SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2010/2011

    •  

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

      za školský rok 2010/2011

      

      

      

     Predkladá:

      

     Mgr.Dušan Sádecký

     riaditeľ školy

      

      

                                                                            Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                          dňa 3.10.2011

      

                                                                          

     Stanovisko zriaďovateľa:

      

     Daniel Ježík

     s ch v a ľ u j e

     Správu o výsledkoch a podmienkach

     výchovno-vzdelávacej činnosti

     Súkromného športového gymnázia,

     SNP 6

     91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2010/2011

      

      

     ................................................................                  

      

        za zriaďovateľa      

      

      

     Vypracoval:

     Mgr.Dušan Sádecký, riaditeľ školy

     Mgr. Ján Hudec, zást. riaditeľa školy

      

      

     Východiská a podklady:

     Správa je vypracovaná v zmysle:

     1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
     2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
     3. Koncepcia školy na roky 2010/2011
     4. Plán práce školy na školský rok 2010/2011
     5. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

      

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného športového gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2010/2011

      

     1.

      

     a/ Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

      

      

     1. Názov školy:  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

     2. Adresa školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     3. telefónne číslo: 032 655 2677                             faxové číslo: 032 655 2677

     4. Internetová adresa: www.ssg.edupage.org          e-mailová adresa: sport.skola@zoznam.sk

     5. Zriaďovateľ: SPORT SCHOOL,s.r.o.

      

     6. Vedúci zamestnanci školy:

      

      

     Meno a priezvisko

     Funkcie

     Mgr.Dušan Sádecký

     riaditeľ školy

     Mgr. Ján Hudec,ml

     zástupca riaditeľa školy

     Mgr. Eva Hromjaková

     zástupca riaditeľa školy pre šport

     Mgr. Katarína Jurgová                                          

     výchovný poradca

     Daniel Ježík

     štatutárny zástupca riaditeľa školy

      

     7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

      

     Údaje o rade školy:

                 Vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vydáva štatút rady školy.

     Predseda rady školy: Daniel Ježík.  Je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má sedem členov. Zasadá podľa plánu práce a svojho harmonogramu.

      

     Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

      

      Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

      

          Predmetová komisia predmetov telovýchovy a športu

          Predmetová komisia prírodovedných predmetov

          Predmetová komisia humanitných predmetov

      

     Metodické orgány (predmetové komisie – PK) na škole tvoria skupiny pedagogických pracovníkov, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími úlohami, majú vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. Sledujú novinky predmetov svojej aprobácie, usmerňujú a ovplyvňujú osobnostný, profesijný rast zamestnancov školy.

     Plány predmetových  komisií vymedzujú ciele a metódu dosiahnutia stanovených úloh, termíny realizácie ako i zodpovednosť za ich plnenie, kontrolu a hodnotenie.

     Zasadnutia predmetových komisií vytvárajú priestor aj pre diskusiu členov, prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí, z osobnostného a profesijného rastu. Podnecujú tvorivý potenciál učiteľov, akceptujú požiadavky modernizácie učebných pomôcok, učebníc, odborných učební, kabinetov, námety, návrhy, koordinujú prácu uvádzajúcich učiteľov.

     Predmetové komisie v školskom roku 2010/2011 zasadali pravidelne podľa plánu.

      

     b/ v školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 65 žiakov, z toho 19 dievčat v 7. triedach.                                     

          Všetci žiaci sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona  

           č.245/2008 Z.z.

      

     c/  v šk.r. 2010/2011 bolo zapísaných do 1. ročníka osemročného štúdia 5 žiakov

      

     e/ Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov :

          Počet žiakov : 65            Počet tried : 7

          Z toho :  prospeli spolu : 55, s vyznamenaním 7, prospeli veľmi dobre 13, ostatní prospeli 35

                        neprospeli : l0, z toho l vykonal úspešne opravnú skúšku a 9 žiakov opakuje ročník

                        žiaci so zníženým stupňom zo správania :  2. stupeň 3,    3. stupeň : 2 žiaci

                        počet vymeškaných hodín : 3965, z toho neospravedlnených : 108

      

     f/  škola zabezpečuje vzdelanie v dvoch študijných odboroch : 7902 5 76 gymnázium telesná

          výchova a 7902 5 77 gymnázium šport.

      

     g/ na škole pôsobilo 24 zamestnancov, z toho 19 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov.

         Všetci pedagogickí zamestnanci plnili kvalifikačné predpoklady.

      

     h/ Mgr. Katarína Jurgová úspešne ukončila štúdium v odbore výchovného poradenstva.

      

     i/  Škola sa zapája do všetkých športových súťaží a spoločensko-vedných podujatí. Každoročne

         organizuje stolnotenisový turnaj „ O Pohár primátora mesta“, lyžiarsky výcvik, tenisové turnaje,

         cvičenia „KOČAP“, matematickú olympiádu. Každá akcia je zverejňovaná na web stránke školy.

      

     j/ V šk.r. 2010/2011 boli na škole prezentované žiacke projekty obohatené vlastnou tvorbou, napr.

         história ľadového hokeja, strečing, tenis, rozvoj bežeckej rýchlosti, športová výživa, Ján Smrek,

         Majster Pavol z Levoče a pod. Žiaci svojim výberom zasiahli do rôznych oblastí. Projekty boli

         prezentované na celoškolskej akcii “Študentská akadémia“.

      

     k/ V dňoch od 22. 11. 2010 do 26. 11. 2010 bola na škole vykonaná školská inšpekcia, predmetom 

         ktorej bol stav a úroveň pedagogického riadeniam, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania

         na gymnáziu. 

         ŠŠI v základných údajoch konštatovala, že kontrolovaný subjekt je súkromné gymnázium

         s vyučovacím jazykom slovenským a so zameraním na telesnú výchovu a šport, zabezpečuje

         športovú prípravu pre športy tenis, stolný tenis a futbal.                                                                 

         V 8-ročnej forme štúdia bolo zaradených 7 tried s počtom 65 žiakov, z toho 35 žiakom umožnil  

         riaditeľ školy štúdium podľa individuálneho učebného plánu. Všetci žiaci vzdelávaní v danej škole

         sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ so športovým nadaním.

      

      

      

         V aktualizovanom ŠkVVP boli zadefinované hlavné ciele a poslanie školy smerujúce k 

          všestrannej a komplexnej príprave absolventov gymnázia aby mohli nielen úspešne pokračovať v

          ďalšom stupni vzdelávania, ale v prípade potreby mohli nájsť po ukončení štúdia uplatnenie v

          praxi v oblasti telovýchovy a športu ako tréneri, cvičitelia, funkcionári, alebo pôsobiť ako

          profesionálni športovci.

          Škola oslávi v závere šk.r. 2011/2012 významné jubileum, 10 rokov zaradenia do siete škôl.

          Výsledky desaťročnej činnosti sú dôkazom toho, že na škole študujú reprezentanti rôznych

          športových odvetví, napr. Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Fed-Cup-ové

          reprezentantky v tenise, ktorých čaká maturita. Na škole úspešne zmaturovali reprezentanti

          v stolnom tenise Soňa Hudecová a Filip Ježo, hokejisti Richard Pánik a Martin Štajnoch.

          

          ŠŠI odporúča :

          - skvalitniť rozsah vnútorného systému kontroly a hodnotenia, efektívnejšie pritom využívať

             metodické orgány,

          - v spolupráci so zriaďovateľom a v súlade s požiadavkami učebných osnov postupne zabezpečiť

             vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

          Na základe odporúčaní v správe boli prijaté opatrenia a úlohy s termínom splnenia január 2012.

      

     l/ Škola je umiestnená v budove Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, ktorej zriaďovateľom

        je mestský úrad. V budove je ešte umiestnená miestna základná umelecká škola.

        Škola má k dispozícii :

        7 tried, 2 odborné učebne informatiky, l stolnotenisovú herňu a l odbornú  posilňovňu.  

        Pre športové podujatia a plnenie učebných plánov škola a žiaci školy využívajú 2 telocvične v ZŠ

        a športový areál ZŠ,  vybavenú posilňovňu a stolnotenisovú herňu v priestoroch SŠG, rehabilitačný

        bazén v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Tenisti využívajú športový areál na Baračke: v zime dva

        tenisové dvorce v nafukovacie hale a v lete tri tenisové dvorce s umelým osvetlením. Ďalej

        futbalové ihriská TJ Slovan Trenčianske Teplice /umelá tráva/.

        V škole majú žiaci k dispozícii umyvárne so sprchou, zvlášť pre chlapcov a dievčatá.

        Je potrebné, aby škola získala priestory v budove ZŠ / 2.poschodie/, ktoré nie sú využité

        a umiestnila v nich Domov mládeže /internát/ a uvedené prerokovala s primátorom mesta.

      

     m/ Pre školský rok 2010/011 predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku 132 685

           eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 1 708 eur a prostriedky získané od 

           mesta Trenčianske Teplice vo výške 500 eur: určené účelovo na akcie a podujatia.   

      

     n/ cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie

         jeho plnenia :

     • vyučovať odborne, zaujímavo, názorne a tvorivo podľa ŠkVVP
     • vytvárať veľmi dobré vnútorné prostredie školy – radosť z práce
     • telovýchova a šport sú na škole súčasťou obsahu ŠkVVP
     • zamestnanec svojím vystupovaním dáva príklad a vzor žiakom školy, čím prispieva k naplňovaniu obsahu ŠkVVP
     • zamestnanec je povinný neustále sa vzdelávať, tréneri obnovovať predpísanú licenciu
     • pre pedagogických zamestnancov vyplýva i práca v mimo vyučovacom čase pri vytváraní vhodného zázemia vo voľno-časových aktivitách žiakov školy
     • pomáhať dosahovať maximálne možné výsledky v športe a umožniť študentom zvládnuť učivo v rámci časových plánov
     • zamestnanec je povinný dodržiavať etický kódex školy
     •  kvalitná práca PK
     • starostlivosť o žiaka /konzultácie, IUP, sylaby, doučovanie a pod./
     • postupné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy /odborné učebne/
     • mediálne zverejňovať vynikajúcich študentov školy, reprezentantov SR
     • viesť štatistiku uplatnenia študentov po ukončení štúdia na škole

     Návrhy na zlepšenie podmienok práce na škole :

     • obmedzené podmienky pre vyučovanie predmetov v špecializovaných učebniach /chémia,    

           fyzika, biológia/

     • chýba vlastná telocvičňa
     • zriadiť jazykovú učebňu /anglický jazyk, nemecký jazyk/
     • úzko spolupracovať s mestskými ustanovizňami pre aktivity študentov /Školské stredisko záujmovej činnosti sv. Tarzícia Tr.Teplice a iné – hlavne študenti ubytovaní v súkromí/

      

     o/  Škola dosahuje dobré výsledky v rôznych oblastiach,  najviac však v oblasti športu a telesnej

          výchovy, hlavne tenis – reprezentantky SR Cibulková, Rybáriková, hokej – reprezentanti SR

          Štajnoch, Pánik, fitnes – reprezentantka SR Belancová. Dobré výsledky dosahujú žiaci aj

          na rôznych športových súťažiach, napr. vo futbale, florbale, volejbale, atletike  v rámci okresu,

          kraja a SR. Tým škola plnila požiadavky a ciele, pre ktoré bola zriadená. 

      

     p/ Zameranie školy smeruje na :

     • poskytovať študentom plnohodnotné a špeciálne zamerané vzdelanie, na základe ktorého majú 

     možnosť uplatniť sa v profesijnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu

     • vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a   

     športovej výkonnosti študentov, ale aj v rámci klubu, ostatných škôl a školských zariadení v Trenč. Tepliciach a blízkom okolí, preto bola na škole zriadená funkcia koordinátora pre nábor žiakov. Osvedčila sa tiež forma spolupráce s výchovnými poradcami ZŠ

     • škola vytvára podmienky, aby žiaci vždy a všade v pohybových činnostiach uplatňovali

           princípy fair-play a boli príkladom pre ostatných súťažiacich

     • absolventi štúdia majú otvorené dvere na všetky VŠ, ale hlavne na FTVŠ, ktorá je prioritou

     záujmu študentov. Z doterajších absolventov školy väčšina študuje na VŠ a viacerí sa venujú vrcholovému športu

      

     2.

      

     a/  Škola spolupracuje pri prijímaní nových adeptov - záujemcov s inštitúciami vytvárajúcimi

             systém ďalšieho vzdelávania, hlavne s metodicko-pedagogickými centrami a svoju činnosť

             s nimi koordinuje podľa potrieb a ich plánov.

             Škola má vypracovaný pre jednotlivé druhy športov osobitné kritériá v spolupráci s KPP 

             v Trenčíne nasledovne :

         - prihláška alebo žiadosť zákonného zástupcu žiaka

         - dokladovanie talentovanosti v príslušnom športe

         - potvrdený zdravotný stav od športového lekára

         - úspešné absolvovanie psychodiagnostických testov

         - úspešné zvládnutie 5., resp. 9. ročníka ZŠ - prospech

         - pohybové testy podľa druhu športu

         - zápis do školy – oznámenie rodičom do 14 dní

             Škola spolupracuje s výchovnou poradkyňou na škole a koordinuje činnosť, aby sa dodržiavali         

             psychohygienické štandardy a osobitné opatrenia.

      

     b/  Žiaci školy využívali počas šk.r. zrekonštruovanú plaváreň susednej ZŠ na kondičnú prípravu.

             V rámci predmetu Športová príprava navštevovali 2x  týždenne mestskú plaváreň.

              Medzi voľno časové aktivity patria krúžky, o ktoré je tradične každý rok mimoriadny záujem.

             Aktívne pracovali :

                                          - turistický krúžok

                                          - tenisový krúžok

                                          - futbalový krúžok - chlapci aj dievčatá

      

         Dôležitým prvkom záujmu je posilňovňa – fitnes, ktorú pod odborným vedení navštevovalo 50

         žiakov, ako aj pohybová príprava, ktorej sa zúčastňovali žiaci, pedagogickí zamestnanci  

         a rodičia v telocvični ZŠ. 

             Žiaci počas školského roka preukazovali svoje tvorivé schopnosti aj tým, že každoročne

             vypracujú svoj vlastný projekt, ktorý prezentujú písomne aj verbálne s použitím informačných

             a komunikačných technológií ďalšie spôsobilosti

            

     c/ Vzhľadom k tomu, že vďaka patrí všetkým tým, ktorí síria dobré meno školy, sú to hlavne

             rodičia žiakov. Je chvályhodné, že škola začínala so 6. žiakmi a po 10 rokoch už má 70 žiakov.

             Dobré meno školy sa dostáva aj za hranice našej vlasti, na škole študujú pod odborným vedením

             žiaci z  Ruska a z Ukrajiny.

      

             Podľa plánu sa konajú :   2 x ročne plenárne zasadnutia

                                                      2 x ročne triedne stretnutia rodičov

                                                      2 x ročne „Deň otvorených dverí“

      

             Škola tak plní zásady ŠkVVP v rámci multifunkčnej výchovy. Výchova sa dotýka aj

             medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a

             rodinou. Cieľom úsilia pedagógov je dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom -

             pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

             Rodičia majú záujem o prospech a správanie žiakov, kontaktom je žiacka knižka a študentský

             preukaz, ktoré triedni učitelia kontrolujú a vyhodnocujú 1 x mesačne

      

     d/  Na škole je vytvorený žiacky parlament – žiacka školská rada.

             Triedny parlament plní úlohy v triede, podáva podnety školskému parlamentu pri plnení úloh  

             školského poriadku, plánu triedneho učiteľa. Rozhodujúce úlohy učiteľ – žiak – rodič rieši

             žiacka školská rada.

      

      

     Gymnázium

      

      

         

     Študijný (učebný) odbor

     Zameranie

     Príma

     7902 5

     77 - šport

     Tercia

     7902 5

     77 – šport

     Kvarta

     7902 5

     77 -  šport

     Kvinta

     7902 5

     77 –  šport

     Sexta

     7902 5

     76 – telesná výchova

     Septima

     7902 5

     76 – telesná výchova

     Oktáva

     7902 5

     76 – telesná výchova

      

      

     Poznámka :   Uvedená správa je výňatok z oficiálnej verzie, ktorá je zverejnená

                             na informačnej tabuli školy.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje