• UČEBNÉ ZDROJE

    •  

          Vo výchovno–vzdelávacom procese na našej škole majú učebné zdroje veľký význam. Podporujú rozvoj logického myslenia, tvorivosti, pomáhajú pri nadobúdaní fyzickej kondície športovcov  i pri rozvoji a formovaní osobnosti žiaka. Materiálne didaktické prostriedky slúžia na dokonalejšie a rýchlejšie pochopenie učiva, vedú k názornosti vyučovania, umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva. Ich využívaním môže učiteľ preberané učivo dopĺňať, použiť ich v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu, pomocou nich kontrolovať vedomosti a schopnosti žiakov.

     Vo vyučovacom procese sa pravidelne využívajú rôzne materiály, pomôcky, nástroje, výrobky, prírodniny, modely, obrazy, náčrty, schémy, mapy, fotografie, ilustrácie v knihách, nástenky, CD nosiče, filmy, videozáznamy, televízne programy, a samozrejme odborné texty – metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, odborné časopisy, encyklopédie.

     V rámci didaktickej techniky sa na našej škole využívajú

     • zobrazovacie plochy – rôzne druhy tabúľ, panely,
     • upravené premietacie plochy
     • projekčná technika  - dataprojektory
     • zvuková technika – CD prehrávače
     • audiovizuálna technika – televízor
     • prostriedky výpočtovej techniky

     Okrem učebníc, pracovných listov a doplnkovej literatúry sa na našej škole využívajú tieto konkrétne učebné zdroje v jednotlivých predmetoch:

     Informatika:

     • Počítače
     • Softvér
     • Hardvér
     • Aplikácie
     • Testy, lekcie, projekty

     Fyzika:

     • Optická sústava
     • Súprava pre magnetizmus
     • Váhy a závažia
     • Mechanická súprava
     • Elektronické stavebnice
     • Modely na určenie ťažiska
     • Modely turbín
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Chémia:

     • Kartotéka chemických prvkov
     • Chemikálie
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Pozn.: Pokusy sa vykonávajú v laboratóriu (spolu s jeho vybavením) v ZŠ Trenčianske Teplice.

     Jazyky:

     • CD prehrávače a CD nosiče
     • Časopisy
     • Slovníky
     • Pohľadnice
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Matematika:

     • Rysovacie pomôcky
     • Modely telies
     • Matematické tabule
     • Rozkladacie tabule pre odvodenie geometrických tvarov
     • Kalkulačky
     • Doplnková literatúra
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Geografia:

     • Rôzne druhy glóbusov
     • Buzoly
     • Mapy
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Predmety zahrňujúce šport a telesnú výchovu:

     • Posilňovacie súpravy
     • Činky
     • Hrazda
     • Rebriny
     • Lopty, fit lopty
     • Kruhy
     • Steppery
     • Švihadlá
     • Žinenky
     • Ping pongové stoly
     • Tabule s nákresmi ľudského tela

     Hudobná výchova:

     • Klavír
     • CD prehrávače a CD nosiče – nahrávky piesní
     • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

     Biológia:

     • Horniny
     • Minerály
     • Mikroskopy
     • Obrazové materiály rastlín živočíchov a sústav človeka
     • Súpravy prvej pomoci

      

     Didaktické materiálne prostriedky sú nositeľom obsahu vyučovacieho procesu. Nimi sa vytvárajú podmienky pre rýchlejšie osvojenie nového učiva. S ich podporou je predpoklad, že žiak si osvojené vedomosti zapamätá na dlhšie obdobie. Pedagógovia pri realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu dbajú na to, aby používanie učebných pomôcok a didaktickej techniky bolo v didaktickej jednote s vyučovacími formami, metódami, obsahom a cieľom každého vyučovacieho predmetu.

     Škola intenzívne pracuje na získavaní nových učebných zdrojov a techniky.

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje