• Charakteristika predmetu 

    

   Vyučovací predmet nemecký jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Výučba nemeckého jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne. 

   Ciele predmetu 

   Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom: 

   • efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností; 
   • využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer vymedzeným spôsobom; 
   • v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ; 
   • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text; 
   • používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

    

   V škol. roku 2023/2024 vyučuje nemecký jazyk na škole Mgr. Henrieta Blažejová. Všetky potrebné informácie nájdete pod menom uvedenej vyučujúcej. 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje