SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2011/2012

    •  

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

      za školský rok 2011/2012

      

      

      

     Predkladá:

      

     Mgr.Dušan Sádecký

     riaditeľ školy

      

      

     Prerokované v pedagogickej rade školy       dňa  22. 10. 2012

      

                                                                          

     Stanovisko zriaďovateľa:

      

     Daniel Ježík

     s ch v a ľ u j e

     Správu o výsledkoch a podmienkach

     výchovno-vzdelávacej činnosti

     Súkromného športového gymnázia,

     SNP 6

     91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2011/2012

      

      

     ................................................................                  

      

        za zriaďovateľa      

      

      

     Vypracoval:

     Mgr.Dušan Sádecký, riaditeľ školy              

     Mgr. Ján Hudec, st., zást. riaditeľa školy

      

      

     Východiská a podklady:

     Správa je vypracovaná v zmysle:

     1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
     2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
     3. Koncepcia školy na roky 2012/2013
     4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012
     5. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

      

      

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného športového gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2011/2012

      

     I.

     a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

      

      

     1. Názov školy:  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

     2. Adresa školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     3. telefónne číslo: 032 655 2677                             faxové číslo: 032 655 2677

     4. Internetová adresa: www.ssg.edupage.org          e-mailová adresa: sport.skola@zoznam.sk

     5. Zriaďovateľ: SPORT SCHOOL,s.r.o.

      

     6. Vedúci zamestnanci školy:

      

      

     Meno a priezvisko

     Funkcie

     Mgr.Dušan Sádecký

     riaditeľ školy

     Mgr. Ján Hudec, st.

     zástupca riaditeľa školy

     Mgr. Ján Hudec, ml.

     zástupca riaditeľa školy pre šport

     Mgr. Silvia Zverbíková                                          

     výchovný poradca

      

      

      

     7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

      

      Údaje o rade školy:

                 Vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vydáva štatút rady školy.

     Predseda rady školy: Daniel Ježík.  Je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má sedem členov. Zasadá podľa plánu práce a svojho harmonogramu.

      

     Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

      Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

      

          Predmetová komisia : Jazyk a komunikácia  /SJL,ANJ,NEJ/

          Predmetová komisia : Človek a príroda /FYZ,CHE,BIO/

          Predmetová komisia : Človek a spoločnosť /DEJ,GEO,OBN/

          Predmetová komisia : Matematika a práca s informáciami  /MAT,INF/

          Predmetová komisia : Šport a zdravie / TV,ZŠP,SQV,SQS/

      

      

     Metodické orgány (predmetové komisie – PK) na škole tvoria skupiny pedagogických pracovníkov, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími úlohami, majú vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. Sledujú novinky predmetov svojej aprobácie, usmerňujú a ovplyvňujú osobnostný, profesijný rast zamestnancov školy.

     Plány predmetových  komisií vymedzujú ciele a metódu dosiahnutia stanovených úloh, termíny realizácie ako i zodpovednosť za ich plnenie, kontrolu a hodnotenie. Vo vzdelávacej činnosti škola

     Pokračuje podľa učebného plánu z 25.8.2005 /septima a oktáva/ a podľa rámcového plánu pre gymnázia so štvorročným a osemročným štúdiom. 

     Zasadnutia predmetových komisií vytvárajú priestor aj pre diskusiu členov, prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí, z osobnostného a profesijného rastu. Podnecujú tvorivý potenciál učiteľov, akceptujú požiadavky modernizácie učebných pomôcok, učebníc, odborných učební, kabinetov, námety, návrhy, koordinujú prácu uvádzajúcich učiteľov.

     Predmetové komisie v školskom roku 2011/2012 zasadali pravidelne podľa plánu a v závere šk.r. vedúci PK vyhodnotili celoročnú činnosť,

     b/ v školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 71 žiakov, z toho 21 dievčat v 7. triedach.               

         Všetci žiaci sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zák.245/2008 Z.z.

     c/  v šk.r. 2011/2011 boli zapísaní do 1. ročníka osemročného štúdia  4 žiaci

     e/ Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov :

          Počet žiakov : 71            Počet tried : 7

          Z toho :  prospeli spolu : 53, s vyznamenaním 15, prospeli veľmi dobre 10, ostatní prospeli 28

                        neprospeli : 0, neklasifikovaných bolo k 30. 6. 2012 18 žiakov

                        žiaci so zníženým stupňom zo správania :  2. stupeň :  4   

                        počet vymeškaných hodín : 3404, z toho neospravedlnených : 193

      

     f/  škola zabezpečuje vzdelanie v dvoch študijných odboroch : 7902 5 76 gymnázium telesná

          výchova a 7902 5 77 gymnázium šport.

      

     g/ na škole pôsobilo 24 zamestnancov, z toho 19 pedagogických, z nich na materskej dovolenke je

         jedna učiteľka, a 5 nepedagogických zamestnancov.

         Všetci pedagogickí zamestnanci plnili kvalifikačné predpoklady.

      

     h/ Mgr. Katarína Jurgová úspešne ukončila štúdium v odbore výchovného poradenstva a

         špecializačné vzdelávanie v odbore telesná výchova

      

     i/  Škola sa zapája do všetkých športových súťaží a spoločensko-vedných podujatí. Každoročne

         organizuje stolnotenisový turnaj „ O Pohár primátora mesta“, lyžiarsky výcvik, tenisové turnaje,

         cvičenia „KOČAP“, matematickú olympiádu. Každá akcia je zverejňovaná na web stránke školy.

      

     j/ V šk.r. 2011/2012 boli na škole prezentované žiacke projekty obohatené vlastnou tvorbou, napr.

         história ľadového hokeja, strečing, tenis, rozvoj bežeckej rýchlosti, športová výživa, Môj šport

         a pod. Žiaci svojim výberom zasiahli do rôznych oblastí. Projekty boli prezentované na  

         celoškolskej akcii „Študentská akadémia“. Všetci žiaci dostali od zriaďovateľa hodnotné ceny.

      

     k/ Bola na škole vykonaná školská inšpekcia, predmetom ktorej bol stav a úroveň pedagogického   

         riadeniam, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. 

         ŠŠI v základných údajoch konštatovala, že kontrolovaný subjekt je súkromné gymnázium

         s vyučovacím jazykom slovenským a so zameraním na telesnú výchovu a šport, zabezpečuje

         športovú prípravu pre športy tenis, stolný tenis a futbal.                                                                 

         V 8-ročnej forme štúdia bolo zriadených 6 tried s počtom 58 žiakov, v 4-ročnej forme štúdia

         1 trieda s počtom 13 žiakov. Z celkového počtu 71 žiakov umožnil riaditeľ školy štúdium podľa

          individuálneho učebného plánu 43 žiakom. Všetci žiaci vzdelávaní v škole sú žiakmi so

         špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ so športovým nadaním.

      

         V aktualizovanom ŠkVVP boli zadefinované hlavné ciele a poslanie školy smerujúce k 

          všestrannej a komplexnej príprave absolventov gymnázia aby mohli nielen úspešne pokračovať v

          ďalšom stupni vzdelávania, ale v prípade potreby mohli nájsť po ukončení štúdia uplatnenie v

          praxi v oblasti telovýchovy a športu ako tréneri, cvičitelia, funkcionári, alebo pôsobiť ako

          profesionálni športovci.

          Škola oslávi v závere šk.r. 2012/2013 významné jubileum, 10 rokov zaradenia do siete škôl.

          Výsledky desaťročnej činnosti sú dôkazom toho, že na škole študujú reprezentanti rôznych

          športových odvetví, napr. Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Fed-Cup-ové

          reprezentantky v tenise, ktorých čaká maturita. Na škole úspešne zmaturovali reprezentanti

          v stolnom tenise Soňa Hudecová a Filip Ježo, hokejisti Richard Pánik a Martin Štajnoch.

          

          ŠŠI odporúča :

          - skvalitniť rozsah vnútorného systému kontroly a hodnotenia, efektívnejšie pritom využívať

             metodické orgány,

          - v spolupráci so zriaďovateľom a v súlade s požiadavkami učebných osnov postupne zabezpečiť

             vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

          Na základe odporúčaní v správe boli prijaté opatrenia a úlohy s termínom splnenia do 1. 6. 2013.

      

     l/ Škola je umiestnená v budove Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, ktorej zriaďovateľom

        je mestský úrad. V budove je ešte umiestnená miestna základná umelecká škola.

        Škola má k dispozícii :

        7 tried, 2 odborné učebne informatiky, l stolnotenisovú herňu a l odbornú  posilňovňu.  

        Pre športové podujatia a plnenie učebných plánov využíva 2 telocvične,  plaváreň a športový

        areál ZŠ, 2 nafukovacie tenisové haly v priestoroch “Baračky“ s celoročnou prevádzkou 

        ako aj futbalové ihriská TJ Slovan Trenčianske Teplice /umelá tráva/.

        V škole majú žiaci k dispozícii umyvárne so sprchou, zvlášť pre chlapcov a dievčatá.

        Je potrebné, aby škola získala priestory v budove ZŠ / 2.poschodie/, ktoré nie sú využité

        a umiestnila v nich Domov mládeže /internát/ a uvedené prerokovala s primátorom mesta.

      

     m/ Pre školský rok 2011/2012  predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku 143 362

           eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 1 798 eur,  ktoré boli použité na činnosť

           krúžkov a prostriedky získané od mesta Trenčianske Teplice vo výške 300 eur. Počas hlavných  

           prázdnin bol pre školu zakúpený nábytok /školské stoličky a skrinky/. 

     n/  cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie

          jeho plnenia :

     -    vyučovať odborne, zaujímavo, názorne a tvorivo podľa ŠkVVP

     • vytvárať veľmi dobré vnútorné prostredie školy – radosť z práce
     • telovýchova a šport sú na škole súčasťou obsahu ŠkVVP
     • zamestnanec svojím vystupovaním dáva príklad a vzor žiakom školy, čím prispieva k naplňovaniu obsahu ŠkVVP
     • zamestnanec je povinný neustále sa vzdelávať, tréneri obnovovať predpísanú licenciu
     • pre pedagogických zamestnancov vyplýva i práca v mimo vyučovacom čase pri vytváraní vhodného zázemia vo voľno-časových aktivitách žiakov školy
     • pomáhať dosahovať maximálne možné výsledky v športe a umožniť študentom zvládnuť učivo v rámci časových plánov
     • zamestnanec je povinný dodržiavať etický kódex školy
     •  kvalitná práca PK
     • starostlivosť o žiaka /konzultácie, IUP, sylaby, doučovanie a pod./
     • postupné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy /odborné učebne/
     • v šk.r. 2012/2013 pre potrebu telesnej výchov bude škola využívať mestskú telocvičňu
     • mediálne zverejňovať vynikajúcich študentov školy, reprezentantov SR
     • viesť štatistiku uplatnenia študentov po ukončení štúdia na škole

     Návrhy na zlepšenie podmienok práce na škole :

     • obmedzené podmienky pre vyučovanie predmetov v špecializovaných učebniach /chémia,     

           fyzika, biológia/

     • chýba vlastná telocvičňa
     • zriadiť jazykovú učebňu /anglický jazyk, nemecký jazyk/
     • úzko spolupracovať s mestskými ustanovizňami pre aktivity študentov /Školské stredisko záujmovej činnosti sv. Tarzícia Tr.Teplice a iné – hlavne študenti ubytovaní v súkromí/

      

     o/  Škola dosahuje dobré výsledky v rôznych oblastiach,  najviac však v oblasti športu a telesnej

          výchovy, hlavne tenis - reprezentantky SR Cibulková, Rybáriková, hokej - reprezentanti SR

          Štajnoch, Pánik, fitnes - reprezentantka SR Belancová. Dobré výsledky dosahujú žiaci aj

          na rôznych športových súťažiach, napr. vo futbale, florbale, volejbale, atletike  v rámci okresu,

          kraja a SR. Tým škola plnila požiadavky a ciele, pre ktoré bola zriadená. Veľmi dobre si počínali

          i stolní tenisti. V rámci súťaže žiak Flóro získal pre školu stolnotenisový stôl.

      

     p/ Zameranie školy smeruje na :

     • poskytovať študentom plnohodnotné a špeciálne zamerané vzdelanie, na základe ktorého majú 

     možnosť uplatniť sa v profesijnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu

     • vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a   

     športovej výkonnosti študentov, ale aj v rámci klubu, ostatných škôl a školských zariadení v Trenč. Tepliciach a blízkom okolí, preto bola na škole zriadená funkcia koordinátora pre nábor žiakov. Osvedčila sa tiež forma spolupráce s výchovnými poradcami ZŠ

     • škola vytvára podmienky, aby žiaci vždy a všade v pohybových činnostiach uplatňovali

           princípy fair-play a boli príkladom pre ostatných súťažiacich

     • absolventi štúdia majú otvorené dvere na všetky VŠ, ale hlavne na FTVŠ, ktorá je prioritou

     záujmu študentov. Z doterajších absolventov školy väčšina študuje na VŠ a viacerí sa venujú vrcholovému športu

      

     2 a/  Škola spolupracuje pri prijímaní nových adeptov - záujemcov s inštitúciami vytvárajúcimi

             systém ďalšieho vzdelávania, hlavne s metodicko-pedagogickými centrami a svoju činnosť

             s nimi koordinuje podľa potrieb a ich plánov.

             Škola má vypracovaný pre jednotlivé druhy športov osobitné kritériá v spolupráci s KPP 

             v Trenčíne nasledovne :

         - prihláška alebo žiadosť zákonného zástupcu žiaka

         - dokladovanie talentovanosti v príslušnom športe

         - potvrdený zdravotný stav od športového lekára

         - úspešné absolvovanie psychodiagnostických testov

         - úspešné zvládnutie 5., resp. 9. ročníka ZŠ - prospech

         - pohybové testy podľa druhu športu

         - zápis do školy – oznámenie rodičom do 14 dní

             Škola spolupracuje s výchovnou poradkyňou na škole a koordinuje činnosť, aby sa dodržiavali         

             psychohygienické štandardy a osobitné opatrenia.

      

     2 b/  Žiaci školy využívali počas šk.r. zrekonštruovanú plaváreň susednej ZŠ na kondičnú prípravu.

             V rámci predmetu Športová príprava navštevovali 2x  týždenne mestskú plaváreň.

              Medzi voľno časové aktivity patria krúžky, o ktoré je tradične každý rok mimoriadny záujem.

             Aktívne pracovali :

                                          - turistický krúžok

                                          - tenisový krúžok

                                          - futbalový krúžok - chlapci aj dievčat

                                          - šachový krúžok

         Dôležitým prvkom záujmu je posilňovňa – fitnes, ktorú pod odborným vedení navštevovalo 50

         žiakov, ako aj pohybová príprava, ktorej sa zúčastňovali žiaci, pedagogickí zamestnanci  

         a rodičia v telocvični ZŠ. 

             Žiaci počas školského roka preukazovali svoje tvorivé schopnosti aj tým, že každoročne

             vypracujú svoj vlastný projekt, ktorý prezentujú písomne aj verbálne s použitím informačných

             a komunikačných technológií ďalšie spôsobilosti      

      

     2 c/ Vzhľadom k tomu, že vďaka patrí všetkým tým, ktorí síria dobré meno školy, sú to hlavne

             rodičia žiakov.

             Je chvályhodné, že škola začínala so 6. žiakmi a po 10 rokoch už má 70 žiakov. Dobré meno

             školy sa dostáva aj za hranice našej vlasti, na škole študujú pod odborným vedením žiaci z   

             Ruska a z Ukrajiny.

      

             Podľa plánu sa konajú :   2 x ročne plenárne zasadnutia

                                                      2 x ročne triedne stretnutia rodičov

                                                      2 x ročne „Deň otvorených dverí“

             Škola tak plní zásady ŠkVVP v rámci multifunkčnej výchovy. Výchova sa dotýka aj

             medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a

             rodinou. Cieľom úsilia pedagógov je dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom -

             pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

             Rodičia majú záujem o prospech a správanie žiakov, kontaktom je žiacka knižka a študentský

             preukaz, ktoré triedni. učitelia kontrolujú a vyhodnocujú 1 x mesačne

      

     2 d/  Na škole je vytvorený žiacky parlament – žiacka školská rada.

             Triedny parlament plní úlohy v triede, podáva podnety školskému parlamentu pri plnení úloh  

             školského poriadku, plánu triedneho učiteľa. Rozhodujúce úlohy učiteľ – žiak – rodič rieši

             žiacka školská rada.

             2 x ročne je na škole „Deň otvorených dverí“ a 2 x ročne prezentácia žiackych projektov

                

     Gymnázium

      

         

     Študijný (učebný) odbor

     Zameranie

     Príma

     7902 5

     77 - šport

     Sekunda

     7902 5

     77 – šport

     Kvarta

     7902 5

     76 -  telesná výchova

     Sexta

     7902 5

     76 – telesná výchova

     Septima

     7902 5

     76 – telesná výchova

     Oktáva

     7902 5

     76 – telesná výchova

     I.ŠA

     7902 5

     77 - šport

      

      

      

      

      

     Poznámka :   Uvedená správa je výňatok z oficiálnej verzie, ktorá je zverejnená

                             na informačnej tabuli školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje