerdová 3, Huťová, Richtárechová, Holúbková, Dalum (DK) - AS Trenčín 0:6 (0:1) góly: Korsáková 3, Škultétyová, Masárová, Štefániková. Finále: AS Trenčín - Silkeborg IF Q (DK) 4:2 (4:0) góly: Richtárechová 2, Jurenková, Škerdová.

      AS TRENČÍN: Marína Anna Štefániková, Petra Lipkvá, Nina Huťová, Katarína Škultétyová, Michaela Nedorostová, Kornélia Holúbková, Sofia Anna Škerdová, Michaela Jurenková, Timea Vavrová, Emma Špačková, Katarína Sýkorová, Natália Masárová, Angelika Lagínová, Bianca Zbínová, Laura Korsáková, Sofia Richtárechová, Zoja Lahká, Laura Chelsy Zaťková.

       

      Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/20951091/tornado-futbalistiek-as-trencin-v-spanielsku.html#ixzz5WA2KtAB5

    • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Vedenie školy oznamuje, že v pondelok 29.10.2018 udeľuje žiakom RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Po štátnom sviatku (30.10.2018) pokračujú jesenné prázdniny do 2.11.2018. Nástup do školy je v pondelok 5.11.2018.

     • ĎALŠÍ PEKNÝ ÚSPECH

      BOURGASE - v dňoch 9.10-14.10 sa konal medzinárodný tenisový turnaj dorastencov do 18 rokov ITF triedy 5 v Bulharskom Bourgase. Zo Slovákov sa zúčastnil na turnaji aj náš žiak Milan Bežák. V 1.kole po skvelom výkone porazil 23 hráča Bulharska Evgeniho Chervenkova 6:1 6:0. V 2.kole ale nestačil na nasadenú (13) a 1348 hráča ITF Simeona Kostova ktorému podľahol v 2 setoch 4:6 2:6. Milan hodnotí turnaj za dobrý.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • DANUBE CUP
     • DANUBE CUP

      Náš tenisový tréner Juraj Jánošík zaznamenal  29.9.2018 výborný výsledok na Medzinárodnom štvorhrovom turnaji vo Viedni DANUBE CUP v krásnej tenisovej hale Tennis Point Wien s 10 dvorcami v hale. Spolu so spoluhráčom Michalom Vašekom skončili na výbornom druhom mieste. Turnaja sa zúčastnilo 70 hráčov.

      Gratulujeme 

     • Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

      TRENČÍN - v sobotu 6.10.2018 sa uskutočnil prvý ročník súťaže Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo fitness a kulturistike. Súťažiaci prišli zo Slovenska. Bohužiaľ Českí, Maďarskí a Srbskí účastníci sa ospravedlnili hlavne pre chorobu. Súťaž organizovala SZKFB-WABA v spolupráci a podporou Súkromného športového gymnázia Trenčianske Teplice a Športovej akadémie Trenčianske Teplice. Nakoľko sme usporiadali prvý ročník súťažiacich nebolo až tak veľa, ale budúci rok sa chystajú, nakoľko po organizačnej stránke mala súťaž veľmi vysokú úroveň a pozitívnu odozvu medzi súťažiacimi. Podujatím sprevádzali moderátori Christian Rysi a Michel Varga. V programe vystupil začínajúci, ale veľmi talentovaný spevák Christian Rysi a speváčka z ďalekej Afriky AWA MANGARA. Súťažilo sa v 5 kategóriách a rozhodovalo 5 rozhodcov zo Slovenska. Budúci rok chystáme určité zmeny, aby bolo podujatie atraktívnejšie nie len pre pretekárov, ale aj pre divákov. Tešíme sa na veľkú účasť pretekárov. Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Samuel Miškolci - 2.miesto v kategórii physik a 3.miesto v kategórii atletik. Timotej Uríča 3.miesto v kategórii physik a 4. miesto v kategórii atletik, Táňa Kostková 2.miesto v kategórii bikiny fitness juniorky a 4.miesto v kategórii bikiny fitness ženy

       

     • STREDOŠKOLÁK 2018

      TRENČÍN - Ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili na výstave stredných škôl STREDOŠKOLÁK, kde sme prezentovali našu školu. Teší nás záujem študentov o šport a štúdium na našej škole. Záujemcov radi privítame na dni otvorených dverí, ktoré začínajú v decembri 18.12.2018 o 17:00 hod. v priestoroch našej školy. Viac informacii môžete získať v sekcii PRIJÍMACIE SKÚŠKY, alebo na tel. čísle 00421 905 150 064.

     • Výber ZsFz dievčat WU14 v Dunajskej Lužnej

      DUNAJSKA LUŽNA - Dňa 26.9-27.9.  sa žiačky SŠG Trenčianske Teplice Soňa Panáková a Sofia Richtárechová zúčastnili na výbere Západoslovenského kraja v Dunajskej Lužnej. Okrem Západoslovenského výberu tam boli tri mužstvá z celého Slovenska. Naše šikovné futbalistky reprezentovali svoj tím, školu a Západoslovenský kraj. Aj vďaka tréningom, ktoré nám poskytuje škola sme strelili spolu pekných päť gólov. Na pamiatku  si priniesli medailu za 2. Miesto a nádherné zážitky.

     • Andrea Bogorová v kvalifikácií WU 19

      BRATISLAVA  – Veľmi vydarený vstup do kvalifikačného turnaja o postup na ME majú za sebou reprezentantky do 19 rokov. V prvom dueli deklasovali domáce Chorvátsko 6:0

      Na útulnom štadióne v Ludbregu to bol zápas o jednom tíme. Tréner Jozef Jelšic už pred odchodom avizoval, že práve úvodný duel bude pre jeho družstvo najdôležitejší. A jeho zverenky ho zvládli výborne.

      Skóre otvorila v 17. minúte Laura Bieliková a o mintu pridala druhý zásah Andrea Bogorová. Domáce sa do polčasu nespamätali  a v druhom dejstve už nemali žiadnu šancu. Slovenky sypali góly ako na páse. Svoj druhý strelila Bogorová, pridala sa aj Laura Žemberyová. A ďalšie dva zásahy v rozpätí troch minút si podelili slovanistky Victoria Kaláberová a Katarína Niňajová..

      CHORVÁTSKO WU19 – SLOVENSKO WU19 0:6 (0:2)

      Góly:  17. Bieliková, 18. a 54. Bogorová,  65. Žemberyová, 75. Kaláberová, 78. Niňajová.

      ŽK:Taritašová, Tomkičová – Bogorová

      SLOVENSKO WU19:Rezeková – Lukáčová, Lemešová, Bieliková, Niňajová – Žemberyová, Dianišková (88. Droppová), Panáková (78. Nagy) – Tipulová (63. Kaláberová), Bogorová (88. Harvilová), Semanová (78. Poláčiková). Tréner Jozef Jelšic

      zdroj: SFZ

      Gratuľujeme a prajeme veľa podobných úspechov.

       

     • OKRESNÉ KOLO VO FUTBALE

      Dňa 25.9.2018 sa naši chlapci zúčastnili futbalového  turnaja medzi školami. Tento turnaj sa uskutočnil v Trenčíne na umelej tráve. V skupine sme mali školu Dopravnej akadémie a školu Stredného odborného učilišťa pod Sokolicami . Prvý zápas proti Strednej  odbornej škole  naši chlapci vyhrali 2:0. V tomto zápase hrali útočne a strieľali pekné góly. Ďalší zápas hrali proti Dopravnej akadémii, v ktorom prehrali 0:3. V skupine sme skončili na 2.mieste, čo znamenalo, že ďalej nepostupujeme.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     • SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV V STOLNOM TENISE

      Dna 22.9 sa v Trenčianskej Teplej konal memoriál D. Straucha v stolnom tenise. Víťazom Slovenského pohára mužov sa stal náš žiak Súkromného športového gymnázia Adam Brat. V mene celého školského kolektívu mu srdečne gratulujeme k obrovskému úspechu.

    • MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V STOLNOM TENISE
     • MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V STOLNOM TENISE

      ALICANTE ( Španielsko) - Alexander Valuch, ktorý je žiakom 3 ŠA našej školy sa minulý týždeň zúčastnil ME mužov a žien v Španielskom  Alicante.  Alexander  skončil na 2. mieste v skupine. Z 23 skupín mohlo postúpiť iba 18 hráčov z 2.miesta. Takže 5 hráčov zostalo pred bránami postupu. Aj napriek tomu dosiahol krásny úspech a držíme mu palce na najbližšom  turnaji.

      Výsledky

      Valuch - Gunduz (TUR) 4:2

      Valuch - Ecseki (HUN) 1:4

     • BIELA PASTELKA 2018

      September sa na našej škole už tradične niesol v duchu verejnej zbierky s názvom Biela pastelka, ktorá patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tento rok sa našim žiakom podarilo vyzbierať 205,90 eura, za čo im patrí veľká vďaka. Ďakujeme aj prispievateľom a všetkým, ktorí boli nápomocní pri jej realizácii. Aj vďaka ich pomoci zlepšujeme životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • CEZPOĽNÝ BEH

      Dňa 29. septembra 2018 sme sa zúčastnili Cezpoľného behu stredných škôl. Výsledky:

       

      Družstvo chlapcov 7. Miesto

      Družstvo dievčat 6. Miesto

      Jednotlivci :

      Adam Cyprián 15. Miesto

      Matúš Trsťan 17. Miesto

      Ivana Obetkova 12. Miesto

      Vanesa Močarníková 15. Miesto

       

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

     • SR WU19 - ANDREA BOGOROVÁ SKÓROVALA AKO JEDINÁ SLOVENKA

      COIMBRA– Futbalové reprezentantky Slovenska do 19 rokov prehrali v prvom prípravnom zápase v Portugalsku s domácimi rovesníčkami 1:2. Jediný gól zvereniek trénera Jozefa Jelšica strelila Andrea Bogorová

      Tím do 19 rokov sa pripravuje na prvú fázu kvalifikácie ME, kde ho v skupine čaká domáce Chorvátsko, Malta a Anglicko. Prvý zápas v Portugalsku mal silný úvod, keď padali góly.  Už v 3. minúte otvorila skóre duelu domáca stredopoliarka Vania Duarteová. Zverenky trénera Jelšica však ukázali, že rýchly gól ich nezložil a o štvrťhodinu na to vyrovnala naša útočníčka Andrea Bogorová. Nerozhodný stav 1:1 vydržal až do prestávky. Krátko po nej opäť udreli Portugalčanky a gólovo sa v 53. minúte presadila opäť Duarteová. Slovenky už nedokázali odpovedať a podľahli teda tesne 1:2. Druhý duel čaká naše dievčatá v meste Coimbra vo štvrtok na poludnie.

      PORTUGALSKO WU19 – SR WU19 2:1 (1:1)
      Góly:  3. a 53. Duarteová – 18. Bogorová.
      Rozhodovala: Silvia Domingos
      PORTUGALSKO WU19: Marquesová – Queirogová, Ferreirová, Machadová, Pereirová – Cameiraová, Duarteová, Martinsová, Fariová – Telesová, Barbosová. Tréner: Carslo Sacadura.
      SLOVENSKO WU19: Bátkyová – Lukáčová, Lemešová, Kratochvílová, Niňajová – Žemberyová, Nagy (59. Kaláberová), Panáková – Semanová (76. Tipulová), Bogorová, Tesáková (46. Dianišková)

      HLAS PO ZÁPASE JOZEF JELŠIC (tréner SR WU19): "Bol to pre nás jeden z tých ťažších duelov. Nevyšiel nám úvod, keď sme dostali gól už v 3. minúte. Bolo cítiť, že máme za sebou celodňovú cestu a chýbal nám aj tréning.  Postupne sme však vyrovnali hru a Andy Bogorová strelila aj vyrovnávajúci gól. V druhej polovici polčasu sme už hrali lepšie. V úvode druhého sme akoby stvrdli, boli sme neaktívni a opäť sme inkasovali. Potom sme sa prebrali, mali sme dve vyložené šance v podaní Bogorovej a Semanovej, no nepodarilo sa nám skorigovať výsledok. Prehra nás mrzí. Verím, že druhý zápas bude iný, sme tu už dlhšie, a to sa už ukáže. Musíme pridať aktivitu smerom dopredu, defenzíva nám fungovala dobre."

      Zdroj: SFZ portál

      Andy gratuľujeme a prajeme veľa podobných úspechov :-)  

     • ŠPORTY

      3.september  2018 bol veľkým dňom pre školákov - začalo sa vyučovanie a trénovanie v novom školskom roku 2018/2019. Všetkým  prajeme veľa elánu a výborných    štúdijných úspechov.

    • OZNAM O KONANÍ KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK
     • OZNAM O KONANÍ KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK

      Vážení študenti, dňa 17.09.2018 o 9:00 hod. sa v škole bude konať náhradný termín obhajoby záverečných prác I. kvalifikačného stupňa - tréner športu a II. kvalifikačného stupňa - tréner športu. 

      UPOZORNENIE! V prípade neúčasti na skúškach - obhajobách je študent povinný informovať triedneho učiteľa, alebo Mgr. Katarínu Jurgovú. Kvalifikačnú skúšku a obhajobu záverečnej práce II. a III. kvalfikačného stupňa - tréner šport, môže absolvovať len študent, ktorý získal nižší stupeň (vysvetlenie: II. stupeň - študent, ktorý získal I. stupeň). 

      ---

      Vednie školy

     • Náhradný termín PTS

      31.8. sa na našej škole uskutočnil náhradný termín prijímacích-talentových skúšok. Všetci úspešne absolvovali, za čo im gratuľujeme a prajeme úspešný štart v novom školskom roku.  

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

      Milí naši študenti,

      dúfame, že ste si cez prázdniny oddýchli a načerpali dostatok síl a že ste pripravení znovu sa naplno venovať štúdiu a športu. 

      Zahájenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 8.30 hod.

      Triedni učitelia privítajú svojich žiakov v triedach a poskytnú im potrebné informácie od 8.30 do 10.30 hod. Prítomní rodičia v riaditeľni podpíšu Zmluvu o štúdiu na nový školský rok. V prípade neprítomnosti sa treba do 10. 9. ohlásiť a dohodnúť stretnutie s vedením školy.

      ---

      Vedenie školy

     • KONEČNE MÁME NOVÉ OKNÁ

      Po dlhom úsilí sa nám konečne podarilo v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice zrealizovať projekt výmeny okien na časti budovy, v ktorej má sídlo Súkromné športové Gymnázium. 

      Staré okná už boli v nevyhovujúcom stave, ako funkčne tak aj esteticky, nehovoriac o netesnostiach, ktoré sme pociťovali najmä v zimných mesiacoch ako veľké straty tepla. Samotnej realizácii predchádzali mnohé rokovania s Mestom Trenčianske Teplice, no výsledok je úspešný. Budova už disponuje modernými plastovými oknami, ktoré zabezpečia študentom SŠG potrebný komfort pri štúdiu a zabránia únikom tepla v chladnom počasí. 

    • VÁŽENÍ ŠTUDENTI A RODIČIA
     • VÁŽENÍ ŠTUDENTI A RODIČIA

           Od nového školského roka nás čakajú zmeny, ktoré vyplývajú zo zmeny zákona, novelizácii zákonov a nového Zákona o športe. Tieto zákony zásadne menia fungovanie športových gymnázií. Preto Vás chceme informovať, aký budú mať dopad na našu školu a jej fungovanie v budúcnosti (ak sa nič nezmení).

           Asi najzásadnejšiu zmenu prinesie účinnosť nového zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého sa všetky ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ na Slovensku od 1.1.2019 premenujú na STREDNÉ ŠPORTOVÉ ŠKOLY (po novom SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Trenčianske Teplice). Žiak športového gymnázia, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí gymnaziálne štúdium podľa týchto predpisov. Žiaľ, už nebudeme môcť prijímať talentované deti vo veku, kedy sa ich talent dá rozvíjať, nebudme teda od šk. roka 2019/2020 otvárať 1.ročník 8-ročného štúdia. Otvárajú sa však možnosti vo výchove kvalitných odborníkov v športe. Už druhý rok skladajú naši študenti skúšky a získavajú OSVEDČENIA o odbornej spôsobilosti podľa stupňov vzdelania. Najvyšší možný je III. stupeň, ktorý je ukončený maturitnou skúškou z predmetu Základy športovej prípravy. Aj takto sa snažíme o prepojenie praxe a teórie. Chceme, aby boli naši študenti pripravení do života po ukončení profesionálnej kariéry športovca a pokračovali ďalej v športovej oblasti. Napríklad ako športový odborník, či už v oblasti trénerskej, rozhodcovskej, manažérskej, marketingovej, alebo pokračovali v ďalšom štúdium na vysokej škole a využili tak maximálne svoje znalosti a praktické zručnosti.

      V športe drieme obrovský potenciál, ktorý nie je využitý aj z dôvodu nekvalifikovaných pracovníkov v športovej oblasti. Športové zázemie klubov sa zlepšuje po materiálno-technickej stránke, ale zabúdame na ľudské zdroje, ktoré sú najdôležitejšie. Na tie by mali byť v prvom rade uvoľňované finančné prostriedky. Jedine kvalitní odborníci v oblasti športu zaručujú budúcnosť pre naše deti.   

           Cez prázdniny budeme meniť všetky okná. Po dohode s Mestom Trenčianske Teplice a uzatvorení novej zmluvy o prenájme priestorov spoločne vymeníme pôvodné drevené okná za plastové. Ide o značnú investíciu, ale z dlhodobého hľadiska aj o úsporu tepla, náklady sa čiastočne vrátia v úspore energii. Študentom prinesú potrebný komfort. Konečne nebudeme musieť pridávať elektrické spotrebiče na vykúrenie tried a kabinetov počas zimných mesiacov. A v neposlednom rade vzhľad budovy bude konečne pripomínať školu, ktorá robí dobré meno mestu Trenčianske Teplice. Aj preto sme radi, že sa nám konečne tento zámer podarilo zrealizovať.

           Vo výchovno-vzdelávacom procese sa budeme bližšie venovať e-learningovej forme, ktorá sa vzhľadom na digitálny svet okolo nás  veľmi rozmáha. Minulý rok sme zakúpili hardvér, softvér, zabezpečili sme nové siete, vysokorýchlostný internet a modernizovali sme počítačovú učebňu. Tento rok sa chceme zamerať na skvalitnenie obsahu vzdelávania. Vzhľadom na to že, naši študenti cestujú po celom svete a nemajú prístup k učivu počas vyučovacích hodín, je pre nás dôležité, aby sa dostali k obsahu učiva kdekoľvek sa nachádzajú a kedykoľvek majú čas.

      To všetko nás čaká v novom školskom roku. Dúfame, že tieto zmeny posunú školu ďalej a vytvoria ešte lepšie podmienky pre Vaše deti.

       

      Pekný zvyšok prázdnin                                                       Vedenie školy

     • TENISOVÉ TÁBORY 2018

      Už tradične sa  počas prázdnin v Trenčianskych Tepliciach v Športovom areáli na Baračke konali Letné tenisové tábory pre deti vo veku od 6 do 13 rokov. Účasť bola vysoká aj tento rok. Spolu sa počas štyroch týždňov na táboroch vystriedalo 94 detí. A to sa jeden turnus nekonal z dôvodu tenisového turnaja. Primárne sú tábory určené pre deti z Trenčianskych Teplíc a okolia Trenčína. Ale prišli aj  z Bratislavy, Čiech, dokonca z Kanady a Číny. Niektorí si dokonca  plánovali dovolenku kvôli táborom. Účastníci si otestovali svoje fyzické schopnosti v rôznych športových súťažiach a disciplínach, zahrali si minigolf, volejbal, bedminton, absolvovali výlet. Na kurtoch si vyskúšali hru s nahrávacím tenisovým delom a naučili sa základy z tenisu. Deti medzi sebou nadviazali nové priateľstvá, mnohí sa poznali z minulých ročníkov a tešili sa, že sa opäť po roku stretnú a dobre sa zabavia. Úsmev na tvárach detí a rodičov hovoril za všetko. Na záver každého týždňa nechýbalo záverečné vyhodnotenie, najlepší dostali medaile a diplomy, mnohí si aj poplakali, ale nikto neodchádzal na prázdno. Všetci dostali diplomy, sladkosť a pamätné tričko. Fotky z jednotlivých turnusov si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke www.sportovegymnazium.sk. Deťom prajem pekný zvyšok prázdnin.

       

      Budúci rok sa vidíme

       

       

       Daniel Ježík

     • NICE HOLIDAYS

      SŠG Trenčianske Teplice želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie letných prázdnin. 

      Ďakujeme za Vašu priazeň v šk. roku 2017/2018, v škole sa opäť stretneme 3. septembra 2018.

       

      Vedenie SŠG Trenčianske Teplice

     • HĽADÁME ZÁUJEMCOV

      SŠG Trenčianske Teplice príjme do pracovného pomeru od 1.9.2018 učiteľa / učiteľku s aprobáciou MATEMATIKA - CHÉMIA - INFORMATIKA. Možnosť prijať aj uchádzača s kvalifikáciou pre 2. stupeň ZŠ, resp. nižší stupeň 8-ročného gymnázia.

      Kontakt: riaditel@sportovegymnazium.sk            tel: 0911/410034

    • ÚSTNE MATURITNÉ SKÚŠKY 2018
     • ÚSTNE MATURITNÉ SKÚŠKY 2018

      V dňoch 21. –  23. mája 2018 sa na našej škole uskutočnili ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa ich spolu 13 maturantov, ktorí maturovali z nasledovných predmetov:

      slovenský jazyk a literatúra - 13 žiakov

      anglický jazyk - 13 žiakov

      biológia - 8 žiakov

      geografia - 6 žiakov

      základy športovej prípravy - 13 žiakov

      Maturitné skúšky sa niesli v pokojnej atmosfére. Mnohí študenti  preukázali výborné znalosti, čo ocenili i jednotlivé maturitné komisie. Dúfame, že naši maturanti zúročia nadobudnuté vedomosti i v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Všetkým maturantom srdečne gratulujeme a želáme im do života veľa zdravia, šťastia a úspechov.

       

      Mgr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

     • ÚSPEŠNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V TENISE

      ŽILINA - Na letných majstrovstvách Slovenska staršieho dorastu sa vo finále dvojhry stretli žiaci našej školy Tomáš Baláži a Samuel Puškár. Samuel Puškár vyhral a stal sa majstrom Slovenska nie len vo dvojhre, ale aj vo Štvorhre. 

      PIEŠŤANY - Na majtrovstvách Slovenska starších žiakov v Piešťanoch zvíťazil Peter Benjamin Privara.

      Gratuľujeme za výbornú reprezantáciu škola a prajeme veľa úspechov.

     • SLOVENSKO - HOLANDSKO

      TRNAVA - dňa 31.5.2018 sa uskutočnil Medzinárodný prípravný zápas Slovenska proti Holandsku. Výsledok zápasu skončil 1:1. V základnej zostave Slovenského národného tímu bol aj žiak našej školy Milan Škriniar, ktorý tu aj úspešne zmaturoval. Na štadióne bolo približne 15 000 ľudí. Zápas sa odohral na pôde Trnavského Spartaku v City Aréne, tento areál je veľmi moderne zariadený a patrí k najlepším na Slovensku.

      Pre žiakov to bol veľký zážitok vidieť slovenské ale aj zahraničné hviezdy futbalu. Na zápas sa boli pozrieť tréneri: Katarína Jurgová, Stanislav Ďuriš, žiaci: Branislav Rybička, Samuel Žáčik, Eva Šatková a Filip Dráb.

      Vyjadrenie žiakov: ,,Z atmosféry zápasu sme boli nadšení, niektorí sme sa zúčastnili na zápase reprezentácie po prvýkrát. Prekvapil nás počet divákov, ktorí prišli na zápas”.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Vedenie SŠĢ Trenčianske Teplice oznamuje študentom, že počas ústnych maturitných skúšok bude v dňoch 21.5. (pondelok) 22.5. (utorok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO, v stredu 23.5. bude OČAP (prineste si oblečenie do prírody).  Vo štvrtok a v piatok sa vyučuje podľa rozvrhu.

     • EMPIRE SLOVAK OPEN 2018

      TRNAVA - Vo štvrtok 17.5.2018 sme sa boli s našimi tenistami pozrieť na najväčší ženský turnaj na Slovensku EMPIRE Slovak Open s dotáciou 100.000 USD. Bohužiaľ neprialo nám počasie. Celý deň pršalo. Videli sme len jednu štvorhru, ktorú hrali v hale a pár tréningov. Pre žiakov, hlavne tých mladších to bol aj tak veľký zážitok, byť v takej blízkosti hráčok ako PETKOVIČ, MIHALÍKOVÁ, KUŽMOVÁ, ZVONAREVA, ABANDA. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • BESEDA S PETROM PRIVAROM

      Dňa 10. mája sa na našej škole konala beseda s prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Petrom Privarom. Predmetom besedy bolo viacero oblastí, a preto si na svoje mohli prísť starší i mladší študenti. Témou prednášky bola športová kariéra Petra Privaru a jeho aktuálne postavenie v slovenskej cyklistike ako i využitie športu v budúcom povolaní a možnosti smerovania svojej kariéry. Reč bola i o aktuálnom celosvetovom probléme – dopingu. Žiaci mali priestor i na diskusiu, kde sa mohli dozvedieť i informácie o Petrovi Saganovi.                           

      Dúfame, že prednáška bola pre študentov spestrením ich dňa a zároveň ďakujeme pánovi Privarovi za ochotu a čas strávený s našimi študentmi. Fotky z besedy si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Vedenie SŠG Trenčianske Teplice oznamuje, že v dňoch 30.4. (pondelok) a 7.5. (pondelok) je žiakom udelené RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

     • ZABA Cup

      Náš žiak, Peter Benjamín Privara, bol úspešný na antukovom turnaji tretej kategórie s názvom ZABA Cup. Privara v semifinále dvojhry zdolal krajana Petra Nada 6:2, 6:3. V nedeľňajšom singlovom finále vyzval druhého nasadeného Slovinca Luna Obrula a po výsledku 6:0, 6:2 vybojoval singlový titul. Privara spolu s Matejom Palčom postúpili aj do finále štvorhry. V sobotňajšom finále vyhrali nad slovinským párom Aljaz Kirbis/Maj Premzl 6:1, 6:4.

      Peťovi gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. :-)

     • Deň narcisov

      Napriek mnohým poverám, i v piatok 13-teho sme mali dôvod na radosť. V tento deň sa na našej škole konala celoslovenská zbierka Deň narcisov 2018 na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Tohtoročný výnos zbierky bol 815,79 eur. Veľká vďaka patrí zúčastneným žiakom za ochotu a spoluprácu pri organizovaní zbierky ako aj všetkým darcom. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • FUTBAL - dievčatá postúpili do ďalšieho kola

      Dňa 12.4. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale mladších žiačok. Našu školu reprezentovali:
      Nina Šimonová - Alexandra Blahovcová, Ema Cmarková, Soňa Panáková, Chiara Kamenská, Ashley Krajčovičová. Dievčatá vybojovali druhé postupové miesto.

      Zápasy:
      ZŠ VEĽKOMORAVSKÁ - SŠG - 3:0
      ZŠ KUBRANSKÁ - SŠG - 2:6
      ZŠ Horná Súča - SŠG - 4:8

      Dievčatám gratulujeme k víťazstvu a držíme palce v ďalšom kole.

      Jurgová

    • OZNAM O KONANÍ KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK
     • OZNAM O KONANÍ KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK

      Vážení študenti 1.ŠA, V.OA, 2.ŠA, VI.OA, v dňoch 23. 05. až  25. 05. 2018 od 9:00 hod. sa v škole uskutočnia Kvalifikačné skúšky - obhajoba záverečnej práce I. kvalifikačného stupňa - tréner športu (1.ŠA a V.OA) a II. kvalifikačného stupňa - tréner športu (2.ŠA a VI.OA). 

      Časový harmonogram bude zverejnený týždeň pred skúškami. Informácie a pokyny ku skúškam si môžete pozrieť v tomto odkaze KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY

      UPOZORNENIE! V prípade neúčasti na skúškach - obhajobách je študent povinný informovať triedneho učiteľa, alebo Mgr. Katarínu Jurgovú. Kvalifikačnú skúšku a obhajobu záverečnej práce II. a III. kvalfikačného stupňa - tréner šport, môže absolvovať len študent, ktorý získal nižší stupeň (vysvetlenie: II. stupeň - študent, ktorý získal I. stupeň a III. stupeň - študent, ktorý získal II. stupeň).

       

      Vednie školy

     • LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

      Letné prázdniny sú ešte ďaleko, ale mnohí rodičia už plánujú pre svoje deti program.

      V prípade záujmu, môžete aj tento rok prihlásiť svoje deti na tábory, ktoré organizuje ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice.  

      Viac informácii o táboroch sa dozviete kliknutím na odkaz

    • Aktivity s CPPPaP
     • Aktivity s CPPPaP

      V druhom polroku školského roka boli na našej škole v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sídliaceho v Trenčíne realizované aktivity zamerané na prevenciu užívania návykových látok a toleranciu k sociálnym skupinám. Aktivity boli určené pre žiakov vyššieho gymnázia, kde spolu s pracovníčkami CPPPaP rozoberali vplyv návykových látok na zdravie mladých ľudí a športovcov, vyjadrovali svoj postoj k jednotlivým sociálnym skupinám a učili sa tak vzájomnej tolerancie aj voči sebe ako školskej či športovej skupine. Budúci maturanti sa mohli zorientovať vo svete vysokých škôl a otestovať sa, ktorá vysoká škola je pre nich najvhodnejšia. Aktivity boli pre žiakov zaujímavé a spokojnosť bola na oboch stranách. Ďakujeme pracovníčkam CPPPaP za ich ochotu a čas venovaný našim žiakom. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • LYŽIARSKY KURZ
     • LYŽIARSKY KURZ

      JASNÁ - Náš tohtoročný lyžiarsky kurz sa konal  pod vedením profesionalnych inštruktorov ( Mgr. Hromjaková Eva, Mgr. Jurgová Katarína, Mišurová Michaela ) v dňoch od 12.3. do 16.3. 2018 v najznámejšej oblasti Nízkych Tatier a to v Jasnej v Demänovskej Doline, ktorá je súčasťou Národného parku Nízke Tatry. Lokalita, vďaka výborným terénom a množstvu lanoviek a vlekov je vyhľadávaným lyžiarskym strediskom medzinárodného významu.

      Naši študenti tak mali možnosť si preveriť svoje schopnosti a zručnosti na takmer 50 km zjazdoviek a odviesť sa na mnohých vlekoch vynikajúcej kvality a špičkovej najnovšiej výroby.

      Naši študenti mali za cieľ oboznámiť sa s technikou a metodikou zjazdového lyžovania a snowboardingu. Ďalej získať kladný vzťah k zimným sezónnym činnostiam vo forme výučby základov zjazdového lyžovania a snowboardingu.

      Naši študenti mali možnosť si precvičiť základný a zdokonaľovací výcvik v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu, ako aj animátorské a organizačné schopnosti a to ich vlastnými kultúrnymi príspevkami v priamom prenose, ktoré boli veľmi úsmevné a poučné.

      Počas L.K. sa zúčastnili turistickej prechádzky na Vrbické pleso a navštívili Symbolický cintorín na vrchu Ostredok. Taktiež si vypočuli prednášku Horskej služky od profesionálneho záchranára Petra Garaja. Navštívili aj najvyšší  vrchol v Jasnej CHOPOK  2024 m.n.m. aj keď len lanovkou FUNITEL nakoľko bolo veľmi nepriaznivé počasie.

      No a najviac sa potešili naši študenti ako inač návšteve Aquaparku TATRALANDIE, ktorú nanštevujeme každoročne. A čo povedať na záver ? Pozrite si fotoalbum.

      Mgr.Hromjaková Eva

       

     • ŠPORTOVÝ DEŇ

      KUBRÁ – Dňa 20.3.2018 naša škola zorganizovala pre Základnú školu v Kubrej ŠPORTOVÝ DEŇ. Fitness trénerka Gabika Ježíková a Eva Hromjaková, trénerka wellness a regenerácie pripravili športový deň pre žiačky ZŠ v Kubrej, kde im ukázali praktické cvičenia a spoločne si vyskúšali skupinový tréning. Okrem iného ich poučili čo to o životospráve, dodržiavaní pitného režimu a správnej regenerácii. Prišli pomôcť aj žiačky našej školy a reprezentantky vo fitness Taňa Kostková, Vierka Mazáňová a tenistka Dominika Demková. Športový deň mal veľký úspech a určite sa uvidíme na takomto skvelom podujatí aj na iných školách v Trenčíne a okolí. Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • TEJT U16 „SCHOOL LOBIK 2018“

           TRENČIANSKE TEPLICE - V dňoch 10.3. - 17.3. 2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konal 12. Ročník medzinárodného tenisového turnaja hráčov do 16 rokov TEJT 3 U16 „SCHOOL LOBIK“. Podujatie je súčasťou kalendára medzinárodných turnajov TEJT (tennis european junior tour). Hlavným organizátorom podujatia je ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Turnaja sa zúčastnilo spolu 95 hráčov. Hralo sa na dvoch antukových dvorcoch v nafukovacej hale na Baračke v príjemnom prostredí kúpeľného parku. Tento rok sem zavítali hráči z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Rumunska, Rakúska, Česka, Srbska, Čiernej Hory, po jednom z Talianska a Francúzska a samozrejme zo Slovenska. Zišli sa tu kvalitní hráči, najvyššie nasadený medzi chlapcami bol Ukrajinec German SAMOFALOV (41. miesto v Európe) a medzi dievčatami Ukrajinka Olga MOLCHANOVA (199. miesto v Europe). V sobotu a nedeľu sa hrala kvalifikácia, v pondelok sa začala hlavná súťaž chlapcov a v utorok dievčat. Prvé kolá boli vyrovnané, bojovné, hralo sa množstvo napínavých zápasov. Vo finále chlapcov sa podľa papierových predpokladov stretli prvý nasadený SOMAFOLOV (UKR) s druhým nasadeným RAICEVICOM (MNE). Vyhral prvý nasadený SAMOFALOV po vyrovnanom trojsetovom zápase 64 26 64. Dievčenské finále bolo slovenskou záležitosťou, stretli sa proti sebe Emma TÓTHOVÁ a Mia CHUDEJOVÁ. Vyrovnaný bol len prvý set, v tajbrejku však dominovala TÓTHOVÁ a zápas dotiahla do víťazného konca 76(1) 60. Vo štvorhre chlapcov mali zastúpenie aj slovenské farby. Milan BEŽÁK s Tomášom ŠURANOM sa stretli s najvyššie nasadeným párom SOMAFOLOVOM  a RAICEVICOM. Po dramatickom zápase prehrali 63 76(3). Štvorhru dievčat vyhrali HAVLÍČKOVÁ s TÓTHOVOU 62 76(2).

           Výsledky z turnaja si môžete pozrieť v tomto  odkaze VÝSLEDKY - DRAWS. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze FOTKY - PHOTOS.

           Súkromné športové gymnázium v Trenčianskych Tepliciach tento rok reprezentovali štyria hráči Dušan BARANEC, Milan BEŽÁK, Tomáš ŠURAN a Peter Benjamín PRIVARA. BARANEC prehral v prvom kole po trojsetovej dráme s Ukrajincom KONOVCHUKOM. BEŽÁKOVI neprial los, s prvým nasadením Ukrajincom SAMOFALOVOM prehral 64 61. Škoda prvého setu. ŠURAN podľahol Rumunovi NICOVI  v dvoch vyrovnaných setoch 64 64, kde bohužiaľ nezvládol koncovky setov. Ďalej postúpil len Peter Benjamín PRIVARA, ktorý si hladko poradil s Maďarom KARPATIM  61 61, ale vo štvrťfinále podľahol finalistovi z Čiernej Hory RAICEVICOVI (MNE) 67(4) 46. Ale vo štvorhre sa našim chlapcom ŠURANOVI a BEŽÁKOVI podarilo postúpiť do finále, kde podľahli najvyššie nasadenému páru vo vyrovnanom zápase 63 76(3).

           Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomáhali pri organizácii tohto podujatia. Osobne žiakom SÚKROMNÉHO ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA TRENČIANSKE TEPLICE, p. Jánošíkovi, p. Mercellovi, pani Mercellovej, správcom kurtov a personálu športového areálu. MESTU TRENČIANSKE TEPLICE, ktoré tiež podporilo toto podujatie. Hotelom a penziónom, ktoré zabezpečovali ubytovanie pre hráčov. Špeciálne poďakovanie patrí vrchným rozhodcom Davidovi Mazáčkovi a Katke Dymanusovej, ktorí odviedli vynikajúcu prácu a zdravotníčke p. Štrbovej. ĎAKUJEM J.

           Myslím si, že toto podujatie je pre mesto prínosom a bude ním aj naďalej. Je zrejmé, že dominantou Trenčianskych Teplíc sú najmä liečivé pramene, avšak ich geografická poloha a krása okolia ich predurčujú k tomu, aby sa v budúcnosti stali aj miestom športových podujatí na regionálnej, slovenskej a medzinárodnej úrovni.

       

      Daniel Ježík, riaditeľ turnaja

     • Puškár vyhral ďalší medzinárodný turnaj

           Medzinárodný juniorský turnaj EMPIRE Cup U18 2018 v klube TC EMPIRE Trnava vyhrali slovenskí tenisti, keď Katarína Kužmová (na obr. vľavo) zdolala Češku Vanesu Nikolovovú a Samuel Puškár si poradil so Srbom Kristijanom Juhasom.  Po prvý raz v 11- ročnej histórii trnavského podujatia sa stalo, že EMPIRE Cup U18 má slovenských víťazov v oboch singlových kategóriách. Finálový duel Kataríny Kužmovej, 484. hráčky v juniorskom rebríčku ITF, nemal dlhé trvanie. Nad českou súperkou vyhrala za 50 minút po výsledku 6:0, 6:2.

      „Čakala som dlhší zápas i výmeny, ale súperke to dnes nešlo. Ja som sa tlačila čo najrýchlejšie do výmen. Po včerajšom náročnom semifinálovom zápase som sa cítila dobre, nie som ani unavená," povedala pre www.tcempire.sk členka NTC Kužmová, pre ktorú to je prvý juniorský singlový titul na okruhu ITF. „Prišla som sem dobre naladená, chcela som turnaj vyhrať. Som rada, že sa mi to aj podarilo," dodala zverenkyňa Pavla Krtu, ktorá najbližšie pôjde hrať na juniorský turnaj do Turecka.

      Puškár hral vo finále turnaja chlapcov EMPIRE Cup U18 aj pred rokom, vtedy podľahol Chorvátovi Admirovi Kalenderovi. Teraz zvíťazil vo finále nad Srbom Kristijanom Juhasom 6:3, 6:3. „Začal som veľmi dobre. Od prvej lopty som cítil, že som v dobrej forme. Tlačil som sa do kurtu a súperovi som nedával veľa šancí. Srb bol dobrý v tom, že veľmi často menil rytmus hry, išiel na sieť, hral agresívne," zhodnotil Puškár, ktorého v NTC trénuje Peter Hrunčáka. 

      Gratuľujeme a prajeme veľa úspechov.

      zdroj: stz.sk

     • Ženská jedenástka roka 2017

      Ženská futbalová reprezentácia pod vedením nového trénera Hucka sa zišla v Bratislave pred odletom na turnaj na Cypre. Večer sa hráčky a realizačný tím zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní ocenení pre laureátky ankety Ženská 11-ka roka 2017. Výsledky ankety o najlepšiu ženskú jedenástku roka 2017 sme spoznali už v januári počas premiérového galavečera Grassroots SFZ. Naše najlepšie hráčky boli v tom čase odcestované na tréningovom kempe v Španielsku, a tak si ceny prevzali dnes v hoteli Gate One, kde sa zišla slovenská futbalová reprezentácia pred odletom na turnaj Women's Cup 2018 na Cypre.

      Aj v tomto roku dostávali hlasy výhradne hráčky najvyššej domácej súťaže. Najpočetnejšie zastúpenie (4 hráčky) má ŠK Slovan Bratislava, 2 hráčky dodal Partizán Bardejov a ŠKF VIX Žilina, po jednej FC Nitra, Spartak Myjava a SLC Banská Bystrica.

      Osem futbalistiek spomedzi víťaziek ankety si prevzali ocenenie z rúk člena VV SFZ Juraja Jánošíka a technického riaditeľa SFZ Jána Greguša. Dve z nich, Denisa Mráziková a Andrea Bogorová prevzali cenu z rúk trénera SR 19 Branislava Petroviča pred odletom ženskej 19-ky na turnaj do Turecka.

      BRANKÁRKA: 
      Veronika Matušková (ŠK Slovan Bratislava)

      OBRANKYNE:
      Monika Havranová (Partizán Bardejov)
      Alexandra Hollá (ŠK Slovan Bratislava)
      Denisa Mráziková (ŠKF VIX Žilina)
      Monika Bytčanková (ŠK Slovan Bratislava)

      STREDOPOLIARKY:
      Martina Šurnovská (ŠK Slovan Bratislava)
      Mária Mikolajová (Partizán Bardejov)
      Katarína Košlabová (FC Nitra)

      ÚTOČNÍČKY:
      Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina)
      Andrea Bogorová (Spartak Myjava)
      Adriana Briššová (SLC Banská Bystrica)

     • Darina Jančovičová na brankárskom kempe

      Brankárky reprezentačných výberov U19, U17 a U15 absolvovali v dňoch 29.1. - 1.2. 2018 brankársky kemp v Senci. Žiačka našej školy Darina Jančovičová pravidelne absolvuje brankárske reprezentačné výbery a kempy. Prajeme veľa športových úspechov.

       

     • Andrea Bogorová a Barbora Šedivá v Ženskej 19-ke remizovala s Tureckom 2:2

      ANTALYA (SFZ) – Tím trénera Petroviča remizoval v prípravnom stretnutí v Turecku s domácim výberom 2:2.

      Slovenky sa ujali v 3. minúte vedenia, autorkou gólu bola útočníčka Spartaka Myjava Andrea Bogorová. Domáci tím otočil na 2:1, naše hráčky vyrovnali na konečných 2:2 zásluhou presného zásahu stredopoliarky prešovského Tatrana Laury Žemberyovej.
      Góly: 3. Bogorová 0:1, 74. Žemberyová 2:2
      Slovensko WU19: Rezeková – J. Lukáčová, Lemešová (46. Vagaská), Bochinová (46. Hrádeľová), Bogorová (61. V. Nagy), Mráziková (46. Jančová), Gmitterová, Bieliková, Panáková, Žemberyová, Čermáková (46. Ščasnárová)

      Dievčatám držíme palce!

      Iva Obetková v nominácií na sústredenie ženskej futsalovej reprezentácie 27. 2.-1. 3. 2018 v Kežmarku

      http://www.futsalslovakia.sk/images/SLOVENSKO_ZENY_05_2015-02-21.jpg

          Tréner ženskej futsalovej reprezentácie Patrik Beer, nominoval na sústredenie do Kežmarku nové hráčky. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúce portfólio reprezentantiek. Tím pozostávajúci zo 14 hráčok absolvuje 4 tréningy a prípravný zápas proti futbalistkám Spišskej Novej Vsi. Tréningovým kempom sa zároveň začína príprava na historicky prvé Majstrovstvá Európy žien vo futsale. Ive Obetkovej držíme palce.

     • Puškár vyhral ITF v Nemecku

      Samuel Puškár vyhral juniorský turnaj ITF4 v nemeckom Cadolzburgu, keď vo finále zdolal Švajčiara Dominica Strickera 7:5, 1:6, 6:4. Sedemnáťročný člen NTC a žiak našej školy bol druhý nasadený. Je to krásny úspech. Gratuľujeme a prajeme veľa úspechov.

     • Halový majster SR je z našej školy

      Náš žiak Samuel Puškár (Slovan Bratislava), v NTC zverenec Petra Hrunčáka, sa stal halovým majstrom Slovenska 2018 v kategórii dorastencov. Vo finále zdolal Samuela Paulovčáka (TC Empire Trnava) 6:3, 6:1. 

      Gratuľujeme :-)

    • "O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice"
     • "O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice"

      Dňa 16.2. 2018 sa v mestskej telocvični v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 10. Ročník stolnotenisového turnaja „ O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice“. 80 študentov základných a stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja v úvode privítal riaditeľ turnaja Mgr. Ján Hudec. Primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty sa potom prihovoril športovcom a slávnostne otvoril stolnotenisový turnaj. Skôr ako sa začalo súťažiť vystúpili v stolnotenisovej exhibícií traja slovenskí  reprezentanti. Alexander Valuch- žiak 3. ŠA- Majster Európy vo štvorhre do 21 rokov. Adam Brat- piaty na Majstrovstvách Európy juniorov- žiak 3. ŠA. Rozhodkyňou stretnutia bola účastníčka 7. Majstrovstiev sveta v stolnom tenise Bc. Soňa Krovinová. Všetkým trom gratulujeme za vzornú reprezentáciu Slovenska a našej školy a prajeme všetkým veľa športových úspechov v ďalšej športovej kariére. Po športovej exhibícii nasledoval samotný turnaj.

      Výsledky:

       Dvojhra najmladších žiakov

      1. Miesto- Tašár Matej  ( ZŠ Dolná Poruba)
      2. Miesto- Dohňanský Dávid  (ZŠ Stankovce)
      3. Miesto- Galánek Matúš  ( ZŠ Mládežnícka Púchov)
      1. Miesto – Cúcor Peter (ZŠ Dolná Poruba)

       

        Dvojhra mladších žiakov

      1. Miesto- Mucha Matúš ( Gymnázium Bánovce)
      2. Miesto- Miko Richard   ( ZŠ Mládežnícka Púchov)
      3.  Miesto- Sirotný Simon ( ZŠ Andreja Bagara Trenč. Teplice)

      3. Miesto- Bagin Patrik ( ZŠ J. Palu Nemšová)

       

         Dvojhra mladších žiačok

      1.  Miesto Šelingová Lucia ( ZŠ Bolešov)
      2. Miesto Oškrdová Alexandra ( ZŠ J. Palu Nemšová)
      3.  Miesto Kamenská Chiara ( SŠG Trenč. Teplice)

      3.Miesto Doričková Henrieta ( ZŠ MŠ Omšenie

                                                    

      Dvojhra starších žiakov

      1.  Miesto Gabriš Daniel ( SŠG Trenč. Teplice)
      2.  Miesto Patka Richard ( SŠG Trenč. Teplice)
      3.  Miesto Panáček Dušan ( ZŠ Trenč. Jastrabie)

      3.Miesto Mucha Jozef ( ZŠ Trenč. Jastrabie)

       

      Dvojhra starších žiačok

      1. Miesto Svitanová Zuzana ( ZŠ Trenčianska Teplá)
      2.  Miesto Zajačková Lucia ( ZŠ Trenč. Jastrabie)
      3. Miesto Slabá Natália ( ZŠ J. Palu Nemšová)

      3.Miesto Haljaková Terezka ( ZŠ J. Palu Nemšová)

       

                  Dvojhra dorastencov

      1. Miesto Svitana Ján ( Gymnázium Dubnica n/V)
      2. Miesto Rurak Vadym ( SŠG Trenč. Teplice)
      3. Miesto Feiler Marcel (Gymnázium Dubnica n/V)

                3.Miesto Hudec Alexander ( OA Trenčín)

       

       

      Dvojhra dorasteniek

      1. Miesto Marousková Monika ( OA Trenčín)
      2. Miesto Gurínová Daniela (Piaristické Gymnázium J. B.Trenčín)
      3. Miesto Matušková Terezka ( OA Trenčín

      3.Miesto Kobzová Lucia ( Futurum Trenčín)

       

      Na záver turnaja boli odovzdané diplomy, sošky a medaile najlepším hráčom a hráčkam. Každý hráč ktorí sa  zúčastnil turnaja dostal diplom za účasť na turnaji. Každý víťaz v jednotlivej kategórii mal možnosť sa odfotiť s putovným pohárom. Samotný turnaj mal veľmi vysokú športovú úroveň. Hráči odchádzali domov s dobrým pocitom a sľúbili že sa o rok opäť radi vrátia a zúčastnia sa tohto krásneho športového podujatia. Na záver by som sa chcel poďakovať Trenčiansko Teplickej televízii, Mestskému úradu- za poskytnutie priestorov, zriaďovateľovi SŠG p. Danielovi Ježíkovi za ceny, ktoré športovci obdŕžali ďalej p. J. Mercelovi, p. Z. Breznickej, trénerom p. K. Jurgovej, p. S. Krovinovej, p. E. Hromjakovej, p. S. Ďurišovi, p. J. Hanincovi, p. M. Belicovi za pomoc pri príprave tohto turnaja. Veľká vďaka patrí ale hlavne všetkým zúčastneným žiakom, ktorí férovo a čestne súperili medzi sebou a vzorne reprezentovali svoje školy.

                                                                                                

                             

                                                                                   Mgr. Ján Hudec

     • Náš tréner skončil druhý vo dvojhre a tretí vo štvorhre

      V termíne 10.-11.2. sa v tenisovej hale v Leviciach uskutočnil majstrovstvá Slovenska seniorov v kategóriách 35+ až 80+ pri účasti okolo 80 hráčov.

      Školu a športovú akadémiu reprezentoval náš tréner Juraj Jánošík ktorý získal vo štvorhre bronzovú medailu.  V dvojhre, po tesnej prehre s Michalom Ábelom 6:7, 6:7, získal náš tréner striebornú medailu.

      GIORGIO - gratulujeme a prajeme veľa ďalších podobných uspechov.

    • ITF Empire Women´s Indoor
     • ITF Empire Women´s Indoor

      Vo štvrtkových stretnutiach na 4. ročníku turnaja ITF Empire Women´s Indoor v Trnave (dotácia 15 000 USD, tvrdý povrch v hale) sa zrodilo prekvapenie - naša žiačka Timea Jarušková vyradila najvyššie nasadenú Češku Anastasiu Zaryckú a postúpila do štvrťfinále.

      Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):Timea Jarušková (SR) - Anastasia Zarycká (ČR-1) 6:4, 6:2, Vivian Heisenová (Nem.-2) - Nina Stankovská (SR) 6:1, 6:4, Johana Marková (ČR) - Vivien Juhászová (SR-4) 6:2, 3:3 - skreč, Juhászová odstúpila, Sofia Lansereová (Rus.) - Tereza Mihalíková (SR-6) 6:2, 2:6, 6:3.

      Gratuľujeme.

      zdroj: stz.sk

       

    • SCHOOL CUP, tenisový turnaj dorasteniek
     • SCHOOL CUP, tenisový turnaj dorasteniek

      2.2. až 4.2.2018 sa v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach konal tenisový turnaj dorasteniek. Školu a školský klub reprezentovalo  sedem hráčok.  Nina Šimonová, Chiara Kamenská, Scarlet Vašeková, Ema Harajdová, Andrea Paksiová, Vladimíra Pavlíková, Dominika Demková. Do ďalšieho kola postúpila len Scalret Vašeková, mala voľný žreb. Väčšina hráčok zbierala skúsenosti a bola to pre nich premeria v dorastenkách. Fotky si pozrite vo fotoalbume a výsledky si môžete pozrieť v odkaze výsledky.

      ---

      Daniel Ježík, tréner      

     • Radke Zelníčkovej sa na halových M-SR mladších dorasteniek darilo

      Od 20. do 23. januára 2018 sa konali halové M-SR mladších dorasteniek v Žiline. Darilo sa aj našej žiačke Radke Zelníčkovej, ktorá prehrala v semifinále s Eszter Méri 6:1, 3:6, 4:6 a vo dvojhre získala bronzovu medailu. Vo štvorhre spolu s Vargovou získala zlatú medailu, keď si vo finále poradili s párom Suchánková/Marušinová po tesnom súboji 6:1, 6:7(3), 10:7.

      Gratuľujeme a prajeme veľa podobných úspechov.

       

    • POZVÁNKA NA TURNAJ
     • POZVÁNKA NA TURNAJ

      Dobrý deň,

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, školský klub pod záštitou Slovenského tenisového zväzu si Vás dovoľuje pozvať na tenisový turnaj dievčat "SCHOOL CUP 2018“, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. až 4. februára 2018 od 9:00 hod v športovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach. Tešíme sa na návštevu :-)

    • BESEDA - FINANČNÁ AKADÉMIA
     • BESEDA - FINANČNÁ AKADÉMIA

      Dňa 10.1.2018 sa na našej škole uskutočnila beseda zameraná na oblasť financií s cieľom viesť mladých ľudí k  finančnej zodpovednosti. Vzdelávacieho cyklu sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyššieho gymnázia, kde dostali návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Vzdelávanie sa uskutočnilo interaktívnou formou umožňujúcou študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Študenti absolvovali dve lekcie, zamerané na osobný a rodinný rozpočet, finančné plánovanie a sporenie. Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Ďakujeme p. Grambličkovi za ochotu a čas venovaný našim študentom. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • HALOVÝ MAJSTER SR = Peter Benjamín PRIVARA

           Na halových majstrovstvách Slovenska 2018 starších žiakov získal singlový titul náš žiak Peter Benjamín Privara (TK Slovan Bratislava).

      Medzi dievčatami dominovala Emma Tóthová (TK Love 4 tennis). Peťo sa tiež prebojoval vo štvorhre až do finále, tento súboj mu však víťazstvo nepriniesol. Šampionáty sa uskutočnili v halách Slovana Bratislava a Slávie STU Bratislava, kde vo štvorhre dekorovali zlatými medailami dvojice N. Marošík, K. Vlčko (TK Nová Dubnica/Lieskovský tenisový klub) a E. Tóthová, I. Balus (Love 4 tennis /TC Baseline B. Bystrica). zdroj - stz.sk

      Peťovi gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. :-)

    • BARAČKA CUP 2018
     • BARAČKA CUP 2018

           Na troch kráľov od 6.1. do 8.1.2018 sa v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach konal tenisový turnaj starších žiačok.  Našu školu reprezentovali a zbierali cenné skúsenosti štyri hráčky. Nina Šimonová, Chiara Kamenská, Alexandra Blahovcová a Ashley Krajčovičová.

      V silnej konkurencii bohužiaľ do druhého kola nepostúpila ani jedna naša hráčka. Úroveň zápasov bola veľmi slušná. Vo finále sa stretli najvyššie nasadené hráčky. Našim žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy. Výsledky si  môžete pozrieť tu. Fotky z podujatia si pozrite vo fotoalbume.

      ---

      Daniel Ježík, tréner      

     • MÁME REGIONÁLNEHO MAJSTRA V TENISE

           V dňoch 16 -19. decembra 2017 sa konali Majstrovstvá stredoslovenského regiónu v tenise vo Zvolene - Lieskovci. Našu školu reprezentovali traja hráči: Milan Bežák, Tomáš Šuran a Michal Moncoľ. V dvojhre sa najďalej dostal Moncoľ, prehral až vo finále, Miňo Bežák sa dostal do štvrťfinále a Tomáš Šuran prehral v prvom kole. Bežákovi sa ale darilo vo štvorhre. Dvojica Bežák / Gibala to dotiahla až do víťazného finále, kde vyhrali nad dvojicou bratov Slovíkovcov 6.0 : 6.2 a stali sa majstrami stredoslovenského regiónu v tenise vo štvorhre. Obidvom im srdečne gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov v tenise.

       

     • STUŽKOVÁ

           8.12. v piatok večer sa konala milá slávnosť v Trenčíne v reštaurácii Magnus.  Naši maturanti z VIII.OA a 4. ŠA  mali stužkovú, na ktorú pozvali svojich rodičov a pedagógov.

           V slávnostnej atmosfére im boli pripnuté zelené stužky, odzneli milé veselé i vážne slová, bolo dojemne i roztopašne, jedlo bolo vynikajúce, koláčiky a tortičky znamenité. Ba prišlo aj na spevy a tance. Teda, okrem nášho pána riaditeľa, ktorý vraj netancuje, ale atmosféru si náramne užíval. Stužková sa vydarila na sto percent! Teda sú všetky predpoklady, že pri troche snahy a úsilia by tak mala dopadnúť aj maturita.

      Všetci  vám držíme palce, milí maturanti!

     • VIANOČNÝ TURNAJ

           Vo štvrtok 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnil už tradičný "vianočný turnaj". Turnaj bol rozdelený do štyroch športových odvetví: tenis, stolný tenis, futbal a fitness. V každej disciplíne sa našli lepší aj horší, ale v prvom rade zvíťazila dobrá nálada a predvianočná pohoda. Za predvedené výkony nechýbali ani ocenenia v podobe diplomov a sladkých odmien. Chceme poďakovať všetkým účastníkom, žiakom, učiteľom, trénerom, ale aj rodičom, že vytvorili príjemnú atmosféru, ktorá k vianočnému času určite patrí. Fotky si pozrite vo fotoalbume, odporúčam :-) 

    • MIKULÁŠ K NÁM PRIŠIEL AJ TENTO ROK
     • MIKULÁŠ K NÁM PRIŠIEL AJ TENTO ROK

           V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša spolu s jeho pomocníkmi - anjelom a čertom. O toto čertovsky šibalské prekvapenie pre žiakov i učiteľov sa už tradične postarali žiačky VII. OA a VIII.OA. – Ivka Obetková  na seba prevzala rolu Mikuláša, Barborka Šedivá  čerta a Ninka Cmarková  anjela. Dievčatá vyčarovali žiakom i učiteľom na tvárach úsmevy, obdarovali ich maškrtami a spríjemnili vyučovanie celej škole, za čo im srdečne ďakujeme a tešíme sa, čo opäť vymyslia na budúci rok! Fotky z tohtoročnej  mikulášskej nádielky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • ZIMNÁ PRÍPRAVA NAŠICH FUTBALISTOV A FUTBALISTIEK

           Od 20. 11. 2017  naši futbalisti a futbalistky začali kondičnú zimnú predprípravu. Začali sme s teoretickým blokom  mentálnou prípravou s Mgr. Zuzanou Breznickou. Vedomosti si rozšírili v oblasti technicko-taktickej a z oblasti výživy a  životosprávy. Teoretický blok nahradila kondičná príprava, ktorej obsahom je:

      - aeróbne behy so športestermi v areáli Baračky

      - anaeróbne behy, fartleky, šprinty na atletickom štadióne

      - rozvoj silových schopností v posilňovni Amadeus

      - kompenzačné cvičenia

      - regeneračné plávanie

      Najkrajšie momenty zimnej prípravy sú guľovačky študentov aj trénerov.

      Komentáre žiakov:

      Iva Obetková: ,,Podľa mňa je táto príprava dobrá vec. Najskôr sme si poriadne oddýchli po fyzickej aj psychickej stránke. Týždeň voľna mi prospel, pretože som bola aj zranená, ale aj somto potrebovala takú pauzu od futbalu aj všetkého. Priebeh prípravy vnímam pozitívne, mám celkom rada behanie a aspoň mám príležitosť si ísť zabehať, lebo keď prídem domov akosi sa k tomu nedokopem sama. Myslím, že sneh tomu dosť pomohol, bola to sranda, guľovali sme sa, zabávali sa. Myslím že aj vďaka tomu sa vytvorila super partia. Som síce teraz trošku unavená, ale verím že mi to pomôže.“

      Enrik Okrucký: ,, Po náročnej sezóne sme dostali od tréningov v škole týždeň voľno. Absolvovali sme týždeň plný taktickej a mentálnej prípravy. Museli sme si oddýchnúť, avšak zároveň sme nezostali len tak ,,stáť,,, pretože sa vzdelávali. Momentálne sme zahájili kondičnú prípravu, ktorá potrvá po dobu 5tich týždňov a objem sa bude stále zväčšovať. Máme za sebou prvý týždeň ktorý sme oddtrénovali v aeróbnom zaťažení. Zatiaľ sa cítim dobre a verím, že budem jarnú časť sezóny dobre pripravený.“

       

      Kolektív trénerov SŠG

     • BOLI SME NA PREZENTÁCIÁCH

           Naša škola sa každý rok zúčastňuje na akciách prezentujúcich stredné školy. Záujemcov o štúdium pozývame na deň otvorených dverí, kde sa dozvedia všetky dôležité informácie o škole a podmienkach štúdia na našej škole.

           Absolvovali sme výstavy v Trenčíne, Myjave, Bánovciach nad Bebravou, Trnave a v Topoľčanoch. Na Myjavu zavítal dokonca aj Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, pre ktorého je vzdelanie hlavnou prioritou.

           Každá prezentácia a región je rozmanitý, preto je dôležité stretnúť sa priamo so žiakmi, rodičmi a vysvetliť im ako u nás funguje výchovno-vzdelávací proces.

           Špecifická je Trnava, kde sa radi vraciame, kvôli výbornej organizácii. Naša cesta začala krásnym východom slnka, maximálnou pracovnou aktivitou našich študentiek a skončila sa neskorým obedom v krásnej Kolibe, hneď vedľa športovej haly. Zábery hovoria za všetko. 29.11. 2017 v stredu sme absolvovali poslednú prezentácia v Topoľčanoch. 

          Chceme sa poďakovať organizátorom týchto podujatí. Robia vynikajúcu prácu. Všade boli veľmi ústretoví a pomáhali ako sa len dalo. Za to im patrí veľké ďakujem. Celkový dojem z prezentácii bol pozitívny. Žiaľ, malý počet detí, ktoré aktívne, resp. pravidelne športujú bol pre nás sklamaním. Dúfame, že budúce ročníky budú z tohto pohľadu lepšie.

      Fotky z prezentácii si pozrite vo fotoalbume.

      ---

      Mgr. Eva Hromjaková, koordinátor

    • OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE SŠ (CHLAPCI A DIEVČATÁ)
     • OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE SŠ (CHLAPCI A DIEVČATÁ)

           Aj tento školský rok sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili súťaže v stolnom tenise stredných škôl, kde si zmerali sily so žiakmi z celého okresu.  Súťaž sa konala dňa 25.10.2017 na Základnej škole Kubranskej v Trenčíne.  Naše chlapčenské trojčlenné družstvo v zostave  Gabriš, Patka, Rurák sa umiestnili na výbornom 1. mieste z deviatich zúčastnených škôl (Gymnázium Ľ. Štúra TN, Stredná umelecká škola TN, Súkromné Gymnázium FUTURUM TN, Stredná odborná škola letecko-technická TN, Obchodná akadémia Milana Hodžu TN, Stredná odborná škola obchodu a služieb TN, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého TN, Dopravná akadémia Trenčín).  Týmto výsledkom sa žiaci nominovali do regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 15.11.2017 v Trenčíne.  V kategórii dievčat sme súťažili v zostave Demková, Obetková a Gabrišová, kde dievčatá dosiahli úctyhodné 5. miesto z ôsmych zúčastnených škôl. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za výborné podané výkony a vzornú reprezentáciu školy. Družstvu chlapcov budeme držať palce aj v regionálnom kole.

       

      Tréneri: Bc. Krovinová, Mgr. Hudec

      Školu reprezentovali:  Gabriš, Patka, Rurák, Demková, Obetková a Gabrišová

    • MAJSTROVSTVÁ SR VO VZPIERANÍ
     • MAJSTROVSTVÁ SR VO VZPIERANÍ

           Dňa 28.10.2017 sa žiak našej školy Lukáš Fiala zúčastnil Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vzpieraní v Trenčíne. Lukáš súťažil vo dvoch vekových kategóriách – junioroch aj mužoch, kde v silnej konkurencii dosiahol výborné výsledky. V kategórií „JUNIORI“ získal ZLATÚ MEDAILU v dvojboji s počtom bodov 192. S týmto výkonom sa umiestnil tiež v kategórii „MUŽOV“ na fantastickom 2. mieste. Lukáš si taktiež vylepšil svoj osobný rekord v nadhode na 102 kg. Najbližšie ho čaká ďalšie športové zápolenie dňa 25.11.2017, kde bude opäť usilovať o výborné umiestnenia. Lukášovi gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme množstvo ďalších športových úspechov v tomto školskom roku!

      Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • VOLEJBAL, DIEVČATÁ - STREDNÉ ŠKOLY

       

           Dňa 26.10. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ v športovej hale SOŠaS Trenčín. Našu školu reprezentovali:

      Iva Obetková, Dominika Demková, Aďa Bogorová, Ida Papierniková, Vanesa Močarníková, Barbie Šedivá.

       

      Súťaže sa zúčastnili družstvá:

       

      1. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
      2. Stredná umelecká škola Trenčín
      3. SŠG Trenčianske Teplice
      4. Stredná zdravotnícka škola

       

      Vzájomné zápasy:

       

      Stredná umelecká škola Trenčín - Stredná zdravotnícka škola 2:0

      SŠG Trenčianske Teplice - Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 0:2

      Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - Stredná zdravotnícka škola 2:0

      Stredná umelecká škola Trenčín - Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 0:2

      Stredná umelecká škola Trenčín - SŠG Trenčianske Teplice 2:0

      SŠG Trenčianske Teplice - Stredná zdravotnícka škola 2:0

       

      Dievčatám gratulujem k peknému 3. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy. Fotky si pozrite vo fotoalbume.

      /tréner Katarína Jurgová/

    • FLORBAL, DIEVČATÁ - ZŠ
     • FLORBAL, DIEVČATÁ - ZŠ

           Dňa 11.10. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ v športovej hale Nemšová. Našu školu reprezentovali:

       

      Brankárka – Simonka Gráčová

      Hráčky – Ninka Šiková, Emka Šiková, Emka Cmarkova, Chiarka Kamenská, Scarletka Vašeková, Sonička Panáková

       

           Dievčatá vzorne reprezentovali našu školu, podali vynikajúce výkony. Dokázali čeliť ligovým hráčkam. Boli obrovským prekvapením turnaja. Aj napriek veľkému vekovému rozdielu, dokázali držať krok a odohrali vyrovnané zápasy.

       

      Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá

      1. ZŠ Janka Palu Nemšová
      2. ZŠ Sv. Michala Nemšová
      3. ZŠ Trenčianska Teplá
      4. SŠG Trenčianske Teplice

       

      Vzájomné zápasy

       

      ZŠ Sv. Michala Nemšová - ZŠ Trenčianska Teplá 4:0

       

      SŠG Trenčianske Teplice - ZŠ Janka Palu Nemšová 1:8

       

      ZŠ Sv. Michala Nemšová - SŠG Trenčianske Teplice 2:1

       

      ZŠ Janka Palu Nemšová - ZŠ Trenčianska Teplá 7:0

       

      ZŠ Trenčianska Teplá - SŠG Trenčianske Teplice 4:3

       

      ZŠ Janka Palu Nemšová - ZŠ Sv. Michala Nemšová 6:0

       

           Dievčatám gratulujeme k peknému 4. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume, alebo kliknite na tento odkaz FLORBAL - DIEVČATÁ

       

      /trénerka, Katarína Jurgová/

    • Okresné kolo vo veľkom futbale - Stredné školy
     • Okresné kolo vo veľkom futbale - Stredné školy

      Dňa 10.10.2017 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kola vo veľkom futbale žiakov stredných škôl. Zápasy sa odohrávali na novovybudovanom futbalovom areáli AS Trenčín. Stretli sa tam najlepší futbalisti v rámci okresu. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 11 družstiev.

      Priebeh turnaja I. semifinálová skupina :

      Gymnázium Ľ. Štúra   x   SŠG Trenčianske Teplice                            3   :   0

      Obchodná akadémia  x   SŠG Trenčianske Teplice                            0   :   0

      Piaristické gymnázium x SŠG Trenčianske Teplice                            1   :   1

      SOŠ  letecko- technická Trenčín x SŠG Trenčianske Teplice            0   :   0

          Naši žiaci vzhľadom k tomu, že boli vekovo najmladším družstvom  statočne bojovali a podali obetavý výkon . V poslednom zápase im však dochádzali sily a žiaľ prehrali s Gymnáziom Ľ. Štúra  3 : 0. 

      Za vzornú reprezentáciu ďakujeme žiakom :  Žáčik, Chrenko, Valo, Makiš, Okrucký, Brandys, Gravas, Lehotský, Zelníček L., Zelníček F., Meliš, Cyprián, Matejček, Lezzani, Trsťan.

      Tréner:  Stanislav Ďuriš

      Vedúci družstva:  Mgr. Ján Hudec

    • CEZPOĽNÝ BEH
     • CEZPOĽNÝ BEH

      TRENČÍN - V stredu dňa 27.09.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl v Trenčíne.  Súťažiť mohli trojčlenné družstvá v rámci školy pre jednotlivé kategórie: dievčatá SŠ, chlapci SŠ, dievčatá ZŠ, chlapci ZŠ, ale zároveň prebehla aj súťaž jednotlivcov. Žiaľ, vzhľadom na zdravotné problémy žiakov v tomto sychravom období sa nám nepodarilo zostaviť celé družstvo za školu, ale v kategórii jednotlivcov sa súťaže zúčastnili traja statoční : Barbora Šedivá, Ivana Obetková a Adam Cyprian.  Pekný úspech dosiahol Adam Cyprian, ktorý v súťaži jednotlivcov ZŠ skončil tesne na 4.mieste z 57. štartujúcich žiakov. Ivana Obetková skončila na úctyhodnom 10.mieste a Barbora Šedivá na 24. mieste. 

      Žiakom ďakujeme za účasť, vzornú reprezentáciu školy a dobrú náladu počas celého konania bežeckých pretekov.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      ---

      Mgr. Brídová Zuzana 

    • BIELA PASTELKA 2017
     • BIELA PASTELKA 2017

           Dňa 22. septembra 2017 sa naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky Biela pastelka, ktorá je zameraná na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí. Sme radi, že aj tento rok sme mohli byť jej súčasťou a prispieť tak sumou 105,70 eura. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme všetkým prispievateľom i žiakom za spoluprácu pri jej realizácii.

      ---

      Mgr. Breznická Zuzana

     • OZNAM RODIČOM A ŽIAKOM ŠKOLY!

           V zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a dolplnení niektorých zákonov a výhlášky č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou zdravotnej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sú žiaci našej školy povinní raz ročne absolvovať zdravotnú prehliadku talentovaného športovca podľa uvedenej vyhlášky.

      Vyhláška č. 51/2016 

      ZOZNAM_AKREDITOVANYCH_PRACOVISK_TELOVYCHOVNEHO_LEKaRSTVA.xls

      Doklad o vykonanej zdravotnej prehliadky doručia žiaci treiednemu učiteľovi najneskôr do konca kalendárneho roka 2017.

      ---

      Vedenie školy

    • GRATUĽUJEME - SAGAN JE FENOMÉN
     • GRATUĽUJEME - SAGAN JE FENOMÉN

      BERGEN - Fenomenálny úspech, ktorý nemá v takmer storočnej histórii cyklistiky obdobu. Ten zariadil včera Slovák Peter Sagan, ktorý sa v nórskom Bergene stal tretíkrát za sebou víťazom pretekov Elite na majstrovstvách sveta. 

      Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice sa chce pridať ku gratuláciam. Pre našu školu je SAGAN obrovský vzor a týmto víťazstvom sa navždy zapíše do histórie športu.

      Pri záverečnom prejazde Salmon Hillom sa od pelotónu odtrhla dvojica Julien Alaphilippe a Gianni Moscon, vypracovala si niekoľkosekundový náskok a Sagan vtedy neveril, že tretí titul v sérii ešte môže získať. "Myslel som si, že budem špurtovať o štvrté alebo piate miesto. Nemyslel som si, že ešte bojujem o titul. Až na poslednom kilometri som si uvedomil, že chytíme Alaphilippea a mám šancu," povedal na tlačovej konferencii po pretekoch.

      Na poslednom kilometri si utvoril výbornú pozíciu a v samom závere bolo pre neho rozhodujúce, že sa udržal za zadným kolesom Alexandra Kristoffa a využil tak vzduchový tunel. Nórskeho favorita zdolal len o niekoľko centimetrov. "V takýchto momentoch sa nedá plánovať dopredu. Musíte konať inštinktívne. Kristoff súťažil doma, takže je mi ho aj trochu ľúto, ale ja som veľmi šťastný, že som vyhral. Je to pre mňa špeciálne víťazstvo, je to neuveriteľné. Cez rok je veľa pretekov, ale tieto sú špeciálne. Potrebujete mať šťastie, je to lotéria," pokračoval Sagan.

      Ten je zároveň najmladší trojnásobný víťaz v histórii. "Nie som si istý, či to zmení niečo na svete, ale je to pekné. Každý titul je pre mňa niečím špeciálny. Tento bol najťažší, pretože to boli nepredvídateľné preteky. Na takýchto pretekoch máte iba jednu šancu - zaútočiť, ísť do brejku, alebo špurtovať. Čo si vyberiete?" položil hypotetickú otázku.

      Sagan potvrdil, že tento rok už nebude súťažiť. S manželkou Katkou čakajú dieťa, ktoré by sa malo narodiť v najbližšom období, takže zostane doma pri nej a bude sa venovať otcovským povinnostiam. Do pretekárskeho kolotoča sa plánuje vrátiť opäť na budúci rok: "Dúfam, že sa mi bude dariť, ale v tomto športe nikdy neviete. Žijem zo dňa na deň. Ktovie, čo sa stane zajtra."


      ZDROJ:
      Read more: http://sportky.zoznam.sk/c/167242/sagan-ukoncil-sezonu-ako-kral-a-uprimne-priznal-nemyslel-som-si-ze-este#ixzz4tfeafOIL

    • FUTBAL ŽENY - WU19 - Víťazný vstup do kvalifikačného turnaja
     • FUTBAL ŽENY - WU19 - Víťazný vstup do kvalifikačného turnaja

           Reprezentačný tím žien do 19 rokov vstúpil do kvalifikačného turnaja ME 2018 v litovskom Marijampoli víťazstvom nad Rumunskom 3:2.
      O našom úspechu rozhodol I. polčas, výborný vstup do zápasu. Po 22 minútach viedli mladé Slovenky 3:0 a hoci potom poľavili, napriek inkasovanému gólu bola hra vyrovnaná. Po prestávke však dianie vyzeralo inak, naše dievčatá sa strachovali o výsledok a keď po hodine znížili Rumunky na rozdiel jedného gólu. Ak by Slovenky zužitkovali niektorú z ďalších šancí, bol by záver zápasu oveľa pokojnejší, takto boli nervy až do samého konca.
      G: 5. Šurnovská, 13. Mikolajová, 22. Bogorová – 35. Predoiová, 66. Borosová.
      ŽK: Gmitterová, Borodiová, Negreaová.
      Slovensko WU19: Rezeková – Mráziková, Čermáková, Gmitterová, Lukáčová – Bieliková, Lemšová (62. Dianišková), Mikolajová – Žemberyová (46. Panáková), Bogorová (84. Kopčová), Šurnovská.

       

      Hlas po zápase
      Branislav Petrovič (tréner Slovenska 19):
      “Nastúpili sme s obrovským odhodlaním, získali sme veľkú hernú prevahu, ktorú sme zúročili do trojgólového náskoku. Pravda, keď Rumunky znížili, dianie sa zmenilo, hra sa vyrovnala. Druhý polčas bol iný, báli sme sa o výsledok a z toho pramenili aj zbytočné chyby. Niektoré dievčatá nepodali očakávaný výkon a to bola aj jedna z príčin, prečo hra po prestávke nezdopovedala tomu, čo sme chceli.“

      Ďalší program Slovenska
      11. 09. 2017 Dánsko – Slovensko (Marijampole, 14:00)
      14. 09. 2017 Litva – Slovensko (Alytus, 17:00)

       

      Našu školu reprezentujú : Bogorová Andrea, Šedivá Barbora, Obetková Ivana – náhr., Jančovičová Darina – náhr.

    • KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY - TRÉNER ŠPORTU - I. STUPEŇ
     • KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY - TRÉNER ŠPORTU - I. STUPEŇ

      Kvalifikačné skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU

      Vedenie SŠG Trenčianske Teplice oznamuje minuloročným študentom 1. ročníka štvorročného štúdia a 5. ročníka osemročného štúdia, ktorí v školskom roku 2016/2017 neabsolvovali kvalifikačnú skúšku pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU, že náhradný termín kvalifikačnej skúšky a obhajoby záverečných prác je stanovený na 18.9.2017 o 9.00 hod. v budove školy.

      Bližšie informácie: http://sportovegymnazium.sk/text/?text=teachers/34192&subpage=1

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

      Milí naši študenti, dúfame, že ste si cez prázdniny oddýchli a načerpali dostatok síl a že ste pripravení znovu sa naplno venovať štúdiu a športu.

      Zahájenie školského roka 2017/2018 bude 4. septembra 2017 o 8.30 hod.

      Triedni učitelia privítajú svojich žiakov v triedach a poskytnú im potrebné informácie od 8.30 do 10.30 hod.

      Žiaci 1.ŠA a I.OA sa o 8.30 hod. zhromaždia s ich triednymi učiteľmi v učebni PC – stretnutie s vedením školy, úvodné organizačné pokyny. Potom sa presunú s triednymi učiteľmi do svojich tried.

      ---

      Vedenie školy

    • LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2017
     • LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2017

      TRENČIANSKE TEPLICE - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, o.z. za podpory Mesta Trenčianske Teplice a Západoslovenského tenisového zväzu opäť zorganizovalo v prázdninových mesiacoch pre deti vo veku od 5 do 13 rokov Letné tenisové tábory. Hlavným cieľom bolo vyplniť deťom počas prázdnin program a aspoň trochu pomôcť rodičom, aby v čase, keď sú v práci bolo o ich deti plnohodnotne postarané. O tom že o tábory je veľký záujem hovorí rekordný počet účastníkov - 115. Tento rok prišli deti aj z Bratislavy. Dovolenku si plánovali kvôli táborom a spojili to s kúpaním na Žabe a prechádzkami v malebných Tepliciach. Primárne sú tábory určené pre deti z Trenčianskych Teplíc a okolia Trenčína. Ale prišli aj z Bratislavy, Čiech a dve deti dokonca z Kanady. Účastníci si otestovali svoje fyzické schopnosti v rôznych športových súťažiach a disciplínach, zahrali si minigolf, volejbal, bedminton, absolvovali výlet do prírody, vyskúšali si hru s nahrávacím tenisovým delom, naučili sa základy z tenisu, ale hlavne sa zabavili a spoznali veľa nových kamarátov. Svoju spokojnosť dávali najavo úsmevom na tvárach. Tento rok dostali od organizátora všetci účastníci krásne tričká. Na záver každého týždňa nechýbalo záverečné vyhodnotenie, najlepší dostali medaile, ale diplomy, sladkosť a darček si zaslúžili všetci, takže nikto neodišiel naprázdno. Fotky jednotlivých turnusov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Už teraz sa tešíme na budúci rok smiley

      ---

      Daniel Ježík, organizator podujatia

    • PEKNÉ PRÁZDNINY
     • PEKNÉ PRÁZDNINY

      Súkromné športové gymnázium v Tepliciach želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie letných prázdnin. 

      Ďakujeme za Vašu priazeň v šk roku 2016/2017, v škole sa opäť stretneme 4.septembra 2017.

       

      Vedenie SŠG Trenčianske Teplice

    • NAŠE DIEVČATÁ V REPREZENTÁCIÍ
     • NAŠE DIEVČATÁ V REPREZENTÁCIÍ

           BALLYMONEY / SEVERNÉ ÍRSKO -  U19 v príprave prot Severnému Írsku aj s našimi žiačkami. Ženská futbalová reprezentácia do 19 rokov zvíťazila v prvom meraní síl v Severnom Írsku nad domácim výberom 3:1. Skóre zápasu otvorila v 20. min obrankyňa ŠKF VIX Žilina Veronika Jančová. Domáci tím vyrovnal v 75. min zásluhou Brenny McPartlanovej, no o minútu neskôr poslala naše hráčky opäť do vedenia Kristína Panáková. Skóre stretnutia uzavrela minútu pred záverečným hvizdom gólom na 3:1 striedajúca Stela Semanová.

      V druhom zápase remizovali v odvete v Severnom Írsku s domácim výberom 1:1. Uvodný gól zápasu vsietila v 40. min obrankyňa Partizánu Bardejov Diana Lemešová, domáce družstvo vyrovnalo na konečných 1:1 v 69. min zásluhou Emmy McMasterovej z pokutového kopu.

      Reprezentovali nás:

      Andrea Bogorová

      Barbora šedivá

      Ivana Obetková /náhr,/

      Darina Jančovičová /náhr,/