SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2005/2006

    •  

     SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

     Trenčianske Teplice

      

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

     JEJ VÝSLEDKOCH a PODMIENKACH

     za školský rok 2005/2006.

      

     (podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)

      

      

     -          umiestnené v priestoroch školy na Centrálnej informačnej tabuli

     -          umiestnené na www.ssg.edupage.sk

      

     I.                   ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

      

     1. názov školy – Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

      

     1. adresa školy – SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

      

     1. tel./fax : 032 655 2677 ......   Gričová Ľubica – vedúca sekretariátu a agendy školy 

                                0903(5) 45 46 47 ... Mgr.Dušan Sádecký - riaditeľ

                                0903 45 19 82 ...... Ježík Daniel – štat. zástupca riaditeľa

                                0903 686 135 ........ Urban Matej - zástupca pre MVČ

      

     1. E-mail školy : sport.skola@zoznam.sk, web page : www.ssg.edupage.org

      

     1. zriaďovateľ školy : SAKISPORT SLOVAKIA, s.r.o., Staničná, 91105 Trenčín

      

     1. Vedúci zamestnanci školy :

     -          riaditeľ školy ..........   Mgr. Dušan Sádecký

     -          štat. zást. riad. škol ...            Daniel Ježík

     -          zástupca pre VVČ .... Mgr. Ján Hudec

     -          zástupca pre MVČ ... Matej Urban

      

     1. štatistické údaje školy :

     a)      poradné orgány

     -          predmetová komisia športu a telovýchovy / Mgr. Dušan Sádecký, Mgr. Lenka Bokesová /

     -          predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov / Mgr. Oľga Červená /

     -          predmetová komisia humanitných predmetov / Mgr. Alena Čejková /

     -          výchovní poradcovia / Mgr. Ján Hudec, Mgr. Katarína Jurgová /

     -          komisia BOZP / Ing. Helebrant /

     b)      počet žiakov školy

     -          k 15.9.2005 : 22

     -          k 30.6.2006 : 28

     c)      prijímacie skúšky

     -     počet novo prijatých žiakov k 15.9.2005 : 9

     -     počet prijatých žiakov počas šk.r. 2005/6 : 6

     -     počet preradených žiakov počas šk.r. 2005/6 : 0

      

     d)   prijatí žiaci do Primy a Kvinty

     -     prijatí žiaci do Primy : 3

     -     prijatí žiaci do Kvinty : 6

     e)   výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

     -     prví maturanti opustia našu školu až v r. 2009

     -     osemročné štúdium nezakladá nižší stupeň vzdelania

     -     povinnú školskú dochádzku ku dňu 30.6.2006 nemá zatiaľ ukončenú ani jeden žiak

     f)   zoznam študijných odborov a zameraní, učebných plánov

     -     študijný odbor 7902 5 76 gymnázium - telesná výchova, osemročné štúdium s 

     vyučovacím jazykom slovenským

     -     učebný plán školy schválený MŠ dňa 25.8.2005

     g)   počet zamestnancov a kvalifikovanosť k 30.6.2006

     -     pedagogickí zamestnanci (celkovo) : 11,

     -     kvalifikovaní: 10

     -     doplňujú kvalifikáciu : 1

     -     nepedagogickí zamestnanci : 4

     h)   ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

     -     PF Trnava -1

     -     Vedenie podporovalo a podporuje odborný rast učiteľov, uvádzajúcich a začínajúcich učiteľov ( MPC Trenčín, KPPP Trenčín )

     i)    aktivity a prezentácie školy na verejnosti

     -     „Stredoškolák“ (Trenčín) – účasť na výstave stredných škôl

           -     Celosvetový beh „World Harmony Run“  

     -     Európske tenisové turnaje U12 – „Small Lobik“ a U16 – „School Lobik“

     j)    zapojenie školy do projektov

     -     Otvorená škola, Klokan, športové projekty sekcie športu MŠ, ...

     k)   výsledky inšpekčnej činnosti na školy

     -     Inšpekcia MŠ v ekonomickej oblasti prebehla a nezaznamenala žiadne porušenie finančnej disciplíny.

     -     Pracovná atmosféra na škole bola priaznivá i napriek dlhotrvajúcej komplexnej školskej inšpekcie na výchovno-vzdelávací proces, ktorá narúšala pracovnú atmosféru na škole. Nakoľko nie je vypracovaný záver MŠ, neprislúcha nám písať obsah ani závery z tejto inšpekcie do správy za šk.rok 2005/6.

     l)   priestorové a materiálno-technické podmienky školy

     -    úpravami bolo zriadených 7 tried, zborovňa, WC chlapci, WC dievčatá, sprchy pre chlapcov, sprchy pre dievčatá

     -    inštalovaná bola nafukovacia hala, ktorá vysoko skvalitnila tréningový proces na škole

     m) finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti OŠG v školskom roku 2005/2006 (Spracované podľa § 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 6/2006 Z.z.):

     1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov – normatív – spolu  1.032  tis. Sk
     2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením OŠG od rodičov -  spolu  346,8  tis. Sk
     3. finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy -  spolu  19,2  tis. Sk
     4. finančné prostriedky získané od právnických osôb (zmluvní partneri) -  spolu  645  tis. Sk

     poznámka :  288 tis. Sk bolo použité na úhradu záväzkov z minulého školského roku

     1. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – dotácia z Úradu vlády SR na bežnú prevádzku (opravy a údržba, učebnice a učebné pomôcky, nákup športového náradia pre špeciálnu športovú prípravu  -  75  tis. Sk

     n)  plnenie koncepčného cieľa školy na šk.r. 2005/6

     -    cieľ, spôsob sledovania cieľa, vyhodnotenie plnenia

     -    Hlavné východiská, koncepčné zámery OŠG a ciele výchovno-vzdelávacej práce boli zakotvené v pláne práce školy, vnútornom poriadku školy, ako aj v organizačnom a pracovnom poriadku školy.

      -   Výchove sa kládol dôraz na formovanie pozitívnych morálnych a vôľových vlastností a všestranný rozvoj osobnosti žiakov. Vo vzdelaní je prioritou poskytnutie všeobecného stredného vzdelania.

      -   Realizácia  výchovno-vzdelávacích zámerov bola zhodná so stanovenými cieľmi v súlade s platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami. Škola podľa záujmu žiakov a požiadaviek rodičov ponúka žiakom možnosti výberu  voliteľných a nepovinných predmetov v plnom rozsahu učebných osnov.

           -    Celoročné plány boli presne stanovené s pohľadom na dlhodobú koncepciu školy. 

           Plány sú schválené a akceptované pedagogickým zborom, zriaďovateľom, radou školy

           a rodičmi. Ku koordinácii pedagogickej činnosti prispievali i tri predmetové komisie na

           škole : humanitných predmetov, prírodovedných predmetov a športová PK.

     -    Organizačný a pracovný poriadok pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov umožnil efektívne riadenie a koordináciu činnosti na škole.

     o)  dobré výsledky a nedostatky školy

     -    kvalifikovanosť – odbornosť pedagogických pracovníkov na vysokej úrovni

     -    vynikajúce umiestnenia žiakov školy v športových súťažiach v tenise a stolnom tenise

      -   nedostatok priestorov a vysoký prenájom od MÚ v Trenč. Tepliciach

     p)  úspešnosť školy pri príprave na povolanie a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

     -    nakoľko škola ešte nemá prvých maturantov, túto problematiku ešte nemôže hodnotiť

     -    škola postupne pripravuje rodičov a žiakov cestou VP a KPPP na voľbu povolania

     r)   koncoročná klasifikácia :

     -    priemerný prospech žiakov celej školy : 1,98

     -    priemerný prospech triedy  Prima : 2,43

     -                      - „ -                    Sekunda : 1,82

     -                      - „ -                    Tercia : 1,70

     -                      - „ -                    Kvarta : 2,03

     -                      - „ -                    Kvinta : 1,90

      

      

     II.                ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE

      

     1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na škole v strede spoločného záujmu žiakov, rodičov, trénerov, klubov aj učiteľov. Či je to rozvrh hodín, materiálno-technické podmienky vyučovania a tréningovej činnosti, alebo aj trávenie voľného času detí.
     2. Rozvrh hodín spĺňal psychohygienické podmienky a požiadavky žiakov a pedagógov. Ani zo strany rodičov neboli vznesené kritické pripomienky k rozvrhu, ani k organizácii práce na škole.
     3. Na hodnotenie práce pedagógov boli vypracované kritériá – pracovné náplne i pre ostatných zamestnancov, čo sa pri každom mesačnom vytýčenom pláne práce osobitne vyhodnocovalo. Informačný systém bol zabezpečený na vyhovujúcej úrovni na nástenkách školy, v zborovni a riaditeľni školy. Pracovná atmosféra a psychoklíma  na vyučovacích hodinách bola v podstate pozitívna, rovnako pozitívna bola komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi. Organizácia vyučovacieho procesu bola efektívna, výchovno-vzdelávacie ciele vyplývajúce z učebných  osnov sa plnili. Podľa hospitačnej činnosti kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov bola dobrá, organizácia vyučovacieho procesu bola efektívna, využívala sa hlavne mestská knižnica na predmet slovenský jazyk a literatúra. Rezervy sa prejavili v tvorivých metódach, prevláda ešte výkladová metóda, menej sa využíva problémové vyučovanie a skupinová práca.

     Školská inšpekcia konštatovala, že efektivita vyučovania z hľadiska činnosti žiakov je vyhovujúca. Žiaci prejavujú, až na malé výnimky primeraný záujem o získané vedomosti, ktoré dokážu využiť a použiť pri riešení konkrétnych úloh. Rozsah a kvalita získaných vedomostí  je v súlade s učebnými osnovami.

     Na škole počas šk. r. 2005/06 sa nevyskytli a neriešili žiadne mimoriadne udalosti /alkohol, drogy, šikanovanie, krádeže a pod./, podobne sa nevyskytli ani vážnejšie úrazy.

     Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov, práv dieťaťa. Vyjadrenia žiakov a rodičov pri ŠI v dotazníkoch boli veľmi priaznivé. Celková atmosféra bola dostatočne pokojná a priateľská.

     1. Voľnočasové aktivity žiakov napĺňa hlavne šport, konkrétne individuálna tréningová činnosť a účasť na školských krúžkoch.
     2. Informačný systém je na škole zabezpečený cestou Rady rodičov, internetovej stránky, žiackymi knižkami, ... Prebehli 2-krát celoškolské stretnutia, 3-krát triedne stretnutia,   l-krát Otvorený deň....

     Rodičia získavajú informácie o žiakoch prostredníctvom informačných letákov a skladačiek, prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu a ostatných vyučujúcich. Dôverné informácie o zamestnancoch a žiakoch sú zabezpečené pred zneužitím.

     1. Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami, podieľajúcimi sa na výchove

           a vzdelávaní je na slušnej úrovni. Hlavným partnerom je školský športový klub :

           ŠK TCTT & SAKI Trenčianske Teplice.

     1. Rôzne akcie a podujatia :

     -          organizácia Európskeho tenisového turnaja detí do 12 rokov – SMALL LOBIK, 23.-27.8.2005

     -          účasť na cezpoľnom behu „Košeckého memoriál“ – Trenčianske Teplice

     -          aktívna účasť všetkých žiakov na celosvet. štaf. behu WORLD HARMONY RUN

     -          Celosvetový deň rodičov /spoločenský program žiakov pre rodičov a pedagógov

     -          Týždeň testovania výkonnosti žiakov v SPRv, SPRs, TV

     -          Deň funkčnej diagnostiky / s odborníkom p. Olšákom - Dukla Trenčín

     -          Účasť na celoslovenskom turnaji v bedmintone, žiakov ZŠ a SŠ v Šuranoch /4 ch, 4 d

     -          Školské rebríčkové turnaje v tenise a stolnom tenise /september-október/

     -          Práce žiakov na školských športových projektoch /september-október/

     -          Cvičenie v prírode - Ochrana človeka a prírody

     -          Priateľské súťaže a tréningy (sparingy)

      

      

      

     III.             VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

      

     1. Prerokovanie správy na gremiálnej porade vedenia a so zriaďovateľom prebehlo v októbri r. 2006.
     2. Zverejnenie správy na centrálnej tabuli školy a na www.stránke školy bolo uskutočne-né v decembri r. 2006, po predchádzajúcom schválení zriaďovateľom a na ¾-ročnej klasifikačnej porade v novembri r.2006.

      

      

      

      

     V Trenčianskych Tepliciach, 20.11.2006

      

      

      

      

      

      

     Daniel Ježík, za zriaďovateľa školy                          Mgr. Dušan Sádecký, riaditeľ školy

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje