SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2008/2009

    •        

       Súkromné športové gymnázium, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice   

      

      

      

           Z Á V E R E Č N Á   H O D N OT I A C A   S P R Á V A

        za školský rok 2008/2009 

      

      

      

          V školskom roku 2008/2009 ciele a poslanie výchovy a vzdelávania vychádzali zo schváleného školského zákona a Štátneho vzdelávacieho programu.

      

          Požiadavky súčasnej školy vyústili do tvorby ŠVP a ŠkVP, ktoré sme postupne realizovali v jednotlivých oblastiach učebného plánu v triede príma. V ostatných ročníkoch škola pokračuje podľa schváleného UP MŠ SR z  r. 2002                                       

      

      

      

     Zameranie školy :

      

      

      

          Za uplynulých sedem rokov trvania školy plní škola poslanie, pre ktoré bola v súčasnom regióne zriadená. Svoje zameranie sústreďuje na výber a usmernenie v rôznych druhoch športových odvetví, ale aj na deti, ktoré si hľadajú miesto vo svojom športovom raste. Z roka na rok môžeme s uspokojením konštatovať zodpovednejší prístup k svojim povinnostiam a záujem o zvolené športové odvetvie – zdokonaľovať sa – pracovať na sebe.

      

     Škola svojou propagáciou a dosiahnutými výsledkami si postupne buduje svoje postavenie v rámci celého Slovenska a zastrešuje reprezentantov rôznych športových odvetví /tenis, stolný tenis, futbal, fitnes, ľadový hokej, jazdectvo a pod./.

      

     V uplynulom školskom roku podľa nových kritérií MŠ SR boli upravené nové pravidlá prijímania žiakov na OŠG, čo negatívne ovplyvnilo prijímanie nových športových adeptov na školu do triedy príma.

      

     Vedenie školy spolu s KPP a športovým lekárom má vypracované kritériá, ako aj psychodiagnostické testy pre nových uchádzačov na štúdium na OŠG, testy s odporúčania vyhodnocuje KPPP v Trenčíne.

      

     V priebehu šk.r. boli vypracované a podpísané kritériá „Zmluvy o športovej spolupráci“ medzu školou, zriaďovateľom a rodičmi. Všetkých športovcov školy 

      

     V rámci klubu združuje ŠK TCTT, n.o., ktorá koordinuje účasť športovcov školy na jednotlivých športových súťažiach v rámci okresu, kraja a Slovenska. Rodičia a tréneri prijali s uspokojením text zmluvy a podieľajú sa spolu so školou na jej úspešnej realizácii v praxi.                                                                                      

      

     V rámci plnenia ŠkVP škola poskytuje plnohodnotné a špeciálne zameranie a vzdelanie, na základe ktorého majú študenti možnosť uplatniť sa v profesionálnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu ako aktívni pretekári, tréneri, cvičitelia, inštruktori, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, pokračovatelia v štúdiu na VŠ.

      

     Z uvedeného výpočtu možností boli realizované iba čiastočne v oblasti trénerstva futbalu, rozhodca futbalu /8 žiakov/.

      

          V školskom roku 2008/09 ukončilo štúdium maturitnou skúškou osem maturantov, z ktorých šesť bude pokračovať v štúdiu na VŠ.                                                                   

      

      

      

      

      

      

      

                                                                     - 2 -

      

      

      

      

      

          V ostatných odvetviach uplatnenia v živote je potrebné užšie spolupracovať so                                                            

      

     Slov. kúpeľmi v Trenč. Tepliciach pri rozširovaní profesionálneho uplatnenia absolventov školy, napr. i v profesii masér. Tu je dôležitá spolupráca v ďalšom pôsobení školy s Ministerstvom zdravotníctva SR, prípadne so SZŠ v Trenčíne.

      

          Značná pozornosť v rámci telesnej a kondičnej prípravy sa venovala pri vytváraní podmienok na upevňovanie zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti našich žiakov a študentov. K tomu prispeli najmä hodiny kondičnej prípravy, plávania, ako i vybudovanie novej posilňovne a stolnotenisovej herne na škole. Získaním nových priestorov po odsťahovaní mestskej knižnice škola získala na napĺňaní ďalších aktívnych cieľov v rámci svojej úspešnej činnosti. Herňa stolného tenisu plní svoje poslanie v rámci druhého najrozšírenejšieho športu na škole, kde sú umiestnené tri stolnotenisové stoly s nahrávacím zariadením.

      

          Snahou jednotlivých trénerov je vytvárať v jednotlivých druhoch športu osvojenie     si elementárnych vedomostí a zručností z telesnej výchovy, naučiť sa ich aplikovať,     tvorivo rozvíjať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase.

      

          Snahou vyučujúcich bolo taktiež aby mal každý žiak veku primerané, na úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne vyváženú zdatnosť športovca. Vyskytli sa ojedinelé prípady nedostatku motivácie.

      

     Prispela k tomu i skutočnosť hodnotenia Tv a telesnej zdatnosti vyučujúcich Tv, povinnosť absolvovania vyšetrenia zdravotného stavu športovca u telovýchovného lekára 1 x ročne, ako i sprísnenie kritérií pre študentov s IŠP.

      

          V budúcom školskom roku bude potrebné upraviť na základe dosiahnutých výsledkov v športovom odvetví užšiu spoluprácu s klubom, trénerom, ktorý športovca špeciálne pripravuje. Bude závažné, aby si každý príslušník OŠG uvedomil význam pohybu pre zdravie, aby dokázal prostredníctvom každodenného pohyb u svoje zdravie upevňovať a rozvíjať pre svoje radostné prežívanie.                                       

      

      

      

     Dispozícia školy pre výučbu :                                            

      

      

      

          Do pedagogického procesu bolo podľa učebného plánu zapojených 16 pedagogických pracovníkov a 2 tréneri. Odborne sa vyučovali takmer všetky predmety, okrem hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.

      

     Škola nemá vybudované odborné učebne pre laboratórne cvičenia z fyziky, chémie a biológie. Po vzájomnej dohode využívala priestory susednej základnej školy.

      

          Škola pre výučbu povinných vyučovacích predmetov k dispozícii osem učební a jednu špeciálnu učebňu informatiky a 2 kabinety.

      

          Škola postupne zavedie do športovej prípravy disciplínu plávanie v rámci kondičnej prípravy vzhľadom k tomu, že bola na ZS otvorená zrekonštruovaná plaváreň, ktorú sme už v svojom programe aktívne využívali.

      

      

      

     Organizácia vyučovania :               

      

      

      

          V školskom roku 2008/09 bol upravený rozvrh hodín tak, že prvé dve vyučovacie hodiny boli zamerané na šport. Tento systém sa osvedčil iba čiastočne, nakoľko žiaci

      

     neprichádzali včas na tretiu vyučovaciu hodinu /sprchovanie, presun zo športovísk a pod./. Pre budúci školský rok zriaďovateľ navrhol nový model vzhľadom na vykurovanie športovej haly na Baračke.

      

                                                                    - 3 -                                                             

      

               

      

             

      

          Formy vzdelávania na škole prebiehali v troch základných štuktúrach :  

      

      

      

     a/ interná /denná/                     navštevovalo : 38 študentov

      

     b/ s upravenou formou IŠP                 -„-          2 študenti

      

     c/ úplný individuálny študijný plán    -„-         33 študentov

      

      

      

     Organizácia školského roka bola rozpracovaná v nasledovných útvaroch :

      

      

      

     1. Plán práce školy

      

     2. Vnútorný poriadok školy

      

     3. Organizačný poriadok

      

     4. Plán BOZP a CO                

      

      

      

          Prílohou plánu školy bol písomne spracovaný mesačný plán, plán výchovného poradcu, plán environmentálnej výchovy, plán výletov a exkurzií, súťaže, projekty a programy. Dôležitým ukazovateľom bol každý mesiac vypracovaný plán práce s uvedením konkrétnej náplne práce, termínov a zodpovedného pracovníka. Na pracovných poradách bolo mesačné vyhodnotenie pracovných úloh.            

      

      

      

     Predmetové komisie :                                                                                    

      

      

      

          V šk.r. 2008/09 boli na základe požiadaviek z praxe ustanovené nasledovné predmetové komisie :

      

      

      

     1. Predmetová komisia humanitných predmetov, ved. Mgr. Fuseková
     2. Predmetová komisia prírodovedných predmetov, ved. Mgr. Sádecká
     3. Predmetová komisia športov, ved. Mgr. Jurgová

      

      

      

          Predmetové komisie vychádzali pri plnení úloh pláce školy z osobitne vypracovaných plánov pre svoj okruh predmetov. Riešili aktuálne otázky plnenia časovo-tematických plánov, učebných osnov, učebníc, prospechu žiakov z jednotlivých predmetov. Ich tvorivá činnosť bola prínosom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Osobitnú pozornosť a vďaku treba vysloviť Mgr.Červenej

      

     a Mgr. Mercellovi za zapojenie všetkých žiakov školy do matematickej súťaže Klokan, Matematickej olympiády a Pytagoriády.

      

     Tiež komisia pod vedením Mgr. Sádeckej nadviazala na spoluprácu so ZŠ a ZUŠ.

      

     Poďakovanie patrí aj vedúcej komisie športov Mgr. Jurgovej, ktorá má kontakt so súťažami v rámci okresu, kraja, regiónu a Slovenska. Jej bohatá činnosť počas šk.r. bude podrobne vyhodnotená na osobitnom mieste tejto správy.

      

     Komisia humanitných predmetov pod vedením Mgr. Fusekovej nadviazala príkladnú

      

     Spoluprácu s mestskou knižnicou a v programe Artfilm. Túto spoluprácu v rámci zviditeľnenia školy treba i naďalej upevňovať a rozvíjať.

      

     Vďaka patrí i Mgr. Hornej, ktorá zorganizovala exkurziu do sklárne Vetropack,s.r.o.

      

     Nemšová, ako i návštevu divadelného predstavenia.

      

      

      

      

      

      

      

                                                                    - 4 -

      

                                                                       

      

     Krúžková činnosť :

      

      

      

          V priebehu školského roka boli zriadené na škole krúžky :                      

      

      

      

     1. počítačový – Mgr. Adameová
     2. tenisový  - p. Ježík
     3. turistický – p. Urban
     4. futbalový – dievčatá – Mgr. Jurgová

      

      

      

     Tréningový proces v špeciálnej športovej činnosti v poobedňajších hodinách bráni často študentom v účasti na krúžkoch uskutočňovaných školou. Vyťaženosť vidíme hlavne v sobotu.

      

     Náhradou pre športovú činnosť-krúžkov je uplatnenie v Centre voľného času sv. Tarzícia zriadeného pri rímsko- katolíckom  farskom úrade v Trenč. Tepliciach.

      

     Pod odborným vedením nášho katechéta Mgr. Malka študenti našej školy nachádzajú dostatok priestoru pre svoje športové aktivity. Jedná sa hlavne o študentov ubytovaných v súkromí.                                                                             

      

      

      

     Maturita

      

          V závere školského roka 2008/09 škola prvýkrát v histórii vyprevadila do života prvých maturantov. Príprava na škole prebiehala pokojne bez akýchkoľvek rušivých javov.

      

     Po ukončení 2. školského polroka a úspešnom absolvovaní písomnej formy zo slov. jazyka a literatúry a anglického jazyka pristúpilo k internej forme maturitnej skúšky osem študentov :

      

     1. Fašungová Petra
     2. Filová Ivona
     3. Ciceková Magdaléna
     4. Hudecová Soňa
     5. Ježo Filip
     6. Rečková Michaela
     7. Toman Martin
     8. Vaská Bibiana         

      

      

      

     Vzhľadom na voľbu maturitného predmetu absolvovali skúšky z voliteľných predmetov na Gymnáziu sv. Bosca v Novej Dubnici nasledovní študenti :

      

      

      

     a/ chémia : Ciceková Magdaléna

      

     b/ biológia – Toman Martin

      

     c/ náuka o spoločnosti – Filová Ivona

      

     d/ nemecký jazyk /rozšírenie/ - Fašungová Petra

      

      

      

     Všetci vyučujúci sa zhostili úspešne svojho poslania a počas štúdia odovzdávali svojim žiakom múdrosť, lásku a dobro. Osobitná vďačnosť patrí tr. uč. triedy oktáva za nezištnú obetavosť pri zabezpečení pokojného priebehu maturít Mgr.Mercellovi,

      

     Vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí pripravovali študentov z maturitných predmetov a odborne pripravili rozšírené zadania. V maturitnej skúške z anglického jazyka neprospela Ivana Filová, ktorá si v septembrovom termíne skúšku zopakuje.                   

      

                                                                    - 5 -                                                                                  

      

      

      

     Z triedy oktáva požiadali o povolenie vykonať maturitné skúšky v budúcom školskom roku študentky Magdaléna Rybáriková a Zuzana Zlochová /reprezentačné povinnosti/.

      

     Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude od 28. apríla do 4. mája 2010.

      

     Príloha : Prehľad o prospech maturitných predmetov :

      

      

      

      

      

      

      

     Spolupráca s rodičmi

      

      

      

          V školskom roku 2008/09 bola z iniciatívy zriaďovateľa a rodičov ustanovená a zariadená Rada školy v zložení rodičov, pedagógov a správnych zamestnancov.

      

     Jej význam pre chod školy a spolupráce so zriaďovateľom sa postupne rozbieha a je

      

     Potrebné iniciatívu podporiť pre vzájomnú aktívnu spoluprácu.

      

      

      

          Plenárne stretnutia rodičov sa uskutočnili 2 x ročne, triedne rodičovské stretnutia po 1. a  3. štvrťroku. Na týchto podujatiach sa riešili výchovné a prospechové problémy študentov, hlavne ich bývanie v súkromí, potreba zriadenia Domova mládeže a pod.     

      

     Rodičia, hlavne žiakov nižších ročníkov sú tr. učiteľmi informovaní cestou žiackych knižiek a spoluprácou s trénermi v rámci špeciálnej prípravy športovcov. Snahou spolupráce rodič – pedagóg – žiak je vytvárať podmienky, aby vždy a všade bol študent propagátorom svojej školy, aby vždy a všade pri pohybových činnostiach  študent uplatňoval princípy fair-play, byť tolerantný k súperom pri súťažiach, naučiť sa kooperovať v skupine, akceptovať práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojím správaním prispievať k nenarušeniu  priebehu športovej akcie. Dominantnú spoluprácu vidíme hlavne príklad a spoluprácu s rodičmi.                                                

      

      

      

      

      

      

      

     Vyhodnotenie športových súťaží

      

      

      

     Volejbal chlapci   -     6. miesto

      

                    dievčatá  -     5.miesto

      

     Florbal  dievčatá    -    4.miesto

      

      

      

     Basketbal chlapci   -    4.miesto

      

                      dievčatá -   5. miesto

      

      

      

     Hádzaná dievčatá    -  9. miesto

      

      

      

     Bedminton   -  Fašungová  - 9. miesto

      

                             Priecel       -  7. miesto

      

      

      

     Lyžiarsky výcvik - Veľká Rača        2.2. – 6.2.2009

      

      

      

     Tenisový turnaj TEJT U16  SCHOOL LOBIK 2009    21.3. – 29.3. 2009

      

      

      

                                                               - 6 -

      

      

      

      

      

     TENIS – rebríčky :

      

      

      

     Kurtinová – mladšie žiačky – 11.  staršie žiačky  95.

      

     Holý – mladší žiaci  101.

      

     Bašková – dorast 85.

      

     Grznár . dorast 71.

      

     Ružička – dorast 331.

      

      

      

     Stolný tenis – rebríčky :

      

      

      

     Čechvala – starší žiaci  22:

      

     Ježo – muži 27.

      

     Hudecová – ženy 5.-6.

      

     Flóro  -

      

      

      

     Stolný tenis – celoslovenská súťaž :  dievčatá : Adamová

      

                                                                                 Vandžalová

      

                                                                                 Matuščinová

      

                                                                

      

                                                                 chlapci : Flóro

      

                                                                                Ježo

      

                                                                                Hartel

      

      

      

      

      

                                                                 

      

     Záver

      

     V nastávajúcom novom školskom roku sa vedenie školy bude opierať o výkonový štandard a napĺňanie programu ŠkVP, ktorý je základným kritériom úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností absolventa školy. Vymedzuje úroveň vedomostí, ktoré má žiak podľa očakávania preukázať po ukončení vzdelávania na OŠG.

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje