• Charakteristika predmetu etická výchova ETV

    •           Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k životu a k prírode, spolupráca a prosociálnosť zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa etická výchova neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz, ako dospelí, prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, v spoločnosti.

               Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálnosť nereprezentuje celú etiku, ale je jadrom etiky medziľudských vzťahov. Jej hodnotový rozmer spočíva vo vzájomnom ľudskom porozumení a spolužití, pod ktorým rozumieme humánny súcit a ľudskosť ako morálnu kategóriu človeka, súvisiacu s jeho úsilím prežívať harmonický a šťastný život v súlade ním vytvoreným ideálom.

      

     V školskom roku 2023/2024 vyučuje etickú výchovu:

     Mgr. Martina Gallová

      

     Ďalšie informácie nájdete v časti "učitelia" pod menom príslušného vyučujúceho.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje